Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.02 - 06.03.2017 r.

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.02 - 06.03.2017 r.

Jest 6 marca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.02 - 06.03.2017 r.

CIT: Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu nieściągalnych wierzytelności wynikających z umowy najmu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 28 lutego 2017 r. (sygn. akt: III SA/Wa 776/16) wydał wyrok, w którym uznał, że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nieściągalną wierzytelność wynikającą z umowy najmu, jeżeli przynajmniej część tej wierzytelności została udokumentowana w sposób przewidziany w art. 16 ust.2 pkt 1 Ustawy o CIT (postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ egzekucyjny). sąd podkreślił, że wierzytelność z najmu stanowi, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jedną wierzytelność, która jest płacona w częściach.

VAT: Brak prawa do odliczenia, gdy wystawcą faktury nie jest usługodawca

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 2 marca 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 1329/16), podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT w przypadku, gdy usługodawcą jest inny podmiot niż ten, który wystawił fakturę. W przedmiotowym stanie faktycznym, podatnik zawarł umowę franczyzy, zgodnie z którą był zobowiązany do uiszczania opłaty licencyjnej oraz reklamowej. Jednocześnie, franczyzodawca upoważnił do pobierania opłaty reklamowej i wystawienia z tego tytułu faktury inny podmiot z grupy. Zarówno organ podatkowy, jak i WSA uznał, że w tej sytuacji podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturze, uzasadniając, że skoro wystawca faktury nie świadczy na rzecz spółki żadnej usługi, taka faktura stwierdza czynność, która nie została faktycznie dokonana.

PIT: Ulga na krew

Honorowi dawcy krwi powinni pamiętać o przysługującej im uldze podatkowej związanej z nieodpłatnym oddawaniem krwi na rzecz publicznej służby krwi. Wysokość odliczenia obliczana jest, co do zasady, jako iloczyn rekompensaty za oddaną krew i ilości oddanej krwi. Obecnie kwota wskazanej rekompensaty wynosi 130 zł za litr oddanej krwi rzadkiej grupy (wskaźnik stosowany jest na potrzeby ulgi dla każdej grupy krwi). Odliczenie można rozpoznać rozliczając się na formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Korzystający z ulgi powinien dołączyć do składanego zeznania załącznik PIT/O.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT

Ochrona interesów podatnika: Zasady rozliczenia przychodów i kosztów za rok podatkowy, w którym nastąpił podział przez wydzielenie

Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 27 lutego br. (sygn. III SA/Wa 412/16 ), z uwagi na fakt, że ustawodawca nie definiuje pojęcia „praw i obowiązków podatkowych związanych ze składnikami majątku”, będącymi przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, należy przyjąć, że sukcesji nie podlegają te prawa i obowiązki, które na mocy obowiązujących przepisów podatkowych zostały przypisane do osoby dzielonego podatnika. Sukcesji zaś podlegają te prawa i obowiązki, które choć wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed podziałem, to nie uległy konkretyzacji do tej daty na gruncie rozliczeń podatkowych (przychód i koszt). Decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia.

Pozostałe zagadnienia: Zasięg działania urzędów celno-skarbowych

Na podstawie Rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej określono terytorialny zasięg działania oraz siedziby organów Krajowej Administracji Skarbowej - dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedzibę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wprowadzona została siatka nowo tworzonych urzędów celno-skarbowych, które zastąpią dotychczasowe urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej. Zmiana, w stosunku do obecnego stanu prawnego, polega na utworzeniu w każdym województwie jednego urzędu celno-skarbowego, którego terytorialny zasięg działania obejmować będzie teren całego województwa. Przepisy weszły z dniem 1 marca br.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)