Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.02 - 20.02.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.02 - 20.02.2017

Jest 20 lutego 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.02 - 20.02.2017

CIT: Możliwość odliczenia odpisów amortyzacyjnych od prawa ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 lutego 2017 r. (sygn. akt: III SA/Wa 3593/15) rozpoznał sprawę podatnika będącego spółką komandytowo – akcyjną, który zamierza nabyć w drodze aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której będzie wchodzić niezarejestrowany znak towarowy. W wyroku Sąd potwierdził, że zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT amortyzacji podlegają nie tylko prawa ochronne na znak towarowy, ale i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

PIT: Odliczanie kwot z tytułu darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym PIT

Podstawę opodatkowania, a tym samym także podatek, można obniżyć o przekazane w ubiegłym roku darowizny m.in. na cele pożytku publicznego czy też na cele kościelne. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie 2016 r. na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego lub też na cele kultu religijnego oraz na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Co do zasady, z pominięciem darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze limit odliczeń stanowi kwota będąca równowartością 6% dochodu uzyskanego w 2016 r. przez podatnika.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT

VAT: Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. weszło w życie wiele istotnych zmian do ustawy o VAT. Szybki przebieg procesu legislacyjnego, szeroki zakres wprowadzonych zmian oraz krótkie vacatio legis powodują, że podatnicy mogą mieć trudności w dostosowaniu swoich rozliczeń podatkowych do nowych uregulowań. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, a także z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest poprawa ściągalności podatku od towarów i usług. Tyle, że większość wprowadzonych rozwiązań może stanowić znaczne utrudnienie w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, gdyż nakładają na nie dodatkowe obowiązki. W wielu przypadkach niezbędna będzie również zmiana sposobu prowadzonych rozliczeń podatkowych.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.”
 

PCC: Zwolnienie dot. także polskiego PCC

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 138/15), prawo do zwolnienia z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC nie ogranicza się do kwoty kapitału zakładowego, od którego nie naliczano odpowiednika PCC na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. W przedmiotowym stanie faktycznym, sp. z o.o. planowała podwyższyć kapitał zakładowy w ramach transakcji wymiany udziałów, nabywając w ten sposób 100% udziałów spółki holenderskiej, a następnie przekształcić się w spółkę jawną. Organ uznał, że w przypadku takiej transakcji, zwolnienia nie stosuje się do wartości wkładów, od których nie był naliczany PCC w Polsce. Zarówno WSA, jak i NSA uznał takie stanowisko za nieprawidłowe, uzasadniając, że gdyby wolą ustawodawcy było ograniczenie zwolnienia, uczyniłby to wyraźnie.

Pozostałe zagadnienia: Nowe przywileje dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Jak wynika z projektu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 10 lutego 2017 r., rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorcy będą mogli liczyć na nową ulgę, dzięki której będą zwolnieni przez okres 6 miesięcy z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy dana osoba już kiedyś rozpoczynała działalność – ponowne jej podjęcie z wykorzystaniem ulgi możliwe będzie po upływie minimum 60 miesięcy. Data wejścia w życie nowych regulacji zostanie ustalona dopiero w ustawie zawierającej przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)