Tradycyjnie czy przez internet? – Zostały trzy tygodnie na rozliczenie PIT | Piotr Hanuszewski

Tradycyjnie czy przez internet?

Kwestia złożenia zeznania podatkowego w terminie jest bardzo istotna. Spóźnienie może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową, ale wiąże się także np. z utrata prawa do rocznego rozliczenie podatku razem z małżonkiem.

Powiązane treści

Został niespełna miesiąc na rozliczenie się z fiskusem z dochodów osiągniętych w 2016 roku. Ustawodawca przewiduje odrębne terminy na złożenie poszczególnych formularzy, jednak terminem, który dotyczy największej grupy podatników, jest 2 maja 2017 r. (podobnie jak rok temu, 30 kwietnia wypada w tym roku w dzień wolny od pracy). W tym terminie należy złożyć do urzędu zeznania na formularzach PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. W niniejszym artykule zostały przedstawione różne sposoby złożenia wypełnionej deklaracji do urzędu skarbowego.

Papierowo albo elektronicznie

Zeznanie podatkowe za 2016 rok możemy złożyć do urzędu skarbowego w tradycyjnej formie papierowej lub w coraz bardziej popularnej formie elektronicznej. Jedno i drugie rozwiązanie ma swoich zwolenników, z uwagi na określone wady i zalety każdego z nich. Wysyłka elektroniczna wymaga oczywiście dostępu do sieci Internet, co jednak w obecnych czasach nie powinno nastręczać problemów. Z drugiej strony fiskus oddaje w ręce podatników wiele narzędzi, które ułatwią często skomplikowane rozliczenia z urzędem skarbowym. Można się spodziewać, że z biegiem lat ustawodawca będzie dążył do jak największej informatyzacji i automatyzacji procesu przesyłania deklaracji podatkowych. Wyrazem takiego działania może być np. obowiązek składania przez płatników informacji PIT-11 co do zasady w drodze elektronicznej. Jednak na chwilę obecną w zakresie osobistych deklaracji podatkowych w dalszym ciągu podatnik ma możliwość wyboru.

Bardzo ważny jest podpis

Złożenie zeznania w formie papierowej niezmiennie pozostaje najbardziej popularną formą rozliczenia się z fiskusem. Decydując się na złożenie zeznania w tej formie, podatnik powinien wypełnić papierowy formularz zeznania podatkowego w formie elektronicznej, bądź ręcznie. Puste formularze znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i w siedzibach urzędów skarbowych. Uzupełniony formularz należy podpisać w przewidzianym polu. Urzędy skarbowe skrupulatnie podchodzą do kwestii podpisu. Brak podpisu traktowany jest jako błąd formalny, a więc nie podpisując zeznania możemy spodziewać się wezwania z urzędu w celu usunięcia błędu. Zeznanie podatkowe uwzględniające wspólne rozliczenie małżonków może zostać podpisane tylko przez jednego małżonka, przy założeniu że został on do tego upoważniony przez drugiego z małżonków.
Po wypełnieniu formularza warto się upewnić, że uwzględniliśmy wszystkie strony zarówno samego formularza z zeznaniem podatkowym, jak i załączników (np. PIT/O, PIT/ZG etc.). Podobnie jak w przypadku podpisu, brak jakiejkolwiek strony zeznania lub załącznika do zeznania traktowany jest jako błąd formalny.
 

Można złożyć w biurze podawczym…

Wypełnione zeznanie należy następnie dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście bądź za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej. Jeżeli zdecydujemy się na osobiste złożenie zeznania podatkowego w siedzibie urzędu, to warto przygotować kopię składanych dokumentów w celu potwierdzenia przez urzędnika złożenia zeznania podatkowego. Zeznania co do zasady składa się w biurze podawczym urzędu Skarbowego.
W niektórych urzędach w okresie rozliczeń podatkowych działają również tzw. PIT-omaty, czyli urządzenia przypominające bankomat, w których można złożyć formularz zeznania. Otrzymamy wówczas pokwitowanie złożenia zeznania. Takie rozwiązanie pozwala przyspieszyć proces składania zeznań i ograniczyć kolejki w urzędach. Osoby, które wybiorą osobiste stawienie się w urzędzie 2 maja br., powinny uwzględnić godziny pracy urzędu skarbowego. Niektóre urzędy umożliwiają złożenie zeznania po zakończeniu pracy w danym dniu poprzez udostępnienie urn do złożenia zeznania, ale należy traktować to jako wyjątek od reguły.
 

