Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.02 - 27.02.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.02 - 27.02.2017

Jest 27 lutego 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.02 - 27.02.2017

CIT: Zakład zagranicznego przedsiębiorcy a działalność agenta

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 17 lutego 2017 r. (sygn. akt: III SA/Wa 3220/15) uznał, że agent będący rezydentem podatkowym Szwajcarii, działający w Polsce na rzecz innego podatnika konstytuuje istnienie stałego zakładu tego podatnika na terytorium Polski. Sąd argumentował, że agenta nie można uznać za podmiot niezależny m.in. z uwagi na wynagrodzenie, które otrzymuje bezpośrednio od podatnika. Ponadto zdaniem sądu działania polegające na negocjowaniu z polskimi klientami nie mają charakteru jedynie pomocniczego czy przygotowawczego, tylko są działaniami sprzedażowymi.

Cło i akcyza: Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 138/15), prawo do zwolnienia z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC nie ogranicza się do kwoty kapitału zakładowego, od którego nie naliczano odpowiednika PCC na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. W przedmiotowym stanie faktycznym, sp. z o.o. planowała podwyższyć kapitał zakładowy w ramach transakcji wymiany udziałów, nabywając w ten sposób 100 proc. udziałów spółki holenderskiej, a następnie przekształcić się w spółkę jawną. Organ uznał, że w przypadku takiej transakcji, zwolnienia nie stosuje się do wartości wkładów, od których nie był naliczany PCC w Polsce. Zarówno WSA, jak i NSA uznał takie stanowisko za nieprawidłowe, uzasadniając, że gdyby wolą ustawodawcy było ograniczenie zwolnienia, uczyniłby to wyraźnie.

PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jednym z odliczeń jakie podatnik może ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym jest odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Skorzystanie z ulgi możliwe jest zarówno w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, według podatku liniowego lub stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają tylko te kwoty, które zostały opłacone w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe. Podatnik powinien ująć kwotę odliczenia na bazie dowodów wpłat na rzecz IKZE.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT
 

VAT: Przesłanki uznania prezesa zarządu wykonującego czynności na podstawie kontraktu menedżerskiego za podatnika VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 22 lutego br. (sygn. I FSK 1014/15), zasadne przy ocenie czy menedżer działał na rzecz spółki jako podmiot samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, który może być uznany za podatnika VAT jest odwołanie się do przesłanek wskazanych w uchwale NSA z dnia 12 stycznia 2009 r. (sygn. I FPS 3/08). W w/w uchwale wskazano, że dokonując takiej oceny należy brać pod uwagę trzy elementy, a mianowicie: i) czy działalność jest wykonywana przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, ii) czy powoduje ryzyko ekonomiczne po stronie usługodawcy, iii) czy powoduje odpowiedzialność usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W omawianym przypadku, menedżer wykonywał czynności przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki, nie ponosił ryzyka ekonomicznego, gdyż otrzymywał stałe, niezmienne wynagrodzenie miesięczne oraz nie ponosił kosztów działalności wykorzystując bazę materiałowo-organizacyjną spółki, jak też nie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich – a zatem zdaniem sądu nie można uznać, że wykonywał samodzielnie działalność gospodarczą. Tym samym nie nabył statusu podatnika VAT.

Pozostałe zagadnienia: Komunikat MF o zmianach w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Minister Finansów wydał komunikat, w którym przypomniał, że od 1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. W efekcie od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne będą wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należało będzie kierować bezpośrednio na adres siedziby Krajowej Informacji Skarbowej drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS. Opłaty należało będzie wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)