Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.04 - 18.04.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.04 - 18.04.2017

Jest 18 kwietnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.04 - 18.04.2017

CIT: Status „małego podatnika” wyznacza przychód z całej sprzedaży

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca br. (sygn. akt 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS), przy ustalaniu statusu małego podatnika należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, jak i sprzedaż dokonywaną przez spółkę komandytową, w której jest wspólnikiem. W konsekwencji, dla potrzeb ustalenia statusu „małego podatnika” należy brać pod uwagę wartość całej sprzedaży, dokonywanej przez spółkę, która w rozpatrywanej sprawie jest podatnikiem zarówno w odniesieniu do wypracowanego przez siebie dochodu (opodatkowanie na poziomie samej spółki), jak i w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę komandytową, proporcjonalnie do posiadanych w niej udziałów (opodatkowanie na poziomie wspólników spółki komandytowej).

VAT: Kompleksowe usługi budowlane a mechanizm „odwróconego obciążenia”

Jak wynika z najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia br. (sygn. 1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW), świadczone przez przedsiębiorcę kompleksowe usługi budowlane (na które składają się koszty materiału i robocizny) podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia. W konsekwencji, do rozliczenia podatku z tytułu tych usług zobowiązany będzie usługobiorca (generalny wykonawca). Przedsiębiorca wówczas w wystawianych fakturach nie powinien wykazywać stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, natomiast w/w faktury powinny zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Podatki lokalne: Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia br. (sygn. I SA/Bd 11/17), w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2017 r. już nie ustawa – Prawo budowlane, ale ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przesądza jakie elementy składają się na elektrownię wiatrową. W konsekwencji od tej daty podatnicy podatku od nieruchomości należnego od elektrowni wiatrowych powinni zadeklarować do opodatkowania wartość wszystkich elementów, które składają się na tę budowlę (zarówno budowlanych, jaki i technicznych), w rozumieniu art. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

PIT: Dla większości podatników rozliczenie z urzędem skarbowym nie jest czasochłonnym zadaniem

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”, z roku na rok rośnie liczba podatników składających roczne zeznanie podatkowe PIT przez internet – w tym roku będzie ich ponad 12 milionów. Jednocześnie prawie 80% Polaków rozliczających się z fiskusem deklaruje, że przekazało lub przekaże 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wypełnienie deklaracji podatkowej dla 85% Polaków nie jest stresującym obowiązkiem. Według respondentów czynność ta nie jest również czasochłonna, wypełnienie formularza PIT zajmuje średnio 42 minuty.

Więcej na ten temat w Raporcie KPMG pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT

Pozostałe zagadnienia: Zasądzone odsetki stanowią KUP

Zgodnie z wyrokiem WSA z 13 kwietnia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 1257/16) odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stanowią koszt podatkowy. W przedmiotowym stanie faktycznym, bank udzielił gwarancji bankowej hucie. Huta spłacała wierzytelność do momentu otwarcia postępowania układowego. Zgodnie z postanowieniem o zatwierdzeniu układu, wszelkie wierzytelności w kwocie ponad 10.000 zł, w tym wierzytelność banku zostały zmniejszone o 40%. Bank argumentował jednak, iż przysługujące mu wierzytelności nie stanowią realizacji zobowiązań układowych, egzekwując ich zwrot w całości. Ostatecznie, wyrokiem sądowym, bank został zobowiązany do zwrotu części wyegzekwowanej należności wraz z odsetkami. Organ podatkowy uznał, iż kwota zasądzonych odsetek nie stanowi kosztów podatkowych ze względu na jej sankcyjny charakter. Z interpretacją taką nie zgodził się WSA wskazując, że bank dążąc do wyegzekwowania wierzytelności w pełnej wysokości działał racjonalnie, dążąc do zachowania źródła przychodu.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)