close
Share with your friends

Frontiers in tax. Polish edition – wrzesień 2016

Frontiers in tax. Polish edition – wrzesień 2016

Najnowszy numer Frontiers in tax opisuje dostępne ulgi i dotacje, cieszące się największym zainteresowaniem przedsiębiorców. Autorzy przedstawiają m.in. ulgę na działalność badawczo-rozwojową oraz dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wrześniowe wydanie prezentuje również możliwości wsparcia B+R o jakie mogą ubiegać się start-upy oraz firmy z branży motoryzacyjnej.

Kontakt

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Frontiers in tax. Polish edition – wrzesień 2016

W tym numerze

Ulga na działalność badawczo-rozwojową - Anna Teresińska

Realizowane od kilku lat działania mające przyczynićsię do poprawy innowacyjności polskiej gospodarkii wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojowądoprowadziły do istotnej, z punktu widzenia podmiotówprowadzących działalność B+R, zmiany w przepisach.Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy Ustawy o zmianieniektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności(Dz.U. 2015, poz. 1767) weszły w życie zmiany w ustawieo PIT oraz ustawie o CIT wprowadzające ulgę na działalnośćbadawczo-rozwojową (ulga B+R). Nowe przepisy uchyliłydotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii.Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy CIT i PIT uzyskującyprzychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalnościgospodarczej.

Dotacje na B+R - Nina Perret

We wrześniu ruszyła kolejna tura konkursów, w którychprzedsiębiorcy prowadzący działalność badawczorozwojową(B+R) mogą skorzystać z dotacji na innowacyjneprojekty. Prace B+R to szeroko rozumiane działania mającena celu opracowanie nowego lub ulepszonego produktualbo technologii.

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Bartosz Igielski

W ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko przedsiębiorcy mogą ubiegać sięo dofinansowanie projektów polegających m.in. napoprawie efektywności energetycznej, gospodarceodpadami, wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnychoraz budowie instalacji do wysokosprawnej kogeneracji.Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko, organizowaneprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej, dotyczą właśnie dofinansowania wysokosprawnejkogeneracji oraz sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla źródełwysokosprawnej kogeneracji.

B+R w sektorze motoryzacyjnym - Radosław Ciechański

Światowy sektor motoryzacyjny stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami, jakie niesie postęptechnologiczny. Jest przy tym jednak liderem w kwestii wydatków przeznaczanych na B+R, którychwysokość przekłada się na wprowadzanie innowacji i nowych technologicznych trendów, takich jakautonomiczne pojazdy Tesla czy Google. Nowe trendy i technologie można porównać do rewolucjiprzemysłowej, jaką było wprowadzenie linii produkcyjnych przez Forda.

Polska (nie) innowacyjna – pomoc publiczna wsparciem dla start-upów -Marcin Mańkowski, Kacper Bęski

Start-up – czym tak naprawdę jest? W kontekście pomocypublicznej start-upy klasyfikowane są jako MŚP, brakujeich odrębnej, ogólnoeuropejskiej definicji. Eric Ries określastart-up jako organizację często związaną z branżą nowychtechnologii, tworzącą produkty i/lub usługi w warunkachskrajnej niepewności. Innowacyjność wpisana jest już w samądefinicję tego typu podmiotów. Na poprawę warunkówrozwoju dla start-upów niezaprzeczalny wpływ mają m.in.dostępne źródła finansowania. Ich przeznaczenie orazoptymalny sposób wykorzystania, w połączeniu z naturalnąpraktyką transferu know-how, wymianą doświadczeńi aktywną współpracą, mogą przyczynić się do rozwojugospodarki narodowej oraz poprawienia pozycji Polskiw europejskich rankingach innowacyjności.

English version

Grants and incentives

  • Introduction
  • Research and development tax credit
  • Grants related to R&D
  • Financing of projects under the Operational Programme Infrastructureand Environment
  • R&D in the automotive sector
  • (Un-)innovative Poland – public aid as support for start-ups
  • KPMG Publications

Frontiers in Tax (Polish edition)

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)