Tax Alert: Nowe sankcje związane z tzw. „pustymi fakturami” mogą dotknąć nie tylko nieuczciwych podatników

Nowe sankcje związane z tzw. „pustymi fakturami”

Z dniem 1 marca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły nowy rodzaj przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Powiązane treści

Tax Alert: Nowe sankcje związane z tzw. „pustymi fakturami” mogą dotknąć nie tylko nieuczciwych podatników

Przepisy te stanowią uzupełnienie obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. znowelizowanych przepisów ustawy o VAT wprowadzających dodatkowe sankcje związane z nieprawidłowościami rozliczeń VAT oraz zmian w kodeksie karnym skarbowym zaostrzających kary dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Nowe rodzaje przestępstw w kodeksie karnym

Od 1 marca osoby wystawiające lub fałszujące faktury albo posługujące się takimi fakturami mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego.

Zgodnie z nowelizacją karze podlega:

  • podrabianie lub przerabianie faktur w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, lub
  • podawanie na fakturachnieprawdziwych danych w celu osiągnięcia korzyści podatkowych.

Karane jest również używanie takich faktur jako autentycznych.

Wysokość kary uzależniona jest od wysokości kwoty należności ogółem wynikającej z takich faktur.
Karą 25 lat pozbawienia wolności zagrożone są wskazane wyżej czyny dotyczące faktur, których wartość brutto przekracza 10 mln zł.
 

Sankcje wynikające z przepisów ustawy o VAT

Niezależnie od wskazanej powyżej odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego, również znowelizowane przepisy ustawy o VAT sankcjonują posługiwanie się tzw. „pustymi fakturami” (fakturami, które nie dokumentują rzeczywistych transakcji).

Od 1 stycznia podatnicy, którzy odliczyli VAT naliczony z takich faktur nie tylko zobowiązani będą do zwrotu odliczonej kwoty z odsetkami, ale będą musieli również zapłacić tzw. dodatkowe zobowiązanie.

Dodatkowe zobowiązanie ustalane w związku z zaniżeniem zobowiązania lub zawyżeniem zwrotu w części dotyczącej VAT naliczonego wynikającego z tzw. „pustych faktur”, będzie wynosić 100 proc. tej kwoty.

Organy podatkowe będą również wykreślać z urzędu podatników, którzy wystawili tzw. „puste faktury” lub prowadząc działalność gospodarczą wiedzieli lub mieli uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że ich dostawcy lub nabywcy biorący udział w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu VAT w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zarówno dla samego podatnika jak i jego kontrahentów.
 

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Zaostrzono również kary przewidziane przepisami kodeksu karnego skarbowego.

Do 31 grudnie 2016 r. wystawienie faktury lub rachunku w sposób nierzetelny albo posługiwanie się takim dokumentem zagrożone było karą do 240 stawek dziennych.

Obecnie czyn ten zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Wskazane wyżej regulacje skierowane są przeciwko podmiotom biorącym udział w oszustwach podatkowych. Mogą one jednak objąć również przedsiębiorców, którzy nie mieli świadomości co do nieuczciwej działalności ich kontrahentów.

W związku z tym rekomendujemy analizę dotychczasowych procedur dotyczących zarówno weryfikacji kontrahentów jak i samych rozliczeń VAT w celu zminimalizowania ryzyka negatywnych konsekwencji związanych z rozliczeniami VAT.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)