Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej | KPMG | PL
close
Share with your friends

Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

21 października 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”) wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Ustawa przewiduje konsolidację do tej pory funkcjonujących organów kontroli skarbowej, administracji podatkowej oraz Służby Celnej, powołując w ich miejsce jednolitą strukturę w postaci Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ma zacząć obowiązywać od początku 2017 roku.

partner, doradztwo podatkowe, zespół postępowań podatkowych i sądowych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zmiana właściwości miejscowej

Ustawa przyznaje ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych uprawnienie do zmiany właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w stosunku do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Pomoc i informacje

Organy KAS będą uprawnione do zbierania i wykorzystywania informacji oraz występowania o udostępnienie dokumentów zawierających informacje o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Centralny Rejestr Danych Podatkowych

Organy KAS będą wykonywać swoje zadania w szczególności przy użyciu nowej instytucji – Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (dalej: „CRDP”).

CRDP będzie służył m.in. do gromadzenia oraz przetwarzania danych wynikających z: (i) deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych; (ii) decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego; (iii) tytułów wykonawczych; (iv) innych dokumentów przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań ustawowych.
 

Kontrola celno-skarbowa

Kontroli celno-skarbowej podlegać będzie przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, prawa celnego, przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych oraz prawa dewizowego. Kontrola ma obejmować podmioty zobowiązane do przestrzegania ww. przepisów prawa w zakresie wskazanym jako przedmiot kontroli.

Zgodnie z ustawą każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od siedziby kontrolowanego. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie i przyśpieszenie prowadzonej kontroli.

Dodatkowo na gruncie uchwalonych przepisów, kontrolowanemu będzie przysługiwało w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej, nie wywoła skutków prawnych.

Zgodnie z ustawą kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Zastrzeżono jednak, że o każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego.

Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, organ będzie zobowiązany do doręczenia wyniku kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe.

Do takiej sytuacji dojdzie, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli albo organ nie uwzględnił złożonej korekty.

Na postanowienie o przekształceniu kontroli celno-podatkowej w postępowanie podatkowe nie będzie przysługiwać kontrolowanemu zażalenie. Takie postanowienie będzie skuteczne z dniem jego doręczenia kontrolowanemu.

Właściwym do przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli celno-skarbowej. Od powyższej decyzji podatnik będzie mógł złożyć odwołanie do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję, a następnie zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.

W sytuacji, gdy kontrolowany skorzystał z prawa do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku kontroli, a organ uwzględnił złożoną korektę, kontrolowany otrzyma zawiadomienie o uwzględnieniu złożonej korekty deklaracji.
 

Interpretacje podatkowe

Zgodnie nową ustawą zmieni się organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego - będzie nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie w dalszym ciągu wydawał ogólne interpretacje przepisów prawa podatkowego.
 

Proponowane wejście w życie

Wejście w życie reformy administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej ustalono na dzień 1 stycznia 2017 roku.

Ustawa została przekazana do Senatu.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij