Handel podrobionymi towarami – karne podstawy odpowiedzialności

Handel podrobionymi towarami

Karną odpowiedzialność ponosić mogą nie tylko wytwórcy podrabianych towarów, ale też podmioty oferujące takie towary do dalszej odsprzedaży.

Powiązane treści

Handel podrobionymi towarami – karne podstawy odpowiedzialności | Krzysztof Kubik

Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne na temat rozbicia kolejnych grup przestępczych zajmujących się produkcją, wprowadzaniem do obrotu i handlem podrobionymi towarami są dobrą okazją do przyjrzenia się bliżej problematyce odpowiedzialności podmiotów, które (chociażby nieświadomie) przyjmują do dalszej odsprzedaży podrobiony towar. W pierwszym wpisie na ten temat zajmiemy się odpowiedzialnością, jaką mogą ponosić sprzedawcy w oparciu o przepisy prawa karnego.

Omawiany w ramach tego cyklu problem jest dla przedsiębiorców zajmujących się handlem o tyle istotny, że nie ogranicza się on do jednej kategorii towarów – dotykać może tak odmiennych produktów jak ubrania, perfumy, farmaceutyki czy elektronika. Zaś wraz z postępem techniki wzrastają możliwości kopiowania nie tylko zewnętrznej postaci oferowanych towarów, ale i identyfikujących dane marki oznaczeń w takim stopniu, że odróżnienie autentycznych towarów od ich niedozwolonego naśladownictwa może wymagać specjalistycznej wiedzy.

Co do zasady, regulujące omawianą kwestię prawo własności przemysłowej (Dz. U. 201 r. Nr 49, poz. 508 z późń. zm.) przewiduje odpowiedzialność przede wszystkim dla wytwórców podrabianych towarów (podmiotów które w celu wprowadzenia do obrotu oznaczają towary podrobionym znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym którego prawa nie mają używać). W zależności od skali prowadzonej nielegalnie działalności, taki sprawca może odpowiadać na zasadzie grzywny (w razie pojedynczych, incydentalnych przypadków naruszeń – jak tzw. przypadek mniejszej wagi), poprzez grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeżeli natomiast sprawca omawianej działalności uczynił sobie z niej stałe źródło dochodu, albo dopuszcza się takiego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości – wówczas kara pozbawiania wolności wymierzona może zostać w wyższym wymiarze – od 6 miesięcy do 5 lat.

Przewidziany przez prawo własności przemysłowej katalog sankcji nie kończy się jednak na grzywnie, ograniczeniu lub pozbawieniu wolności. Przewidziany jest bowiem również przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi jak również środków technicznych które służyły, lub były przeznaczone do popełniania omawianych przestępstw.

Należy w tym miejsc podkreślić, że na analogicznych zasadach jak powyżej odpowiadać będzie również podmiot który dokonuje obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami, lub zarejestrowanymi znakami towarowymi których nie ma prawa dystrybuować. Oznacza to, że na równi ze sprawcą przestępstwa polegającego na podrabianiu towarów celem wprowadzenia ich do obrotu będzie mógł odpowiadać ich dystrybutor oraz każdy dalszy odsprzedawca.

Warunkiem odpowiedzialności karnej przez podmiot dokonujący dalszego obrotu podrabianymi towarami jest świadomość, że oferowane towary są nieautentyczne. Świadomość ta może przyjąć wymiar bezpośredni albo ewentualny. W pierwszym przypadku sprzedawca ma świadomość (wiedzę), że oferowane przez niego towary są nieautentyczne, lub oznaczone znakiem towarowym bez odpowiedniego upoważnienia. W drugim przypadku sprzedawca może odpowiadać nawet w sytuacji, gdy chociaż nie ma wiedzy odnośnie do nielegalnego pochodzenia towarów, to jednak w oparciu o całokształt okoliczności mógłby mieć w tym względzie podejrzenia, a mimo wszystko godzi się z takim ryzykiem, oferując te towary do sprzedaży.

Przewidziany przez prawo własności przemysłowej zakres odpowiedzialności karnej uzupełniają również przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz, U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późń. zm.) które karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch przewidują również dla podmiotów które za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiują zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany produkt wprowadzają do obrotu stwarzając możliwość wprowadzenia klientów błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządzają poważną szkodę przedsiębiorcy.

Przedstawiony w niniejszym wpisie ogólny zarys podstaw odpowiedzialności karnej związanej z handlem podrobionym towarem nie wyczerpuje bogactwa omawianej problematyki. W szczególności, na odrębny wpis zasługuje rozważenie możliwości zbiegu podstaw odpowiedzialności karnej na podstawie prawa własności przemysłowej z innymi ustawami oraz możliwością zastosowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary popełnione w związku z handlem podrabianymi towarami. Natomiast już w następnym artykule z tego cyklu umówiona zostanie cywilnoprawna odpowiedzialność sprzedawcy w razie dystrybuowania podrabianego towaru.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)