close
Share with your friends

Wybrane projekty

Wybrane projekty

Dowiedz się więcej o niektórych z projektów KPMG dla administracji publicznej.

Dowiedz się więcej o niektórych z projektów KPMG dla administracji publicznej.

 • Innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych:

Projekt dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Pilotażowe wdrożenie rozwiązań opartych o model brytyjski, gdzie zewnętrzny operator zajmuje się aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych będąc wynagradzany w oparciu o zasadę success fee. Pilotaż realizowany w 6 powiatach wykazał efektywność rozwiązania. Pilotaż posłużył do wprowadzenia zmian w Ustawie o promocji zatrudnienia.

 

 • Studium Wykonalności programu Inteligentna Polityka Społeczna:

Projekt dla Urzędu Miasta

Integracja informacji i zacieśnienie współpracy pomiędzy wieloma jednostkami miejskimi zaangażowanymi w organizowanie i świadczenie szeroko pojętych usług społecznych, takich jak Karta Dużej Rodziny, ogniska i świetlice, domy pomocy społecznej, wypłata świadczeń socjalnych, programy edukacyjno-oświatowe, itp. Przygotowanie nowego modelu organizacyjnego, informacyjnego i zarządczego pozwalającego na prowadzenie lepszej polityki, mierzenie jej efektów i optymalizację kosztów działania jednostek miejskich.

 

 • Opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania projektami oraz portfelem w dedykowanym narzędziu Microsoft Project 2010:

Projekt dla państwowej instytucji realizującej zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce

 • wdrożenie jednolitych standardów zarządzania projektami i portfelem projektów;
 • minimalizacja ryzyka niepowodzeń realizowanych projektów i portfelem projektów;
 • zwiększenie efektywności nakładów ponoszonych na realizację inicjatyw projektowych;
 • zbudowanie kompetencji organizacji w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów.
 
 • Wdrożenie Zarządzania Ryzykiem w IT:

Projekt dla państwowej instytucji realizującej zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce

 • zaprojektowanie i wprowadzenie kompleksowego zarządzania ryzykiem w IT, które w połączeniu z obecnie realizowanymi projektami umożliwi skuteczniejszą i efektywniejszą realizację założonych celów;
 • zredukowanie wpływu nieprzewidzianych i niepożądanych zdarzeń na procesy IT;
 • zminimalizowanie czasu reakcji na zdarzenia kryzysowe, co umożliwia optymalizację zasobów oraz poprawę skuteczności podejmowanych działań.
 
 • Analiza politologiczna szans i zagrożeń poparcia kandydatury miasta przez poszczególne kraje w procesie ubiegania się o prawo organizacji dużego wydarzenia międzynarodowego:

Projekt dla Urzędu Miasta

 • zgromadzenie wiedzy, materiałów i informacji w celu dokonania analizy pod kątem budowy poparcia dla kandydatury Polski i miasta klienta przy ubieganiu się o przyznanie praw do organizacji EXPO 2022;
 • analiza politologiczna państw członkowskich Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych.
 
 • Opracowanie programu włączenia podmiotów gospodarczych i społeczności lokalnej przy ubieganiu się o przyznanie praw do organizacji dużego wydarzenia międzynarodowego:

Projekt dla Urzędu Miasta

Opracowaliśmy pełen katalog odbiorców każdego z Programów i zidentyfikowaliśmy działania oraz narzędzia pozwalające na osiągnięcie wyznaczonych celów.

 

 • Wsparcia w zarządzaniu projektami:

Projekt dla urzędu administracji rządowej odpowiedzialnego za gospodarowanie wodami

Uwarunkowania i oczekiwania klienta:

 • poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i wywiązanie się z wymaganych prawnie działań (dostosowanie polskiego prawa do unijnego) – 3 projekty / programy: Informatyczny Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (PZRP) oraz aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami;
 • uzasadnienie biznesowe i studium wykonalności, uzyskanie finansowania, wybór wykonawców;
 • nadzór, organizacja zasad realizacji projektów.
 
 • Badanie i analizy stanu realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ):

Projekt dla urzędu miasta

Wykonanie usługi doradczej dotyczącej badania i analizy stanu realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) wdrażanego przez miasto, przedstawienie oceny realizacji Programu w istniejącym układzie organizacyjnym oraz przedstawienie rekomendacji dotyczącej organizacji prac oraz metodyki zarządzania tymi pracami. KPMG badało i analizowało projekty finansowane lub współfinansowane przez miasto wchodzące w skład Programu NCŁ.

 

 • Koncepcja zagospodarowania terenów miejskich wokół węzła multimodalnego:

Projekt dla urzędu miasta

Opracowanie całościowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, ekonomiczno-finansowej oraz prawnej dotyczącej zagospodarowania terenu 6,5 ha wokół nowego węzła multimodalnego (transport kolejowy, autobusowy i tramwajowy z parkingiem wielopoziomowym). Projekt obejmował analizę porównawczą podobnych rozwiązań w Europie, opracowanie koncepcji zagospodarowania w oparciu o analizę popytu i podaży różnych funkcji powierzchni w mieście oraz analizę ekonomiczno-prawną sposobu realizacji poszczególnych planowanych przedsięwzięć (finansowanie budżetowe, ppp, koncesje, projekty prywatne).