Inwestycje w Iranie – nowe otwarcie | Piotr Żurowski, Przemysław Kilim

Inwestycje w Iranie – nowe otwarcie

O nowych perspektywach inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorstw w Iranie opowiadają Piotr Żurowski i Przemysław Kilim w rozmowie z redakcją magazynu „Punkt Zwrotny”.

Piotr Żurowski KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Pośrednich, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Gdańsku

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

PUNKT ZWROTNY: Dlaczego temat inwestowania w Iranie stał się w ostatnim czasie tak modny?

PIOTR ŻUROWSKI (PŻ): Iran jest jedną z największych gospodarek wśród państw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, z czwartymi na świecie rezerwami ropy naftowej i drugimi na świecie rezerwami gazu. Z drugiej strony – relacje gospodarcze świata zachodniego z tym państwem były mocno ograniczone, ze względu na sankcje nałożone przez ONZ, wynikające z realizacji przez Iran programu nuklearnego. Dopiero stosunkowo niedawno nastąpiło nowe otwarcie Zachodu na interesy z Iranem. Zmieniła się sytuacja polityczna, a co za tym idzie – klimat inwestycyjny w Iranie.

Z czego wynika ten przełom w relacjach z Iranem?

PŻ: W 2015 r. 6 państw (Wielka Brytania, Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja i Niemcy) podpisało w Wiedniu porozumienie z Iranem, na mocy którego inspektorzy ONZ mogą za uprzednią zgodą rządu irańskiego dokonywać inspekcji instalacji wojskowych. Stroną tego porozumienia jest również Unia Europejska, co ma szczególne znaczenie dla Polski. Uznano, że Iran spełnił warunki określone w porozumieniu. Najistotniejszym bezpośrednim skutkiem tego porozumienia jest zniesienie sankcji gospodarczych nałożonych na Iran.

Jak zniesienie sankcji wpłynęło na stosunki gospodarcze pomiędzy państwami?

PRZEMYSŁAW KILIM (PK): Już w 2015 r. było widoczne ożywienie relacji gospodarczych państw zachodnich, w tym Polski, z Iranem. Potwierdzeniem tego jest porównanie wymiany handlowej na linii Polska – Iran w latach 2014 – 2015. W roku 2014, gdy sankcje wciąż obowiązywały, polski eksport do Iranu wyniósł 35 mln EUR, a import towarów z Iranu oscylował wokół 22,4 mln EUR. Natomiast w 2015 r., gdy podpisano porozumienie, zaobserwowano spory skok zarówno w eksporcie (do 45,1 mln EUR), jak i imporcie (do 29,3 mln EUR), co daje wzrost wymiany handlowej o ok. 30% w ciągu roku. W 2016 r. tendencja wzrostowa również się utrzymała, chociaż nie ma jeszcze pełnych danych statystycznych za ten rok.

Co sprawia, że Iran jest obecnie interesującym miejscem inwestycyjnym? Czy wyłącznie zniesienie dotychczas obowiązujących sankcji?

PK: Nie, zniesienie sankcji to nie wszystko. Również inne istotne czynniki mają wpływ na atrakcyjność Iranu. Jako pierwszy można przytoczyć tutaj czynnik demograficzny. W 2015 r. liczba ludności Iranu wyniosła ok. 79,11 mln, z czego aż ok. 40% populacji kraju to ludzie młodzi w wieku 25 lat i niższym. Społeczeństwo irańskie jest młode, a minimalna miesięczna pensja wynosi około 1000 zł miesięcznie. Stopa bezrobocia jest z kolei porównywalna z Polską. Biorąc pod uwagę te czynniki, Iran może być interesującym miejscem do inwestowania dla polskich przedsiębiorców ze względu na kapitał ludzki oraz relatywnie niskie koszty zatrudnienia na irańskim rynku pracy.

PŻ: Istotną informacją dla przedsiębiorców jest również fakt, iż w Iranie funkcjonują strefy wolnego handlu. Obecnie na terytorium Iranu rozmieszczonych jest 7 takich stref, które są bardzo atrakcyjne dla inwestorów.

Jakie korzyści dla przedsiębiorców dzięki inwestowaniu w tych strefach mogą Panowie wskazać?

PŻ: Te korzyści różnią się w zależności od konkretnej lokalizacji wybranej przez przedsiębiorcę, np. w zakresie czasu, przez jaki można korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Innymi istotnymi zaletami inwestowania w strefach są: zapewnienie działek pod inwestycje, możliwość wytransferowania zysku do państwa inwestora, zapewnienie inwestorowi ochrony, ułatwienia w zakresie importu i eksportu oraz zatrudnienia pracowników czy możliwość ruchu bezwizowego.

