close
Share with your friends

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w sklepie internetowym – sprawdź czy właściwie przestrzegasz praw konsumenta (cz.2)

Prawo odstąpienia – jakie błędy i co sprawia problemy

W pierwszej części przedstawiliśmy zagadnienia dot. nadal występujących błędów czy problemów związanych z terminowymi aspektami prawa odstąpienia. W części drugiej przedstawiamy kolejne zagadnienia dot. innych aspektów tego prawa.

Kontakt

Kontakt

Powiązane treści

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w sklepie internetowym – sprawdź czy właściwie przestrzegasz praw konsumenta

Wręczać czy nie wręczać ustawowy formularz prawa odstąpienia?

Wspomnieliśmy już, iż z punktu widzenia przepisów ustawy o prawach konsumenta („UoPK”) istotne znaczenie ma sposób poinformowania o prawie odstąpienia.

Z literalnego brzmienia przepisu art. 12 ust 1 pkt 9 UoPK wynika, iż przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować o tym, że istnieje ustawowy wzór formularza odstąpienia. Niemniej jednak w praktyce przepis ten interpretuje się w ten sposób, że przedsiębiorca powinien udostępnić konsumentowi wzór formularza prawa odstąpienia, a jego treść winna co do zasady odpowiadać załącznikowi nr 2 do UoPK (ewentualna modyfikacja jest dopuszczalna pod warunkiem, że nie ograniczałaby konsumentowi prawa odstąpienia bądź nie byłaby myląca czy wprowadzająca konsumenta w błąd). Podejście e-sklepów w tym zakresie jest różne – niektóre sklepy udostępniają ustawowy wzór albo też swój własny wzór w ramach aktywnego linku w treści regulaminu, a inne dodatkowo wysyłają wydrukowany wzór oświadczenia wraz z towarem. Generalnie warto pamiętać, że jego udostępnienie winno nastąpić przed wyrażeniem woli związania się umową.

 

Finansowe skutki odstąpienia, czyli jak prawidłowo rozliczyć koszty

Odstąpienie od umowy zwartej w e-sklepie rodzi dla konsumenta obowiązek odesłania niechcianego towaru i poniesienia kosztów z tym związanych. Najpierw konsument ponosi koszt dostarczenia towaru do siebie, a potem zwracając go płaci za dostarczenie go z powrotem do sklepu.

Zdarza się, że sprzedawca zastrzega w regulaminie, że koszty przesyłki towaru do konsumenta nie podlegają zwrotowi. Nie są to sytuacje częste, jako że jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy tego typu klauzule były uznawane za niedozwolone.

Generalnie po stronie konsumenta leży bezpośredni koszt zwrotu (odesłania towaru) do sprzedającego. Na marginesie UoPK nie precyzuje jakie to są bezpośrednie koszty, a jakie byłyby w związku z tym koszty pośrednie.

W ramach wzajemnego rozliczenia świadczeń sprzedający zwraca konsumentowi koszt dostawy rzeczy poniesione przez niego przy zakupie, lecz jedynie do kwoty najtańszego z oferowanych przez przedsiębiorcę sposobów dostarczenia rzeczy (jeżeli konsument wybrał z pośród różnych dostępnych metod dostawy, tę najszybszą – priorytetową i zarazem najdroższą, wówczas w razie zwrotu rzeczy nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością najtańszego sposobu dostarczenia, a wybranego droższego).

Warunkiem zastosowania powyższej zasady jest oczywiście prawidłowe wykonanie obowiązku informacyjnego w tym zakresie - brak przekazania informacji o takim obowiązku, skutkuje przerzuceniem kosztów odstąpienia na przedsiębiorcę.

Rozliczenie winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Kolejnym aspektem zwrotu płatności jest obowiązek dla sprzedawcy, aby zwrot płatności nastąpił przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Jedynie za wyraźną zgodą konsumenta zwrot płatności może nastąpić w inny sposób o ile nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Moment udzielenia zgody nie jest istotny – może to być chwila składania zamówienia, ale także moment składania oświadczenia o odstąpieniu, a  nawet później. Jedynym wymogiem jest, aby zgoda była wyraźna.

Przymiarka dozwolona – a do zwrotu nie zawsze cała wartość produktu?

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze daną rzecz. Konsument ma prawo sprawdzić zamówiony towar, wypróbować działanie, przymierzyć. Jednakże sprawdzianie charakteru, cech i funkcjonowania zamówionej rzeczy nie może wykraczać poza konieczne ramy. Sprzedawca ma co do zasady zwrócić konsumentowi kwotę wartości produktu, jednak w razie przekroczenia granic sprawdzenia towaru, może obniżyć tę kwotę o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru. Dla tej możliwości znowu istotne znaczenie ma spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie art. 12 ust 1 pkt 9 UoPK - jeżeli sprzedawca nie przekaże konsumentowi informacji o prawie odstąpienia (sposób i termin) oraz nie wręczy ustawowego formularza odstąpienia, wtedy nie może on zmniejszyć zwracanej płatności o kwotę zmniejszenia wartości towaru.

Autor: Katarzyna Wojciechowaska, Radca prawny, Associate w kancelarii D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)