Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.01 - 30.01.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.01 - 30.01.2017

Jest 30 stycznia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.01 - 30.01.2017

PIT: Przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udostępnienia wizerunku przez trenera sportowego

Zgodnie z ostatnim wyrokiem NSA z dnia 20 stycznia br. (sygn. II FSK 3873/14), przychód osiągnięty z tytułu udostępnienia odpłatnie praw do wizerunku (wynagrodzenie określone w umowie) jest przychodem z korzystania z prawa majątkowego i rozporządzania nim. Zdaniem sądu, błędne jest stanowisko, że podatnik może wybrać źródło przychodu do którego zakwalifikuje osiągnięte przychody. To ustawodawca i wskazany przez niego podatkowy stan faktyczny determinuje źródło do jakiego należy zakwalifikować przychód. W niniejszej sprawie, jak stwierdził sąd nie może budzić wątpliwości, że źródło przychodów podatnika jest ulokowane w zakresie praw majątkowych, a zatem zastosowanie ma art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT. Nie będą to przychody osiągane w ramach działalności gospodarczej, tak jakby chciał tego podatnik.

VAT: Skutki w VAT wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego z majątku osobistego

Jak orzekł WSA w wyroku z dnia 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 1073/16, I SA/Wr 1074/16, I SA/Wr 1075/16), wniesienie do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci udziału w prawach ochronnych do znaku towarowego z majątku osobistego, nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. W przedmiotowym stanie faktycznym, podatnik miał wątpliwości czy czynność wniesienia do spółki jawnej darowanego prawa do znaku słowno-graficznego podlega VAT. Organ uznał że tak, wskazując że nie można realizować praw z przedmiotowego znaku w oderwaniu od działalności gospodarczej. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się WSA uzasadniając, że wnoszony znak jest wykorzystywany przez stanowiącą odrębny podmiot spółkę. W konsekwencji, nie można uznać, że wnoszący wykorzystują go w ramach działalności gospodarczej.

Ochrona interesów podatnika: Planowane zmiany w zakresie czynnego żalu

W komunikacie z dnia 12 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło, że pracuje obecnie nad zmianą Kodeksu Karnego Skarbowego. Ministerstwo zapewniło, że bez zmian pozostanie możliwość skorzystania z tzw. czynnego żalu gdy podatnik przed wszczęciem kontroli skarbowej lub podatkowej złoży stosowne oświadczenie i uiści w całości należność podatkową uszczuploną czynem zabronionym (art. 16 KKS).
Ministerstwo wskazało, że w dalszym ciągu istniała będzie również możliwość skorzystania z tzw. czynnego żalu już w trakcie trwania kontroli skarbowej lub podatkowej, ale dotyczyć będzie wyłącznie wykroczenia skarbowego (art. 16a KKS).
Jak wskazało Ministerstwo Projektowane zmiany w tym zakresie mają na celu skuteczną walkę z przestępcami podatkowymi, którzy narażają Skarb Państwa na olbrzymie straty, licząc na to, że nawet jak ich działalność zostanie wykryta, składając korektę i regulując należności, unikną odpowiedzialności.
 

Cło i akcyza: Zmiany w zakresie akcyzy od samochodów

Zgodnie z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym poważne modyfikacje czekają podatników w zakresie sposobu obliczania akcyzy od samochodów. Jedna ze zmian dotyczy likwidacji ograniczenia, iż akcyzie podlegają samochody osobowe - teraz będą to "pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem pojazdów samochodowych napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi. W dniu 24 stycznia 2017 r. projekt skierowano do pierwszego czytania sejmowego. Nowelizacja wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Pozostałe zagadnienia: Nowe regulacje w zakresie solidarnej odpowiedzialności

W dniu 24 stycznia 2017 r. skierowano do pierwszego czytania w sejmie komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazany projekt modyfikuje zasady odpowiedzialności solidarnej w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym w odniesieniu do przypadków, gdy niektórzy ze współwłaścicieli są zwolnieni z tych podatków. W takiej sytuacji pozostali współwłaściciele zgodnie z projektowanymi zmianami mają odpowiadać solidarnie jedynie za podatek w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności (a więc bez części przypadającej na współwłaścicieli zwolnionych z podatku).

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)