Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.03 - 27.03.2017 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.03 - 27.03.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.03 - 27.03.2017

Jest 27 marca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.03 - 27.03.2017

Ceny transferowe: Nowe obowiązki i wymiana informacji w zakresie cen transferowych

20 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa nakłada na spółki należące do grup, od których wymagane jest złożenie informacji o grupie podmiotów (tzw. raportu country-by-country), obowiązek wskazania jednostki raportującej, a także przewiduje sytuacje, w których zobowiązana do złożenia informacji o grupie podmiotów będzie inna – niż dominująca – jednostka należąca do grupy. Dodatkowo, ustawa wprowadza lub doprecyzowuje regulacje w zakresie wymiany informacji dotyczących dochodów osób fizycznych, wymiany informacji o rachunkach raportowanych przez instytucje finansowe oraz – co istotne z punktu widzenia cen transferowych – wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, opinii zabezpieczających oraz decyzji w sprawie porozumień w zakresie ustalenia cen transakcyjnych.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Nowe obowiązki i wymiana informacji w zakresie cen transferowych”

CIT: Nowa ulga dla firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 15 marca 2017 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki, przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym będą mogły korzystać z nowej ulgi podatkowej. Przepisy przewidują bowiem wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców w zryczałtowanej wysokości 2 proc. od naliczonego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla przedsiębiorstw realizujących zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

PIT: Ulga prorodzinna w zeznaniu podatkowym za 2016 rok

Najpopularniejszą ulgą z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2016 rok w zakresie PIT jest niewątpliwie ulga prorodzinna. Skorzystać z niej mogą co do zasady ci podatnicy, którzy choć przez część roku podatkowego wykonywali władzę rodzicielską nad dzieckiem, przy czym z ulgi mogą skorzystać również opiekunowie prawni czy osoby, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Wysokość ulgi oraz możliwość skorzystania z niej, zależy od wysokości dochodów podatnika oraz od liczby posiadanych dzieci. W przypadku jednego dziecka, zastosowanie ulgi jest możliwe jeżeli dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł. Wówczas ulga wyniesie 1112,04 zł.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT

VAT: Przeniesienie praw z przedwstępnej umowy sprzedaży ZCP nie podlega przepisom podatku VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 23 marca br. (sygn. I FSK 1406/15), jeżeli transakcja składa się z zespołu elementów i czynności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, w celu określenia, czy chodzi o transakcje odrębne, czy też o transakcję jednolitą. Zbycie ZCP (dalej: zorganizowanej części przedsiębiorstwa) jako czynność gospodarcza obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności. Stąd dokonane za zgodą właściciela przedsiębiorstwa przeniesienie praw z umowy przedwstępnej, (obejmującej roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej) jest czynnością, w ramach której dokonywane jest rozporządzenie ZCP. Zatem czynność ta podlega wyłączeniu z zakresu ustawy na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pozostałe zagadnienia: Nabywca nieściągalnej wierzytelności nie zaliczy jej do kosztów

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 21 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 253/15), nabywca nieściągalnej wierzytelności nie może nabyć w drodze subrogacji prawa do zaliczenia jej do kosztów podatkowych. W przedmiotowym stanie faktycznym, spółka jawna spłaciła dług niewypłacalnej spółki. W rezultacie, nabyła wierzytelność w drodze subrogacji do kwoty dokonanej spłaty. Zarówno organ podatkowy, jak i WSA uznał, że spółka nie może zaliczyć do kosztów nabytej wierzytelności, gdyż nie została ona uprzednio przez nią zarachowana jako przychód należny. Ze stanowiskiem tym zgodził się NSA, wskazując, że tylko pierwotny wierzyciel będzie mógł zaliczyć nieściągalną wierzytelność do kosztów. W przeciwnym razie, ta sama wierzytelność stanowiłaby koszt uzyskania przychodów dwukrotnie.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij