Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.01 - 06.02.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.01 - 06.02.2017

Jest 6 lutego 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.01 - 06.02.2017

PIT: Korzystne zmiany w ustawie PIT

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 20 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, już w rozliczeniu za 2016 rok skarbówka będzie mogła sporządzać zeznanie podatkowe za podatnika wraz z odliczeniami, a emeryci i renciści będą mogli w prostszy sposób wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcą przekazać 1 proc. podatku. W obecnym roku, wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd można będzie złożyć między 15 marca a 15 kwietnia br. W przypadku emerytów i rencistów terminem granicznym na złożenie oświadczenia dotyczącego 1 proc. podatku będzie 30 kwietnia br.

CIT: Obniżenie podstawy opodatkowania CFC o kwoty dywidend

W wyroku z dnia 27 stycznia 2017 r. WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1051/16, I SA/Wr 1058/16) wskazał, że jeśli zarówno osiągnięcie dochodu jak i wypłacenie dywidendy przez zagraniczną spółkę kontrolowaną nastąpią pod rządami nowych przepisów, to do obydwu tych zdarzeń stosuje się nowe przepisy, chyba że w przepisach temporalnych jest wyraźnie wskazane, iż do określonych zdarzeń stosuje się przepisy dawne. W efekcie podstawa opodatkowania z tytułu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej będzie mogła zostać obniżona o kwotę dywidendy oraz ewentualnych zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych przez spółkę w tym samym roku podatkowym, niezależnie od tego, w którym roku został wypracowany zysk spółki kontrolowanej wpływający na wysokość dywidendy bądź zaliczek na poczet dywidendy.

VAT: Wymogi, jakie powinna spełniać ewidencja przebiegu pojazdu zgodnie z ustawą VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA z Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 r. (sygn. I SA/Po 580/16), pracodawca użytkujący pojazdy samochodowe na podstawie umów leasingu oraz najmu długoterminowego, udostępniający odpłatnie te pojazdy pracownikom w celach prywatnych, który prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, na którą składa się szczegółowa ewidencja użytkowania, konieczność wypełniania delegacji przez pracowników, monitorowanie w systemie Yanosik oraz dodatkowo wewnętrzne zarządzenie szczegółowo określające zasady użytkowania tych samochodów – spełnia wymogi określone w art. 86a ust. 4 ustawy VAT.

Cło i akcyza: Nowa forma zobowiązania gwaranta należności celnych

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra rozwoju i finansów z 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które weszło w życie 6 lutego 2017 r, Minister rozwoju i finansów określił nową formę zobowiązania gwaranta składanego jako zabezpieczenie generalne pokrycia kwot wynikających z długów celnych, zezwalając na jej stosowanie jako zabezpieczenia należności dotyczących operacji celnych dokonywanych wyłącznie na terytorium Polski.

Pozostałe zagadnienia: Zasady prowadzenia ewidencji działalności w SSE w przypadku uzyskania dwóch zezwoleń

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 2 lutego 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 850/16) orzekł, że w przypadku prowadzenia działalności na podstawie dwóch zezwoleń, aby ustalić kwotę dochodu zwolnionego konieczne jest odrębne prowadzenie ewidencji oraz określenie limitu dopuszczalnej pomocy dla każdego z nich. W przedmiotowym stanie faktycznym, podatnik powziął wątpliwość czy dopuszczalne jest prowadzenie wspólnej ewidencji w odniesieniu do działalności prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń, a rozliczanie pomocy publicznej w ramach drugiego zezwolenia powinno nastąpić dopiero po przekroczeniu kosztów kwalifikowanych zdyskontowanych na dzień uzyskania pierwszego z nich. Organ uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, wskazując na obowiązek odrębnej ewidencji oraz ustalenia limitu dopuszczalnej pomocy w stosunku do każdego z zezwoleń. Sąd, oddalając skargę podatnika przyznał mu rację.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)