… albo wysłać pocztą lub przez kuriera

Zeznanie podatkowe w formie papierowej można również wysłać na adres urzędu skarbowego. Istotne znaczenie będzie miało tutaj czy zeznanie zostało wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej czy np. firmy kurierskiej. Wprawdzie obie te formy dostarczenia dokumentów do urzędu są dopuszczalne, to jednak zgodnie z przepisami w przypadku wysyłki zeznania za pośrednictwem Poczty Polskiej datą złożenia zeznania w urzędzie jest data nadania listu w placówce pocztowej, podczas gdy w przypadku przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej datą złożenia zeznania jest data faktycznego wpłynięcia dokumentów do urzędu. Wybór operatora może więc mieć decydujące znaczenie dla rozliczenia zeznania podatkowego w terminie. Decydując się na wysłanie zeznania w ostatniej chwili należy zatem wybrać wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej mimo, iż pozornie zeznanie wysłane kurierem dotrze do urzędu wcześniej. Kwestia złożenia zeznania podatkowego w ustawowym terminie jest wyjątkowo istotna, gdyż sam fakt złożenia zeznania po terminie może spowodować nie tylko odpowiedzialność karną skarbową, ale uniemożliwia również np. preferencyjny sposób rozliczenia ze współmałżonkiem. Z tego względu warto się upewnić, że złożymy zeznanie podatkowe w ustawowym terminie.

Trzeba mieć potwierdzenie

Wysyłając zeznanie do urzędu skarbowego trzeba się upewnić, że otrzymamy stosowne potwierdzenie nadania. W przypadku kontroli ze strony urzędu będzie to dowód na złożenie zeznania w terminie. W żadnym wypadku nie należy wysyłać zeznania zwykłym listem. W przypadku zaginięcia takiej przesyłki podatnik nie jest w stanie udowodnić organom podatkowym, że wywiązał się z obowiązku złożenia zeznania i że zrobił to w terminie.
Podatnicy, którzy zdecydują się na wysyłkę pocztową zeznania w ostatniej chwili, powinni liczyć się z możliwymi kolejkami w urzędach pocztowych, więc powinni wziąć to pod uwagę. W całym kraju funkcjonuje co prawda kilkanaście placówek pocztowych otwartych całą dobę, ale ich dostępność jest ograniczona, a miejsca te co roku przeżywają prawdziwe oblężenie w ostatnim dniu terminu na złożenie zeznania podatkowego.
 

Na komputerze

Podatnicy mają także możliwość wysyłki elektronicznej zeznania podatkowego. Forma ta z roku na rok staje się coraz popularniejsza. Statystyki publikowane przez Ministerstwo Finansów pokazują, że np. liczba przesłanych formularzy PIT-37 w okresie 2012-2016 wzrosła z 1,57 do 6,19 mln sztuk. Należy się spodziewać, że przy coraz bardziej powszechnym i tańszym dostępie do Internetu, ta tendencja się utrzyma i liczba deklaracji składanych elektronicznie będzie się w przyszłości powiększać.
Istnieje kilka możliwych sposób wysłania e-deklaracji. Na stronie Ministerstwa Finansów dostępne są formularze interaktywne w formacie Adobe PDF oraz formularze online niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania, pozwalające na uzupełnienie i przesłanie formularza drogą elektroniczną. Ministerstwo udostępniło również specjalną aplikację e-Deklaracje Desktop, w której można wypełnić i przesłać do urzędu zeznanie podatkowe.
Podatnicy mogą również skorzystać z zewnętrznych, komercyjnych lub darmowych programów umożliwiających przygotowanie i wysłanie zeznania podatkowego. Programy te z reguły zawierają szczegółowe instrukcje i podpowiedzi jak wypełnić poszczególne formularze, więc warto rozważyć skorzystanie z nich przy przygotowaniu własnego zeznania podatkowego.
Zeznanie podatkowe wysyłane za pośrednictwem Internetu zostaje uwierzytelnione (podpisane) za pośrednictwem elektronicznego podpisu kwalifikowanego, danych autoryzujących (PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia, oraz kwota przychodu wykazana w deklaracji podatkowej za dwa lata poprzedzające rok podatkowy, w którym składana jest deklaracja) lub profilu zaufanego ePUAP.
 

