Ograniczenia i wysokie kary dla supermarketów – nowa ustawa wejdzie w życie już w lipcu

Od lipca 2017 ograniczenia i kary dla supermarketów

W lipcu 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi przewidująca surowe kary dla przedsiębiorców nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową względem dostawców produktów rolnych lub spożywczych.

Powiązane treści

Ograniczenia i wysokie kary dla supermarketów – nowa ustawa wejdzie w życie już w lipcu

Wejście w życie Ustawy przewidziano na 12 lipca 2017 r. O projektowanej regulacji pisaliśmy już wcześniej, w tym także w kontekście zapisów odnoszących się do pobierania opłat półkowych.

Z założenia ww. Ustawa służyć ma rozwiązaniu problemów rolników, którzy mogą znajdywać się w niekorzystnej sytuacji kontraktowej. Ustawa została jednak z niepokojem przyjęta przez przedstawicieli branży handlowej, z uwagi na posługiwanie się klauzulami generalnymi, które trudno zinterpretować, przy jednoczesnej bardzo rygorystycznej odpowiedzialności nabywców produktów.

Na czym będzie polegać nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej?

Ustawa zakazuje nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy, tj. takiej sytuacji nabywcy względem dostawcy, w której dla dostawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść nabywcy, albo dostawcy względem nabywcy, w której dla nabywcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości nabycia produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjalne ekonomicznym na korzyść dostawców.

Wykorzystanie przewagi kontraktowej jest wedle Ustawy nieuczciwe wtedy, gdy jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

Ww. definicja wzbudza kontrowersje, z uwagi na sformułowanie „wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych”, które może doprowadzić do tego, iż ochrona dostawców przewidziana Ustawą będzie iluzoryczna albowiem producent produktów rolnych lub spożywczych nigdy nie będzie całkowicie pozbawiony faktycznych możliwości ich sprzedaży innemu odbiorcy.

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w projekcie ww. Ustawy polegać ma w szczególności na:

  1. nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;
  2. przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
  3. uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  4. nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

 

Postępowanie w sprawie o nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w rękach Prezesa UOKiK

Sprawy o nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej prowadzone będą przez Prezesa UOKiK, który uprawniony będzie do wszczęcia postępowania w sprawie nieuczciwych praktyk z urzędu (postępowanie takie może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

Przedsiębiorca, które podejmie podejrzenie, iż zastosowano wobec niego praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, będzie mógł skierować stosowne zawiadomienie do Prezesa UOKiK, który zobowiązany będzie ustosunkować się do każdego zawiadomienia przekazując zgłaszającemu sposób jego rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

Wysokie kary pieniężne

W efekcie prowadzonych postępowań Prezes UOKiK wydać może decyzję o uznaniu danej praktyki za nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, nakazującą zaniechanie stosowania danej praktyki, czy o nałożeniu kary pieniężnej. Od decyzji przysługiwać będzie odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Kara za choćby nieumyślne naruszenie zakazu wykorzystywana przewagi kontraktowej sięgać może nawet 3% rocznego obrotu ukaranego przedsiębiorcy. Dodatkowo Ustawa przewiduje możliwość nałożenia kary w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro w przypadku utrudniania kontroli czy nieudzielania informacji, jak również karę równowartości do 10 00 euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu nałożonej decyzji lub wyroku sądowego.

Kary dla zarządu

Ustawa przewiduje także możliwość nałożenia kary (w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy jeżeli osoba ta:

  • umyślnie albo nieumyślnie nie wykonała decyzji Prezesa UOKiK, postanowień lub wyroków, bądź
  • uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli.

Kara taka może również zostać nałożona na osobę wyznaczoną przez kontrolowanego w trakcie kontroli, za udzielenie w jej toku nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa UOKiK, bądź uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia lub przeprowadzenia kontroli, jak również na pracownika kontrolowanego, za uniemożliwianie lub utrudnianie okazania dokumentów. Osobne kary mogą być również nałożone na świadków czy biegłych.

 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)