Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.01 - 23.01.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.01 - 23.01.2017

Jest 23 stycznia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

 Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.01 - 23.01.2017

PIT: Skutki podatkowe w PIT nieodpłatnego przejęcia długu wspólnika przez spółkę jawną

Zgodnie wyrokiem NSA z dnia 18 stycznia 2017 r. (sygn. II FSK 3783/14, II FSK 4061/14), nieodpłatne przejęcie przez spółkę jawną długów jej wspólnika, prowadzi do uzyskania przez wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ z momentem przejęcia długu po stronie wspólnika dochodzi do przysporzenia, mającego konkretny wymiar finansowy, polegający na zmniejszeniu stanu jego pasywów (zwolnienia z odpowiedzialności).

Ochrona interesów podatnika: Wyjaśnienia podatkowe

Od 1 stycznia 2017 r. obok interpretacji ogólnych wprowadzone zostały również wydawane z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego (objaśnienia podatkowe).
Zgodnie z ustawą, będą one zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz w Bazie Wiedzy. Skutki dostosowania się do objaśnień podatkowych mają być analogiczne jak ma to miejsce w przypadku interpretacji ogólnych (art. 14k – 14 m Ordynacji podatkowej).
Objaśnienia mają być nie tylko wykładnią przepisów, ale mają wyjaśniać praktyczne aspekty stosowania prawa podatkowego. Są one wydawane z urzędu. W założeniu powinny ograniczyć liczbę wydawanych interpretacji indywidualnych. Nie będzie można skarżyć do sądu objaśnień podatkowych. Minister Finansów może z urzędu zmienić wydane objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów TK lub TSUE.

VAT: Zaprojektowanie stroju reklamowego a VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 19 stycznia 2017 r., (sygn. I SA/Kr 1362/16) usługa składająca się z czynności wykonania (uszycia) i przekazania stroju reklamowego lub maskotki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na klienta, z uwagi na nierozerwalność tych czynności, należy traktować jako usługę kompleksową, w której usługę główną stanowi wykonanie (uszycie) stroju (maskotki). W konsekwencji zdaniem Sądu, usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej w wysokości 23%.

CIT: Wymianę udziałów należy rozpatrywać kolektywnie a nie odrębnie dla każdego wspólnika

W wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., (sygn. akt I SA/Po 480/16) WSA w Poznaniu stwierdził, że ograniczenie stosowania art. 24 ust. 5d ustawy PIT (art. 12 ust. 4d ustawy CIT) zapewniającego neutralność podatkową wymiany udziałów tylko do przypadku wymiany udziałów dokonanej odrębnie przez każdego z udziałowców stanowiłoby warunek nadmiernie restrykcyjny, niweczący w istotnym stopniu cele Dyrektywy 2009/133/WE. Pogląd ten jest aktualny również po zastąpieniu terminu „wspólnicy” liczbą pojedynczą tego słowa – „wspólnik” (od dnia 1 stycznia 2015 r.).
Zmianie tej nie można przypisywać bowiem znaczenia ograniczającego neutralność wymiany udziałów zapewnioną w przepisach ww. dyrektywy. Zmiana ta ma wyłącznie charakter redakcyjny co potwierdza również uzasadnienie do ustawy wprowadzającej powyższe zmiany.
 

Cło i akcyza: Zmiany w zakresie zwrotu akcyzy

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych, nowe przepisy w tym zakresie będą dostosowane do zmian związanych z utworzeniem z początkiem marca br. Krajowej Administracji Skarbowej.
W rozporządzeniu uwzględnione zostanie m.in. przejęcie dotychczasowych kompetencji naczelnika urzędu celnego przez naczelnika urzędu skarbowego, który będzie zajmował się prowadzeniem i rozpatrywaniem spraw dotyczących zwrotu akcyzy. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca 2017 r.
 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)