Restrukturyzacja – sposób na redukcję zadłużenia | Krzysztof Wojciechowski

Restrukturyzacja – sposób na redukcję zadłużenia

Od dnia 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością mogą korzystać z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Najprostsze z nich to postępowanie o zatwierdzenie układu, stwarzające możliwość zawierania go z wierzycielami w sposób niesformalizowany oraz bez utraty prawa do zarządzania przedsiębiorstwem.

Krzysztof Wojciechowski, Radca prawny

Partner Associate

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Układ, po spełnieniu określonych warunków, w szczególności po zatwierdzeniu przez sąd, będzie obowiązywał wszystkich objętych nim wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni niewypłacalnością i – chcąc uniknąć upadłości – oceniają, że mają możliwość uzyskania akceptacji dla propozycji restrukturyzacyjnych od większości wierzycieli (reprezentujących 2/3 wartości wierzytelności).
 

Nadzorca układu

W postępowaniu o zatwierdzenie układu obligatoryjnie ustanawiany jest nadzorca układu (licencjonowany doradca restrukturyzacyjny lub spółka doradztwa restrukturyzacyjnego), zobowiązany do weryfikacji dokumentów i informacji przedstawionych przez przedsiębiorcę. Dzięki temu wierzyciele uzyskują pełny dostęp do informacji na temat propozycji układowych, które jednocześnie stają się w ich oczach bardziej wiarygodne. Kwota stanowiąca wartość zobowiązań umorzonych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, w tym postępowania o zatwierdzenie układu, nie stanowi przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 4 pkt 8 b) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 3 pkt 6), natomiast w przypadku umorzenia zobowiązań dokonywanego w trybie indywidualnych negocjacji kwota umorzenia zwiększy podstawę opodatkowania.
 

Jak doprowadzić do zawarcia układu?

 1. Wybór nadzorcy układu
  W przypadku powstania stanu zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorca powinien wybrać nadzorcę układu, którym może zostać doradca restrukturyzacyjny lub spółka doradztwa restrukturyzacyjnego, oraz zawrzeć z tym podmiotem umowę określającą obowiązki nadzorcy układu, których minimalny zakres jest opisany poniżej, a także jego wynagrodzenie.
 2. Ustalenie dnia układowego
  Przedsiębiorca powinien ustalić dzień układowy, przypadający nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Według stanu na dzień układowy określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu.
 3. Plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe
  Nadzorca układu, na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorcy, sporządza plan restrukturyzacyjny oraz przygotowuje wspólnie z przedsiębiorcą propozycje układowe, które powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorcy, np. poprzez odroczenie terminu ich wykonania, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości zobowiązań, zamianę ich na udziały lub akcje, zmianę lub uchylenie praw zabezpieczających czy spłatę zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa.
 4. Sprawozdanie o możliwości wykonania układu
  Nadzorca układu dokonuje spisu zobowiązań przedsiębiorcy oraz jego zobowiązań spornych. Na podstawie powyższych czynności przygotowawczych nadzorca układu powinien przygotować sprawozdanie o możliwości wykonania go przez przedsiębiorcę.
 5. Zebranie głosów
  Po ustaleniu dnia układowego dłużnik, z pomocą nadzorcy układowego, zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do głosowania. Rolą nadzorcy układu jest udzielanie wierzycielowi na jego żądanie informacji o sytuacji majątkowej przedsiębiorcy oraz o możliwości wykonania układu w celu podjęcia decyzji.
 6. Przyjęcie układu
  Układ zostaje przyjęty, jeżeli udało się uzyskać większość głosów wszystkich wierzycieli (nie tylko tych, którzy głosowali), reprezentujących co najmniej 2/3 wartości wszystkich wierzytelności. Wierzytelności sporne przedsiębiorcy nie mogą stanowić więcej niż 15% wierzytelności objętych układem. Przyjęty układ podlega zatwierdzeniu przez sąd w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Postępowanie o zatwierdzenie układu stanowi bardzo interesującą instytucję prawną i jej wprowadzenie należy ocenić pozytywnie. Ustawodawca powinien dodatkowo przyznać przedsiębiorcy realizującemu tę procedurę możliwość uzyskania zawieszenia indywidualnych postępowań egzekucyjnych na określony czas, aby mieć swobodę prowadzenia negocjacji z wierzycielami.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)