Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a wydatki na paliwo | Piotr Kamiński

Wykorzystywanie samochodu służbowego

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Dotychczasowe zasady zastąpił ryczałt, który określił wartość świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tytułu użytkowania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych.

Powiązane treści

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) wartość takiego świadczenia ustalona jest na 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 lub 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Kwoty te są odpowiednio doliczane do przychodu pracownika ze stosunku pracy.

Powyższe jest bardzo wygodnym oraz logicznym rozwiązaniem. Zapewnia prosty sposób opodatkowania pracowników korzystających z samochodów służbowych do celów prywatnych oraz zamyka możliwości braku opodatkowania tego świadczenia. Jednakże, wzbudza ono dużo wątpliwości, w szczególności po stronie fiskusa. Tym samym powstało pytanie czy zryczałtowana wysokość przychodu z tytułu świadczenia obejmuje tylko możliwość korzystania z samochodu czy również ponoszone za pracownika koszty eksploatacji auta?

Główną kwestią niezgody pomiędzy podatnikami, a fiskusem są koszty eksploatacji samochodu służbowego używanego do celów prywatnych. Kosztem tym, w głównej mierze jest paliwo. Powstało więc pytanie czy koszt paliwa opłaconego przez pracodawcę, a które pracownik wykorzystuje używając samochod służbowy do celów prywatnych powinien generować dodatkowy przychód po stronie pracownika?

Organy podatkowe często przyjmują pozycję niekorzystną dla podatników, twierdząc że ryczałt obejmuje wyłącznie koszty wynikające z udostepnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.

Tytułem przykładu warto wskazać interpretację indywidualną z 15 maja 2015 r., nr IPPB2/4511-296/15-2/AS, w której to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. W sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika, np. na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy.

Przełomowe w tej kwestii było natomiast orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15, który stwierdził, iż koszt zużytej do celów prywatnych benzyny kupionej przez pracodawcę nie powinien być doliczany do przychodu pracownika korzystającego z samochodu służbowego. Sąd w swoim uzasadnieniu, słusznie zauważył, że:

(...) otrzymanym świadczeniem jest wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Wykorzystywać zaś to tyle, co posługiwać się, używać. Wbrew więc stanowisku organu świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości prawidłowego używania. A więc także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo – uznać za stanowiące odrębne świadczenia. Jak słusznie skarżąca podkreśliła, nie jest możliwe wykorzystywanie samochodu bez zakupu paliwa.”

W wyroku przyjęto również, iż na takie rozumienie przepisu wskazuje fakt ustanowienia przez ustawodawcę różnych kwot wysokości ryczałtu, które zostały bezpośrednio powiązane z pojemnością silnika samochodu. Tym samym głównym elementem oceniającym wysokość ryczałtu jest parametr warunkujący zużycie paliwa. Zauważyć należy również, iż pojemność silnika ma natomiast znikomy wpływ na inne koszty eksploatacyjne.

Co więcej, WSA potwierdziło stanowisko ustawodawcy, że zadaniem wprowadzenia ryczałtu od użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych było znaczne uproszczenie przepisów.

„Objęcie ryczałtem samego tylko udostępnienia samochodu lub ewentualnie kosztów stałych związanych z jego eksploatacją przy konieczności odrębnego skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa nie będzie realizowało założonego celu. Przeciwnie, stanowiłoby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbędnych ewidencji.” zauważa sąd w swoim wyroku.

W maju 2016 r. wydane zostały kolejne dwa orzeczenia przez WSA w Warszawie (wyrok z 5 maja 2016 r., III SA/Wa 1925/15) oraz przez WSA w Opolu (wyrok z 6 maja 2016 r., I SA/Op 68/16), które potwierdzają powyższe stanowisko.

W praktyce firmy korzystające z usług doradców podatkowych stosowały różnorodne podejście do określenia wartości tego świadczenia. Cześć pracodawców obliczała je wyłącznie na podstawie pojemności silnika samochodu nie uwzględniając kosztów eksploatacji, część natomiast uwzględniała również koszty paliwa. Przytoczone wyroki dają pewną wskazówkę dla pracodawców i pracowników jaka metoda określania wartości świadczenia jakim jest użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych może zostać uznana za prawidłową.


Piotr Kamiński, specjalista w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)