Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.02 - 13.02.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.02 - 13.02.2017

Jest 13 lutego 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.02 - 13.02.2016

Ochrona interesów podatnika: Wymiana informacji podatkowych z innymi krajami

W ubiegłym tygodniu rządowy projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami przeszedł drugie czytanie w Sejmie. W trakcie prac w sejmowych komisjach wprowadzono kilka poprawek. Zmiany te dotyczą głównie dostosowania proponowanych regulacji do nowych struktur administracji skarbowej, wprowadzanych ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Przewidziano także przesunięcie daty wejścia w życie nowej ustawy na 1 maja 2017 r. Obecnie nad projektem pracuje sejmowa komisja ds. finansów publicznych.

Cło i akcyza: Przepisy dotyczące akcyzy zostaną doprecyzowane

Jak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przepisy w tym zakresie zostaną znowelizowane i doprecyzowane, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych dotyczących korzystania ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom unijnych regulacji. Nowela ma dostosować polskie prawo do rozporządzenia Komisji nr 162/2013 z 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 ws. wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PIT: Ulga na internet

Korzystanie z ulgi internetowej zostało od pewnego okresu znacząco ograniczone. Choć korzystanie z tej ulgi w rozliczeniu podatkowym za rok 2016 nadal jest możliwe, to krąg podatników którzy mogą ją zrealizować został mocno ograniczony. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. A więc podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za poprzedni rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT
 

CIT: Likwidacji spółki a kwestia kosztu udziałów nabytych w drodze wymiany

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 1053/16), w przypadku likwidacji spółki, w której część udziałów została nabyta w drodze wymiany udziałów, dochód będącej udziałowcem spółki stanowi wartość majątku likwidowanej spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów w tej spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce. WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu, zgodnie z którym za koszt należy uznać udokumentowaną wartość wydatków rzeczywiście poniesionych przez spółkę na objęcie udziałów, które zostały następnie wniesione do likwidowanej spółki w drodze wymiany udziałów (koszt historyczny). Uzasadniając, WSA wskazał, że przepis dotyczący kosztu historycznego nie ma zastosowania do przychodów z likwidacji spółki nabywającej udziały.

Pozostałe zagadnienia: Zakres znaczeniowy pojęcia sukcesja podatkowa, o którym mowa w przepisach Ordynacji podatkowej

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r. (III SA/Wa 712/16), sukcesję podatkową należy rozumieć nie jako przejęcie całości rozliczeń (za cały rok), wliczając w to okres przed wydzieleniem, ale jako kontynuację rozrachunku. Co oznacza, że koszty, które zostały poniesione przed przekształceniami, są kosztami, które powinna rozliczyć spółka, która je poniosła, czyli spółka, z której doszło do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdaniem sądu, można tu mówić o pewnym stanie otwartym, jakim jest stan rozliczenia z podatku dochodowego. Jednak nie można uznać, że sukcesja stanowi przejęcie zdarzeń zaistniałych przed datą przejęcia. Sukcesja oznacza wyłącznie kontynuację, czyli możliwość rozpoznania kosztów, jakie miały miejsce po dacie przejęcia.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)