Jak powinien działać nowoczesny departament IT? | Aleksandra Suchorzewska

Jak powinien działać nowoczesny departament IT?

Czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się na naszych oczach. Innowacje, które do tej pory były postrzegane niezależnie, zaczynają tworzyć spójną całość, stając się elementem walki konkurencyjnej. Organizacje poszukują nowatorskich usług, starają się wykorzystać szanse i możliwości, jakie przynosi im nowa cyfrowa rzeczywistość. Sytuacja ta ma ogromny wpływ na współczesne działy IT.

Adres e-mail

Powiązane treści

Do niedawna oczekiwano od działów IT przede wszystkim podnoszenia efektywności oraz optymalizacji kosztów. Obecnie zarządy firm wymagają od IT znacznie szerszej oferty, aktywnego włączenia się w transformację cyfrową, bezpośrednio przekładającego się na osiągane przez firmę wyniki, większą sprawność operacyjną i szybkość działania. Dziś IT nie tylko powinno wspierać, ale współtworzyć biznes.

Dział IT na drodze do zmian

Współczesne IT stoi przed dylematem – dostosowanie się do nowych, cyfrowych warunków albo pogodzenie z niepożądanymi zmianami, oznaczającymi coraz większą marginalizację w organizacji, kupującej zwinne rozwiązania bezpośrednio od dostawców zewnętrznych. Przesunięcie IT na boczny tor to podejście mało perspektywiczne i ryzykowane dla organizacji. IT ma bowiem chronić firmę przed zagrożeniami, ponosić odpowiedzialność za zarządzanie i integrację danych oraz wykorzystywać swoją unikalną pozycję, aby optymalizować coraz szerszy portfel cyfrowych procesów biznesowych i wypracowywaną wartość.

Bariery rozwoju

Co przeszkadza IT w rozwoju? Problem stanowi tu przestarzały model dostarczania usług oparty na podejściu planuj-wytwarzaj – uruchom, który nie jest w stanie zaspokoić obecnych potrzeb działów IT: innowacyjności, elastyczności oraz krótkiego cyklu wdrażania produktów. Jeśli działy IT mają przetrwać w firmach, nie tracąc na znaczeniu, muszą wypracować nowy, operacyjny model działania, uwzględniający pojawianie się nowych technologii i ich integrację w ramach istniejącej architektury.
 

Nowy model działania

Nowy model powinien być początkowo modelem hybrydowym, bazującym na dotychczasowych zasadach dostarczania usług, wspierającym istniejące środowisko i ukierunkowanym na korzystanie z rozwiązań dostarczanych z wielu źródeł, integrację, szybkie wdrażanie i sprawne zarządzanie usługami, a co najważniejsze – koncentrację na pozyskiwaniu nowatorskich rozwiązań, generujących znaczącą, optymalną wartość biznesową w konkurencyjnej cenie. Wykres nr 1 przestawia przejście pomiędzy starym i nowym modelem operacyjnym, które zapewni stabilne przeprowadzenie transformacji działów IT do nowego cyfrowego modelu działania.
 

Broker innowacji

IT w roli brokera innowacji dostarcza biznesowi informacji o nowych rozwiązaniach, ich cenach, warunkach rynkowych oraz obecnych na rynku dostawcach, pomaga wybrać najlepszą, dopasowaną do wymagań organizacji transakcję, a następnie bierze na siebie odpowiedzialność za finalizację transakcji pomiędzy stronami. W ramach nowego modelu operacyjnego działy IT działają podobnie jak brokerzy usług łączący nabywców – klientów i interesariuszy – ze sprzedawcą, czyli usługodawcą, w celu rozwiązania konkretnego problemu biznesowego. Takie podejście opiera się na coraz większym upowszechnieniu technologii i umożliwia działowi IT pełne wykorzystanie dynamicznie rozwijającego się ekosystemu opartego o usługi w chmurze. Ograniczenie czasu poświęcanego na dostarczenie infrastruktury operacyjnej pozwala liderom IT skoncentrować się na strategii innowacyjności. Z kolei ścisła codzienna współ-praca z biznesem i pełne zrozumienie potrzeb biznesowych, umożliwiają zauważenie pojawiających się na rynku nowych możliwości i wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju organizacji, ułatwiając wymianę najlepszych praktyk oraz standaryzację i optymalizację procesów biznesowych.
 

Integrator usług

Brokerzy działu IT promują nowoczesne rozwiązania pozyskiwane z różnych źródeł, skupiając się nie na budowaniu nowych rozwiązań, ale integracji. Nowe usługi zewnętrzne i wewnętrzne muszą być osadzone w obecnej architekturze i zintegrowane z posiadanymi systemami. Z roku na rok będzie rosła w firmach liczba rozwiązań pozyskanych od dostawców zewnętrznych. Dział IT musi więc wypracować znormalizowane podejście do integracji – skuteczne, skalowalne i umożliwiające szybką reakcję na zmieniające się uwarunkowania. Z tego powodu architektura, znajomość metodyk oraz standaryzacja procesów stają się kluczowymi kompetencjami obszaru IT.
 

Orkiestracja skupiona wokół wartości biznesowej

Powstające rozwiązania, gdzie usługi pozyskiwane są z różnych źródeła następnie integrowane z istniejącymi danymi i usługami, stają się coraz bardziej złożone. Z tego względu zmienia się także odpowiedzialność działu IT, który nie czuwa już wyłącznie nad dostarczeniem usług, ale kompleksowo nimi zarządza i monitoruje efekty ich wdrożenia. Działając w swojej trzeciej roli, dział IT koordynuje świadczenie usług dostarczanych z wielu źródeł zarówno przez dostawców wewnętrznych, jak i zewnętrznych, gwarantując, że ich efekty, koszt i jakość spełniają albo przewyższają oczekiwania biznesu, a firma maksymalizuje wartość. Wszystkie te działania sprawiają, że kompleksowość architektury staje się niewidoczna z perspektywy biznesu
 

Wyzwania cyfrowej transformacji

Podsumowując, przejście na nowy model operacyjny nie polega wyłącznie na podjęciu serii działań związanych z uruchamianiem nowych ról czy też wdrażaniu zwinnych metod działania. Jest to radykalna zmiana w sposobie myślenia działu IT, która oznacza inny sposób pracy, nakierowany na generowanie wartości dla organizacji. Już dziś warto przyjrzeć się obecnemu modelowi działania departamentów IT, zidentyfikować braki i zaplanować zmiany, tak aby utworzyć zespół, który będzie partnerem dla biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. Przygotowanie reorganizacji departamentów IT i ich otwarcie na nowe technologie i nowych dostawców innowacyjnych usług to tylko jedno z wyzwań, jakie stoi przed liderami IT.
 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)