close
Share with your friends

Ulga na działalność badawczo-rozwojową | Anna Teresińska

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Realizowane od kilku lat działania mające przyczynić się do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki i wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojową doprowadziły do istotnej, z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność B+R, zmiany w przepisach. Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. 2015, poz. 1767) weszły w życie zmiany w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT wprowadzające ulgę na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). Uchwalona ustawa uchyliła dotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii.

Powiązane treści

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy CIT i PIT uzyskujący przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga B+R umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od 10 do 30% wydatków poniesionych na działalność B+R (od 2017 r. planowane jest zwiększenie odliczenia do 50%; w chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad nowelizacją przepisów). Podobne zachęty z powodzeniem funkcjonują od lat w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czechach, Australii.

W praktyce, wydatki poniesione na działalność B+R dwukrotnie wpływają na wysokość podstawy opodatkowania – jako koszt uzyskania przychodu (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) oraz jako ulga obniżająca podstawę opodatkowania CIT lub PIT.
Co istotne, możliwość korzystania z ulgi B+R nie jest uzależniona od poziomu innowacyjności ani od ostatecznego wyniku podejmowanych prac B+R. Dodatkowo, w odróżnieniu od dotacji, nie wymaga aplikowania o wsparcie w ramach konkretnego naboru wniosków przeprowadzanego w określonym terminie.

Warunkiem skorzystania z ulgi B+R jest ponoszenie wydatków mieszczących się w przyjętej ustawą definicji działalności badawczo-rozwojowej. W tym kontekście warto pamiętać, że prace badawczo-rozwojowe nie dzieją się tylko w laboratoriach – w wielu przypadkach są to czynności, które przedsiębiorca może uznawać za codzienne, np. ulepszanie produktu, usprawnienia w procesie produkcji, testowanie nowych materiałów celem redukcji kosztów. Katalog kosztów kwalifikowanych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza że jedynie enumeratywnie wskazane w nim kategorie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione na:

  • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej wraz z narzutami,
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014.1620) na potrzeby prowadzonej działalności
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
  • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Dodatkowo, prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeśli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż z ulgi mogą korzystać podmioty, które otrzymały wsparcie np. dotację na realizację projektu B+R. W takim przypadku, odliczeniu podlegają koszty mieszczące się w w/w katalogu kosztów kwalifikowanych, które nie zostały zrefundowane podatnikowi.

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z ulgi B+R są zobowiązani do wyodrębnienia kosztów działalności B+R w księgach rachunkowych.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia (odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części) dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Podatnicy korzystający ulgi B+R, są zobowiązani wykazać koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w zeznaniu CIT-8, PIT-36 lub PIT-36L (w zależności od rodzaju podatnika).

W celu skorzystania z ulgi B+R, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę działalności mającą na celu wyodrębnienie czynności, które
kwalifikują się jako działalność B+R. Kolejnym krokiem jest przypisanie koszów do wyodrębnionej działalności B+R. Dobrą praktyką jest ujęcie zmapowanych procesów w raporcie B+R za dany rok, co wpłynie na bezpieczeństwo korzystania z ulgi B+R.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)