Wstępnie wypełnione

Istnieje jeszcze jedna dostępna forma składania elektronicznie zeznań – PFR (pre-filled tax return), czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji przesłanych od płatników za pośrednictwem formularzy PIT-11 oraz PIT-8C, system informatyczny przygotowuje dla danego podatnika wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe z danymi dochodowymi przekazanymi przez płatnika. Dotyczy to deklaracji na formularzach PIT-37 oraz PIT-38, a więc z możliwości tej nie skorzystają przedsiębiorcy. Rozwiązanie to należy traktować jako propozycję rozliczenia z urzędem skarbowym. Jeżeli podatnik uzyskał dochody, o których urząd nie został poinformowany, to jego obowiązkiem jest dodanie ich do przygotowanego projektu zeznania. Podobnie jest z ulgami, które podatnik chce uwzględnić w zeznaniu oraz np. informacją o przekazaniu 1 proc. zobowiązania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Urząd sam obliczy

Kolejnym udogodnieniem przewidzianym przez Ministerstwo Finansów w zakresie elektronicznego rozliczenia jest wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Wniosek przesyła się elektronicznie na formularzu PIT-WZ. We wniosku należy wskazać wszystkie informacje, które urząd powinien uwzględnić w zeznaniu – dane osobiste, informację o przysługujących kosztach uzyskania przychodu, możliwych od uwzględnienia ulgach, składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także informację o chęci przekazania 1 proc. podatku na rzecz wskazanej OPP. Na chwilę obecną w tej formie można rozliczyć wyłącznie zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37. Wniosek PIT-WZ trzeba złożyć pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia 2017 roku. Po otrzymaniu wniosku, urząd w ciągu pięciu dni prześle na wskazaną skrzynkę mailową link do przygotowanego zeznania podatkowego. W przeciwieństwie do zeznania w formie PFR, w przypadku braku zastrzeżeń co do przygotowanego zeznania, zgłoszonych do 2 maja 2017 roku, przygotowane zeznanie zostaje automatycznie przesłane do urzędu skarbowego. Wniosek PIT-WZ obejmuje wyłącznie przygotowanie deklaracji za podatnika. Przygotowanie i złożenie ewentualnej korekty deklaracji będzie już wyłącznie obowiązkiem podatnika.
Składając zeznanie podatkowe w formie elektronicznej, otrzymamy dokument zwany Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Następuje to poprzez sprawdzenie statusu wysłanego zeznania podatkowego poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. UPO jest odpowiednikiem pocztowego potwierdzenia nadania, więc podatnik powinien się upewnić, że po wysłaniu zeznania w formie elektronicznej będzie w posiadaniu potwierdzenia odbioru ze wskazanym kodem „200”, stanowiącym dowód pomyślnego przesłania dokumentów drogą elektroniczną.
 

Podstawa prawna:
art. 45 ustawy o PIT art. 3a-3d ustawy Ordynacja Podatkowa

Źródło: Artykuł pt. „Tradycyjnie czy przez internet? – Zostały trzy tygodnie na rozliczenie PIT” ukazał się w Rzeczpospolitej z dnia 10 kwietnia 2017 r.
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)