PK: Dla polskich inwestorów dodatkową korzyścią jest fakt, że Polska i Iran podpisały umowy dotyczące współpracy gospodarczej. Pierwszą z nich jest umowa z 1998 r. o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, w ramach której państwa zobowiązały się do ochrony inwestycji poprzez pełną prawną ochronę i uczciwe traktowanie, nie mniej korzystne niż przyznane własnym inwestorom lub inwestorom jakiegokolwiek trzeciego państwa (klauzula najwyższego uprzywilejowania) czy ochronę transferów pieniężnych inwestora. Takie postanowienia umowne mają potencjalnie znaczący wpływ na zabezpieczenie polskich inwestycji w Iranie. Inwestorzy mogą inwestować tam swoje aktywa bez obawy, że zostaną one np. znacjonalizowane.

PŻ: W ramach rozwijania stosunków gospodarczych Polska i Iran podpisały w 2015 r. kolejną umowę o współpracy gospodarczej, która nie weszła jeszcze w życie, jednak ukazuje zgodną wolę państw do współpracy w zakresie rozwoju wzajemnych relacji ekonomicznych. Przewiduje ona m.in. utworzenie międzyrządowej komisji mieszanej, która będzie stanowiła forum dla przyszłych regularnych konsultacji gospodarczych.

Jak wyglądają kwestie prawne i podatkowe dot. prowadzenia biznesu w Iranie?

PK: Jest to kolejna zaleta tego rynku. Regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Iranu są stosunkowo przejrzyste.

PŻ: Odnosząc się do ram prawnych działalności gospodarczej w Iranie: dla zagranicznych inwestorów rekomendowanymi rozwiązaniami byłyby: zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, utworzenie oddziału lub nawiązanie współpracy z lokalnym podmiotem w formie joint venture. Każdorazowo wybór formy działalności powinien zależeć od konkretnych planów polskiego inwestora. Na przykład, utworzenie oddziału może być rozwiązaniem prostszym niż zawiązanie spółki, ale jest ograniczone do ściśle określonych obszarów działalności i nie zawsze będzie możliwe.

A kwestie podatkowe?

PŻ: W Iranie jest jedna ustawa o podatku bezpośrednim, regulująca i kwestie PIT, i CIT. Na terytorium Iranu spółki podlegają opodatkowaniu dochodowym podatkiem liniowym, którego stawka wynosi 25%. Obowiązują tam również niskie stawki podatku u źródła – np. stawka od odsetek wynosi 5%, należności licencyjnych od 5% do 7,5%, a dywidendy nie są opodatkowane.

PK: W przypadku opodatkowania dochodu osób fizycznych mamy do czynienia ze skalą podatkową ustalającą stawki podatku na poziomie od 10% do 20%. Podobnie jak w Polsce pracodawca powinien odprowadzać miesięczne składki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PŻ: Polska ma podpisaną z Iranem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która w istotny sposób ułatwia rozliczenia podatkowe polskich przedsiębiorców i pracowników działających w Iranie. Na terytorium tego kraju dostawa towarów i świadczenie usług, a także import podlegają opodatkowaniu VAT. Podstawowa stawka tego podatku wynosi 9%, a w przypadku eksportu obowiązuje stawka 0%. Podatnicy są natomiast zobowiązani do składania kwartalnych deklaracji VAT.

Jakie branże mają szansę na największy sukces biznesowy w Iranie?

PŻ: Zainteresowanie polskich przedsiębiorców mogą wzbudzić poszczególne sektory gospodarki, zarówno w kontekście eksportu do Iranu, jak i inwestowania na miejscu. Pierwszym z nich jest sektor wydobywczy wymagający w szczególności wsparcia sprzętowego oraz technicznego – istnieje duże zapotrzebowanie na dostawę maszyn górniczych. W sektorze wydobywczym istnieje również możliwość eksploatacji irańskich złóż nie tylko ropy i gazu, lecz także takich surowców, jak węgiel, chrom, miedź, boksyty, rudy żelaza, ołów, cynk. W przypadku eksportu dostrzegalne są perspektywy dla producentów żywności i środków transportu czy materiałów budowlanych. Planowany jest duży rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, co pociągnie za sobą skutki w postaci zapotrzebowania na lokomotywy, wagony czy części samochodowe.

Jak podsumowaliby Panowie klimat inwestycyjny w Iranie?

PK: Obecny moment wydaje się dogodny dla inwestowania w Iranie. Póki co szlaki wciąż nie są do końca przetarte, co może budzić pewne obawy, ale jednocześnie jest szansą na przeprowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego na korzystniejszych warunkach w związku z ograniczoną konkurencją.

PŻ: Polscy inwestorzy mogą liczyć na wsparcie firm doradczych zarówno w zakresie prawnym, jak i biznesowym, dlatego też, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w KPMG w Polsce otworzyliśmy Iran Desk.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)