Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.01 - 16.01.2016 r.

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.01 - 16.01.2016 r.

Jest 16 stycznia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.01 - 16.01.2016 r.

VAT: Nowe sankcje w podatku VAT

Na mocy ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o VAT został dodany rozdział 5 (obejmujący artykuły 112b – 112c), w którym określono zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, czyli tzw. sankcji VAT.
Zgodnie z nowymi przepisami m.in. w przypadku gdy podatnik w deklaracji podatkowej VAT wykaże kwotę podatku niższą od należnej oprócz obowiązku zapłaty podatku w prawidłowej wysokości, będzie musiał zapłacić karę w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania.
 

PIT: Odsetki z tytułu nieterminowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia a PIT

Zgodnie z ostatnim wyrokiem WSA w Warszawie z 12 stycznia br. (sygn. III SA/Wa 2673/15), zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT zwrot „kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń" nie obejmuje swym zakresem odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu ubezpieczeń. Zdaniem sądu, gdyby bowiem wszystkie odsetki miały dzielić los należności głównej, to w ustawie PIT nie zostałyby przyjęte szczegółowe regulacje dotyczące zwolnienia odsetek. Skoro natomiast ustawodawca wyraźnie określa w innych przepisach, że tylko w określonych przypadkach także odsetki od określonych przychodów wolne są od podatku dochodowego, natomiast w stosunku do innych kategorii przychodów zwolnionych od podatku o odsetkach związanych z tymi należnościami nie wspomina, należy uznać że jest to zabieg celowy.

Ulgi i dotacje: Nowa ulga podatkowa na B+R w rocznym rozliczeniu CIT

W rocznej deklaracji podatku dochodowego za 2016 r., przedsiębiorcy mają możliwość po raz pierwszy rozliczyć nową ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe.
Koszty poniesione w 2016 r. na prace B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty.
Nowa ulga B+R umożliwia (w uproszczeniu) uwzględnienie w kalkulacji podatku dochodowego 130 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe (150 proc. od 2017 roku), 110 proc. (130 proc. od 2017 r.) dla dużych przedsiębiorców lub 120 proc. (150 proc. od 2017 r.) dla MŚP innych kosztów kwalifikowanych związanych z pracami badawczo-rozwojowymi (w tym odpisów amortyzacyjnych).

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Nowa ulga podatkowa na B+R w rocznym rozliczeniu CIT za 2016 r.

CIT: Moment zaliczenia premii do kosztów uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 13 stycznia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2822/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że do momentu podjęcia przez spółkę uchwały o przyznaniu premii ( zarówno miesięcznych jak i kwartalnych czy też rocznych) oraz ustalenia ich wysokości nie można mówić, że premie są należne w rozumieniu art. 15 ust. 4g ustawy o CIT. Na powyższe nie ma wpływu fakt, ze pracownicy spełnili warunki do przyznania im premii. W rezultacie premie ujęte uprzednio w kosztach jako rezerwy na wynagrodzenia, powinny zostać rozpoznane jako koszt podatkowy dopiero w momencie ich wypłaty (postawienia ich do dyspozycji pracowników).

Ochrona interesów podatnika: Nowe przepisy dotyczące uprawnień szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z projektem rozporządzenia resortu finansów, które wejdzie w życie 1 marca 2017 r. działalność rozpocznie nowa Krajowa Administracja Skarbowa. Mocą przedmiotowego rozporządzenia szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzyma m.in. przysługujące do tej pory szefowi resortu finansów prawo do żądania informacji od organów albo jednostek podległych resortom obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Prawo to dotyczyć będzie sytuacji, kiedy umowy mogą mieć wpływ na powstawanie obowiązku podatkowego bądź wysokość zobowiązania podatkowego.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)