Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych | KPMG | PL
close
Share with your friends

Nowe obowiązki i wymiana informacji w zakresie cen transferowych

Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych

Nowa ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami nakłada na jednostki należące do dużych wielonarodowych grup kapitałowych obowiązek powiadamiania administracji podatkowej o tym, która jednostka z grupy (oraz w jakim państwie) będzie składać raport country-by-country. Ustawa doprecyzowuje ponadto zasady przekazywania informacji podatkowych między państwami.

partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu cen transferowych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Nowe obowiązki i wymiana informacji w zakresie cen transferowych

20 marca br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa”).

Podpisana Ustawa nakłada na spółki należące do grup, od których wymagane jest złożenie informacji o grupie podmiotów (tzw. raportu country-by-country), obowiązek wskazania jednostki raportującej, a także przewiduje sytuacje, w których zobowiązana do złożenia informacji o grupie podmiotów będzie inna – niż dominująca – jednostka należąca do grupy. Dodatkowo, Ustawa wprowadza lub doprecyzowuje regulacje w zakresie wymiany informacji dotyczących dochodów osób fizycznych, wymiany informacji o rachunkach raportowanych przez instytucje finansowe oraz – co istotne z punktu widzenia cen transferowych – wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, opinii zabezpieczających oraz decyzji w sprawie porozumień w zakresie ustalenia cen transakcyjnych. Poniżej przedstawione zostały szczegóły regulacji, wprowadzonych podpisaną Ustawą.

 

Przeniesienie regulacji w zakresie raportowania country-by-country

Pomimo wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów dotyczących raportowania country-by-country w 2015 r. (zaczęły obowiązywać w 2016 r.), ustawodawca zdecydował się na ich przeniesienie do nowej Ustawy. Miało to w szczególności na celu uregulowanie w jednym akcie zagadnień dotyczących wymiany informacji podatkowych między państwami.

Kto podlega obowiązkowi raportowania country-by-country?

Obowiązek złożenia informacji o grupie podmiotów dotyczy grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 750 mln EUR, w których skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę/zarząd w różnych państwach lub terytoriach albo jednostka posiadająca siedzibę/zarząd w jednym państwie lub terytorium, ale prowadząca działalność przez zakład zagraniczny położony w innym państwie lub terytorium. Determinując obowiązek przekazania informacji o grupie podmiotów za pierwszy rok sprawozdawczy, tj. sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2015 r., bierze się pod uwagę przychody grupy osiągnięte w tym roku obrotowym.

Obowiązki grup, których jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd w Polsce

Zgodnie z nową regulacją, jednostka dominująca w grupie (osiągającej przychody na poziomie przekraczającym 750 mln EUR), posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego jest zobowiązana przekazywać (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) informację o grupie podmiotów, zawierającą m.in.:

 1. dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy;
 2. dane finansowe tych podmiotów (obejmujące m.in. informacje dotyczące wielkości osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku/straty przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych i rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów) – z podziałem na państwa lub terytoria;
 3. dodatkowe informacje lub objaśnienia dotyczące przekazywanych danych lub informacji.

Pierwszym rokiem, za który jednostka dominująca grupy jest obowiązana do przekazania informacji o grupie podmiotów, jest sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2015 r.
 

Obowiązki grup, których jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd poza granicami Polski

Co do zasady, jednostki krajowe należące do grup osiągających przychody przekraczające 750 mln EUR, których jednostka dominująca posiada siedzibę lub zarząd poza granicami Polski, nie podlegają obowiązkowi złożenia informacji o grupie podmiotów. W porównaniu jednak do poprzedniej regulacji, nowa Ustawa wprowadza instytucję tzw. sprawozdawczości wtórnej, tj. przewiduje sytuacje, w których to nie jednostka dominująca, a inna jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę/zarząd na terytorium Polski, zobowiązana będzie do złożenia informacji o grupie podmiotów.

Jednostka – inna niż dominująca – należąca do grupy osiągającej przychody przekraczające 750 mln EUR i posiadająca siedzibę lub zarząd w Polsce lub prowadząca w Polsce działalność przez zagraniczny zakład będzie więc zobowiązana do złożenia informacji o grupie podmiotów za dany rok obrotowy w sytuacji, jeżeli jednostka dominująca danej grupy posiada siedzibę lub zarząd w państwie/na terytorium, które:

 1. nie nakłada na tę jednostkę dominującą obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów za dany rok obrotowy, lub
 2. nie zawarło z RP odpowiedniej kwalifikującej umowy międzynarodowej, dotyczącej wymiany informacji, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia danego sprawozdawczego roku obrotowego, lub
 3. zawiesiło automatyczną wymianę informacji o grupach podmiotów z powodów innych, niż dopuszczone przez odpowiednie umowy międzynarodowe.

Jeśli taka inna jednostka nie uzyska wszystkich wymaganych danych od jednostki dominującej, będzie ona zobligowana do powiadomienia o tym fakcie w informacji o grupie podmiotów, a także przekazania danych, które udało się jej zgromadzić.

