Zmiany w VAT w 2017 roku | Rafał Szafraniec, Tomasz Grunwald

Zmiany w VAT w 2017 roku

Podatnicy są już przyzwyczajeni do częstych zmian przepisów podatkowych. Dotyczy to szczególnie podatku VAT, który ulega przekształceniom również w trakcie roku podatkowego. Nowy 2017 rok przyniósł ze sobą kolejne zmiany, obowiązujące już od 1 stycznia. W założeniu mają one ograniczyć występowanie „karuzel podatkowych” oraz nadużycia związane z wyłudzeniami zwrotów VAT. Wygląda jednak na to, że zmiany w przepisach dotkną praktycznie wszystkich podatników VAT w naszym kraju.

Powiązane treści

Nowe sankcje

Najważniejszą zmianą jest powrót do polskiego systemu VAT dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji 30%) za zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub kwoty podatku do zwrotu. Instytucja zlikwidowana w 2008 r. (a następnie uznana za zgodną z przepisami wspólnotowymi przez ETS) obowiązuje dla rozliczeń począwszy od 1 stycznia 2017 r. Dodatkowe zobowiązanie może ulec zmniejszeniu do 20%, gdy podatnik po zakończeniu kontroli (lub w trakcie postępowania kontrolnego) samodzielnie skoryguje deklarację i ureguluje zobowiązanie w prawidłowej wysokości wraz z odsetkami (zwróci nienależnie uzyskany zwrot podatku). Wyłączenie zastosowania sankcji jest ograniczone tylko do błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek oraz tych dotyczących prawidłowego okresu rozliczeniowego i sytuacji, gdy podatnik dokonał odpowiedniej korekty i uregulował zobowiązanie wraz z odsetkami w przypadku podejrzenia podania przed wszczęciem kontroli. W praktyce zatem każdy błąd zidentyfikowany przez organy podatkowe (skarbowe) będzie skutkował sankcją wynoszącą minimum 20%.

Co ważne, znowelizowane przepisy przewidują również całkowicie nieznaną dotychczas sankcję 100%, wynikającą z odliczenia podatku naliczonego z tzw. pustych faktur, którymi posłużono się do zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty do zwrotu.

Deklaracje kwartalne i elektroniczne

Istotne dla niektórych podatników będzie również ograniczenie składania deklaracji za okresy kwartalne wyłącznie w stosunku do małych podatników w rozumieniu ustawy i to tych, którzy prowadzą działalność dłużej niż rok od rejestracji. Wszyscy inni podatnicy, którzy do tej pory korzystali z deklaracji kwartalnych, będą zatem musieli powrócić do rozliczeń miesięcznych, począwszy od stycznia 2017 r.

Przyśpieszony zwrot będzie uwarunkowany dokonaniem płatności za faktury w formie przelewów bankowych i przedłożeniem ich do urzędu oraz ograniczeniem kwoty z przeniesienia z poprzednich deklaracji do niskiego poziomu 3000 PLN.

Dodatkowo większość firm będzie od tej pory zobowiązana do składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej (obowiązek dotyczy firm dokonujących obrotu wewnątrzunijnego, dostaw objętych odwrotnym obciążeniem w kraju czy składających elektronicznie zeznania w podatku dochodowym). Należy przy tym wskazać, że za nieskładanie deklaracji VAT w formie elektronicznej przewidziano sankcje z kodeksu karnego skarbowego. Wielu podatników już dotąd składało deklaracje elektroniczne, ale w praktyce zmiana formy komunikacji z urzędem skarbowym może stanowić wyzwanie dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce. Dokładając do tego objęcie od 2017 r. średnich i małych podatników obowiązkiem składania co miesiąc ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego, organy podatkowe zyskują potencjalnie bardzo szerokie możliwości szybkiej weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatników w kwestii podatku VAT.

Przyśpieszony zwrot podatku

Na płynność finansową podatników wpłyną też zapewne modyfikacje w zakresie warunków przyspieszonego, 25-dniowego zwrotu podatku. Przyśpieszony zwrot będzie uwarunkowany dokonaniem płatności za faktury w formie przelewów bankowych i przedłożeniem ich do urzędu oraz ograniczeniem kwoty z przeniesienia z poprzednich deklaracji do niskiego poziomu 3 000 pln. O przyśpieszonym zwrocie mogą też zapomnieć podatnicy działający krócej niż rok.

Co jeszcze się zmienia?

Branża budowlana oczekuje na objęcie ich sektora mechanizmem odwrotnego obciążenia w przypadku usług wykonywanych przez podwykonawców. Zakres został szczegółowo określony przez ustawodawcę w nowym Załączniku nr 14 do ustawy, ale brak legalnej definicji podwykonawcy z pewnością będzie budził liczne wątpliwości w praktyce rozliczeń budowlanych. Przeciwdziałaniu oszustwom ma również pomóc możliwość odmowy rejestracji nowych podatników w przypadku podejrzenia podania w zgłoszeniu nieprawdziwych informacji lub niemożności skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem. W sytuacji zaś zarejestrowania nowego podatnika za jego zobowiązania przez 6 miesięcy solidarną odpowiedzialnością do kwoty 500 tys. PLN obarczony będzie pełnomocnik, który reprezentował podmiot w procedurze rejestracyjnej. Organy dostaną również do dyspozycji narzędzie wyrejestrowania podatnika z urzędu, w szczególności w przypadku wystawiania pustych faktur czy uczestniczenia w procederze wyłudzania podatku VAT.

Nowelizacja ustawy VAT obejmuje tym razem szczególnie szeroki zakres. Wprowadzenie procedury weryfikacji prawidłowości rozliczeń w obszarze VAT powinno być zaliczone do priorytetów podatkowych każdego dyrektora finansowego i głównego księgowego. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (nawet w wysokości 20%) nie będzie bowiem mile widzianym skutkiem ewentualnych pomyłek.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)