Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.01 - 09.01.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.01 - 09.01.2017

Jest 9 stycznia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.01 - 09.01.2017

Cło i akcyza: Zmiany w zakresie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, obecne przepisy w tym zakresie zostaną zmodyfikowane w związku z przewidywanym utworzeniem 1 marca br. Krajowej Administracji Skarbowej. Jak wynika z projektu, zmiany będą mieć co do zasady charakter dostosowawczy. Regulacje dotyczące izb celnych zostaną zastąpione regulacjami dotyczącymi izb administracji skarbowej, natomiast regulacje w zakresie urzędów celnych, zostaną zastąpione urzędami skarbowymi albo urzędami celno-skarbowymi. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

CIT: Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży wierzytelności pożyczkowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 1203/16) orzekł, iż koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży wierzytelności pożyczkowej obejmują nie tylko kwotę należności głównej, ale również kwotę naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek. W przedmiotowym stanie faktycznym, podatnik powziął wątpliwość czy w przypadku sprzedaży wierzytelności pożyczkowej może uznać za koszt podatkowy wartość naliczonych do dnia sprzedaży odsetek. Organ podatkowy udzielił negatywnej odpowiedzi, wskazując, na brak elementu poniesienia kosztu. WSA z kolei przychylił się do stanowiska spółki, uznając, że poniesienie kosztu nie musi się wiązać z bieżącym uszczupleniem zasobów finansowych podatnika.

VAT: Zmiany w rozliczeniu kwartalnym podatku VAT

Od 1 stycznia br. znowelizowano zasady składania deklaracji i ewidencjonowania podatku od towarów i usług. Zmodyfikowano także część struktur JPK_VAT. Firmy powinny zatem zrewidować dotychczasowy sposób rozliczania i dokumentowania VAT. Jedną z najbardziej odczuwalnych dla znacznej części podatników zmian w przepisach o VAT, jakie zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., jest istotne ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Możliwość skorzystania z prawa do rozliczania podatku od towarów i usług za okresy kwartalne została, pod pewnymi warunkami, ograniczona wyłącznie do małych podatników, zarówno rozliczających się metodą kasową, jak i tych, którzy jej nie wybrali.

PIT: Nowy limit płatności gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Od tego dnia płatności powyżej 15 tys. zł. trzeba uregulować za pośrednictwem rachunku bankowego. Jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów części faktury, którą zapłaci gotówką. Transakcje w walutach obcych należy natomiast przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ochrona interesów podatnika: Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została umieszczona informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy (numer projektu UD188). Zgodnie z informacjami zawartymi na powyższej stronie KPRM, projekt ma na celu wprowadzenie zmian utrudniających możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Przewiduje on m.in. ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz złożenia korekty deklaracji podatkowej, wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych, a także zaostrzenie polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)