Nowe zasady utylizowania żywności – nowe obowiązki i kary dla sklepów

Nowe zasady utylizowania żywności

Rozpoczęły się pracę nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, który zakłada wprowadzenie regulacji mających na celu zagospodarowanie mającej się zmarnować żywności przez duże sieci sprzedaży we współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Powiązane treści

Nowe zasady utylizowania żywności – nowe obowiązki i kary dla sklepów

2 marca 2017 r., przed połączonymi Komisjami Sejmowymi: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Środowiska oraz Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Projekt ustawy przygotowanej przez Senat określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.

W obecnym brzmieniu projekt nakłada na sprzedawców żywności nowe obowiązki związane z właściwym gospodarowanie i utylizowaniem żywności, a także kary na wypadek ich nieprzestrzegania. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie mechanizmu przekazywania przez duże sieci sklepów żywności na cele społeczne, co odbywać się będzie na podstawie umów zawieranych przez te sieci z organizacjami pożytku publicznego.

Projekt jest obecnie procedowany przez Komisje, w związku z czym jego kształt może ulec zmianie.

Poniżej podstawowe informacje nt. ustawy według projektu na dzień 2 marca 2017 r.
 

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności - Druk nr 263

 

Kogo
dotyczy
Sprzedawców żywności, tj. podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce lub jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 250 m2, w których przychody ze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.
Obowiązek
zawarcia umowy z organizacją pożytku publicznego
Sprzedawcy żywności zobowiązani będą do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z organizacją pożytku publicznego dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
Opłata
za wytwarzanie odpadów
Sprzedawca żywności będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty za wytwarzanie odpadów (wymienionych w odrębnym akcie) obliczanej jako iloczyn stawki opłaty (0,1 zł za 1 kg odpadów) i masy odpadów. Opłata uiszczana będzie na rzecz organizacji pożytku publicznego, z którą sprzedawca zawarł umowę.
Kara za nie zawarcie umowy Za nie zawarcie umowy z organizacją pożytku publicznej grozić będzie kara w wysokości 5.000 zł.
Kara za nieuiszczenie opłaty Za nieuiszczenie opłaty lub za nieuiszczenie jej w pełnej wysokości grozić będzie kara w wysokości od 500 zł do 10.000 zł.
Zawarcie
pierwszych umów
Sprzedawcy żywności będą zobowiązani do zawarcia pierwszej umowy w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)