Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.03 - 03.04.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.03 - 03.04.2017

Jest 4 kwietnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.03 - 03.04.2017

Ochrona interesów podatnika: Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

1 kwietnia 2017 r. weszły w życie zmiany w regulacjach Kodeksu karnego skarbowego dotyczących przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych, które zostały wprowadzone przez ustawę z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Za najważniejszą zmianę należy uznać wprowadzenie do Kodeksu karnego skarbowego nowego przepisu przewidującego penalizację posiadania automatu do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć. To przestępstwo skarbowe zagrożone jest obecnie karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obiema tymi karami łącznie.

Cło i akcyza: Zwrot akcyzy przy eksporcie nie obejmuje kwoty stanowiącej wartość opłaconych znaków akcyzy

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 29 marca br. (sygn. I GSK 528/15), przepis art. 82 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. wyraźnie stanowi, że w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Jego prawidłowa analiza, przeprowadzona z uwzględnieniem treści pozostałych przepisów w/w ustawy, w tym dotyczących podatkowych znaków akcyzy prowadzi do wniosku, że zwrot akcyzy przy eksporcie, dotyczy tylko tej akcyzy, która została przez podatnika zapłacona. Natomiast nie może być dokonany zwrot w wysokości uwzględniającej wartość wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy.

CIT: Wydatki związane z organizacją spotkań promocyjnych organizowanych w celu prezentacji produktów spółki a KUP

Jak wynika z wyroków NSA z dnia 28 marca br. (sygn. II FSK 568/15, II FSK 536/15), wydatki poniesione przez spółkę na organizację występów artystycznych lub inne atrakcje towarzyszące niezwiązane bezpośrednio z kampanią promocyjną i prezentacją produktu mają na celu jedynie wykreowanie pozytywnego obrazu spółki i stworzenie miłej atmosfery podczas szkolenia. Przedmiotowe koszty nie służą realizacji celów szkolenia produktowego, lecz wytworzeniu korzystnych warunków do zawarcia umowy. A zatem, takie koszty programu artystycznego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT.

VAT: Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez przedstawiciela pośredniego z decyzji urzędu celnego

W wyroku z dnia 28 marca br. (sygn. III SA/Gl 183/17) WSA w Gliwicach uznał, iż spółka jako przedstawiciel pośredni w związku z odpowiedzialnością solidarną dłużnika wynikającą z przepisów prawa celnego jest podmiotem odpowiedzialnym za powstałe zobowiązanie i zarazem podmiotem zobowiązanym do zapłaty tego zobowiązania w podatku VAT. W świetle wyroku TSUE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie C-187/14 (DSV Road) należy jednak uznać, iż fakt, że spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT jako solidarny dłużnik nie jest tożsamy z tym, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku wynikającego z decyzji urzędu celnego, gdyż importowane towary nie były wykorzystywane przez spółkę w jej działalności gospodarczej.

PIT: Dochody z inwestycji kapitałowych rozliczane w odrębnym zeznaniu podatkowym

W przypadku zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2016 uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody w/w źródła. Podstawą opodatkowania przychodu ze sprzedaży akcji (udziałów) jest przychód (kwota otrzymana ze sprzedaży) pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Co ważne, dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)