Regulacje dotyczące opisanej powyżej tzw. sprawozdawczości wtórnej nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy grupa podmiotów wyznaczyła inną jednostkę z grupy do przekazania informacji na temat grupy podmiotów, z zastrzeżeniem jednak, iż taka wyznaczona jednostka będzie musiała zgromadzić komplet danych, wymaganych przepisami Ustawy.
Pierwszym okresem, za który jednostka należąca do grupy – inna niż jednostka dominująca – zobowiązana będzie do przekazania informacji o grupie podmiotów, jest sprawozdawczy rok obrotowy, rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r. Niemniej jednak, jednostka wyznaczona może złożyć informację o grupie podmiotów – zamiast jednostki dominującej – już za sprawozdawczy rok obrotowy, rozpoczynający się po 31 grudnia 2015 r.
 

Automatyczna wymiana informacji o grupie podmiotów

W ramach automatycznej wymiany informacji, Szef Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) – w ciągu 15 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego – przekazuje otrzymane informacje właściwym organom tych państw członkowskich lub organom tych państw, będących stroną kwalifikującej umowy między właściwymi organami, w których co najmniej jedna jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów posiada siedzibę/zarząd lub prowadzi działalność. W pierwszym roku termin ten wydłużony został do 18 miesięcy.

Obowiązki notyfikacyjne w zakresie sprawozdawczości country-by-country

Każda jednostka wchodząca w skład grupy osiągającej przychody na poziomie przekraczającym 750 mln EUR (niezależnie od tego, czy siedziba/zarząd jej jednostki dominującej znajduje się w Polsce, czy za granicą), która posiada siedzibę/zarząd na terytorium Polski albo prowadzi na terytorium Polski działalność poprzez zagraniczny zakład, zobowiązana jest ponadto – najpóźniej ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego – do:

 1. powiadomienia Szefa KAS o tym, że jest jednostką dominującą, jednostką wyznaczoną lub inną jednostką składającą informację o grupie podmiotów, albo
 2. wskazania Szefowi KAS jednostki raportującej, wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym złożona zostanie informacja o grupie podmiotów.

W pierwszym sprawozdawczym roku obrotowym, za który informację o grupie podmiotów zobowiązana jest złożyć jednostka dominująca (tj. roku obrotowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2015 r.), termin ten został przedłużony o 10 miesięcy.
 

Sankcje

Jednostki należące do grupy podmiotów, które nie wywiążą się z obowiązków nałożonych opisywaną Ustawą, podlegają karze pieniężnej nakładanej w drodze decyzji przez Szefa KAS, w wysokości do 1 mln PLN.

Ponadto, omawiana Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy przepis art. 80d, który stanowi, iż osoba, która wbrew przepisom Ustawy, „działając w imieniu lub interesie podatnika (…) składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach powiązanych wchodzących w skład grupy podmiotów, podlega karze grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych”.
 

Automatyczna wymiana informacji o interpretacjach podatkowych oraz decyzjach w sprawie cen transakcyjnych

Ponadto, opisywana Ustawa wprowadza regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji o indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, opiniach zabezpieczających oraz decyzjach w sprawie porozumień w zakresie ustalania cen transakcyjnych (APA). Zgodnie z jej przepisami, Szef KAS przekazuje właściwemu organowi państwa członkowskiego informacje o wydanych interpretacjach indywidualnych, opiniach zabezpieczających (zwanych dalej łącznie „interpretacjami”) lub decyzjach w zakresie porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, dotyczących transgranicznych transakcji, zespołów transakcji lub innych transgranicznych zdarzeń gospodarczych. Przekazywane informacje zawierać będą m.in.:

 1. dane identyfikacyjne jednostki;
 2. wartość transakcji lub zespołu transakcji, wskazanych w decyzji lub w interpretacji;
 3. wskazanie państw, których dotyczyć może przedmiotowa interpretacja lub decyzja oraz jednostek zagranicznych, których na obowiązki podatkowe może mieć wpływ transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenie, objęte interpretacją lub decyzją;
 4. streszczenie interpretacji (obejmujące opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego) albo decyzji (w tym: wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji, opis kryteriów wyboru metody ustalania ceny oraz wskazanie wybranej metody i algorytmu kalkulacji ceny transakcyjnej);
 5. wskazanie, czy źródłem przekazywanych informacji jest decyzja w sprawie cen transakcyjnych, czy sam wniosek wszczynający postępowanie o jej wydanie.

Opis stanu faktycznego, którego dotyczy dana interpretacja lub decyzja w sprawie cen transakcyjnych, ma być sporządzany w sposób nieprowadzący do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej, procesu produkcyjnego albo informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

Część z tych informacji będzie ponadto przekazywana Komisji Europejskiej w celu monitorowania i oceny skuteczności stosowania automatycznej wymiany informacji.
Automatycznej wymianie nie będą podlegały informacje o decyzjach w sprawie ustalenia cen transakcyjnych, w przypadku których organem właściwym dla podmiotu zagranicznego (powiązanego z podmiotem krajowym) jest organ państwa spoza UE, a ratyfikowana umowa międzynarodowa z tym państwem nie zezwala na ujawnienie tego rodzaju informacji podmiotom niebędącym stroną takiej umowy. W takich przypadkach, Szef KAS przekaże jednak informacje wynikające z wniosku będącego podstawą wszczęcia postępowania w zakresie porozumienia w sprawie cen transakcyjnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do opisanych powyżej kwestii, zachęcamy do kontaktu.

 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij