Podatkowe podsumowanie tygodnia

Podatkowe podsumowania tygodnia opublikowane w III kwartale 2019 roku.

Tax Alerts

Alerty podatkowe

Publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana w prawie lub orzecznictwie.
Pakiet ustaw w ramach „Tarczy antykryzysowej” wszedł w życie Pakiety pomocowe dla przedsiębiorców oferowane przez Gminy i Miasta – podatki i opłaty lokalne Zniesienie ceł i VAT na przywóz sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej wykorzystywanych w walce z COVID-19 Nowelizacja „Tarczy antykryzysowej” przyjęta przez Sejm Wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie – „Tarcza finansowa” Ustawa nowelizująca „Tarczę antykryzysową” skierowana do podpisu Prezydenta Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów o podatku u źródła (WHT) do 31 grudnia 2020 r. Interpretacja ogólna dotycząca poboru podatku u źródła (WHT) przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta Kolejna nowelizacja przepisów o tzw. Tarczy antykryzysowej przyjęta przez Sejm Uruchomienie Tarczy Finansowej PFR dla MŚP Zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji podatkowej przyjęte przez Sejm Spółka zależna nie tworzy automatycznie stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT – ważny wyrok TSUE sprawie Ustawa o tzw. „Tarczy antykryzysowej 3.0” weszła w życie Uproszczenia celne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 Projekt ustawy o „Tarczy Antykryzysowej 4.0” skierowany do Sejmu Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników Nowy Jednolity Plik Kontrolny VAT zostanie przesunięty na 1 października 2020 r. Regulacja art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie jest substytutem klauzuli antyabuzywnej – wyrok NSA o sygn. II FSK 1550/19 Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące Tarczy Finansowej dla Dużych Firm Opinia Rzecznika Generalnego TSUE szansą na szersze wykorzystanie ulgi na złe długi Wątpliwości interpretacyjne w zakresie pomocy publicznej udzielanej na podstawie Tarczy Antykryzysowej Prezydent podpisał ustawę o zmianach w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji Podatkowej Zapowiedź wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego CIT „Tarcza Antykryzysowa 4.0” skierowana do podpisu Prezydenta Ustawa implementująca Dyrektywę ATAD2 z podpisem Prezydenta Nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT) odroczone do 31 grudnia 2020 r. Dyrektywa VAT tzw. Quick Fixes zostanie wprowadzona w Polsce od 1 lipca 2020 r.

TP, GMS Alerts

Transfer Pricing | Global Mobility Services Alerts

Publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana w prawie lub orzecznictwie.

abcplatnika.pl

ABC płatnika

Kolejny rok z rzędu zespół ds. PIT KPMG w Polsce przygotował zestawienie, na którym znajdują się informacje istotne z punktu widzenia płatnika.

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.04 - 04.05

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Zwolnienie ze składek ZUS za marzec przysługuje, nawet gdy zostały one uregulowane
 • Stawka 0% VAT dla produktów związanych z walką z epidemią
 • Nieopłaconych składek ZUS nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 • Zachowanie przez PGK statusu podatnika CIT

Fiskus potwierdza, że wartość nieopłaconych składek ZUS nie stanowi kosztów uzyskania przychodów

Jednym z udogodnień dla przedsiębiorców wprowadzonych na mocy tarczy antykryzysowej jest zwolnienie z konieczności opłacania pracowniczych składek na ubezpieczenie społeczne. Do tej pory kwestia rozliczania wynagrodzeń przez firmy, które skorzystały z ulgi, nie była jasna. Niedawno Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła jednak, że pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko część wynagrodzenia pracownika, bez składek, zarówno tych potrącanych z wynagrodzenia pracownika, jak i płaconych dodatkowo przez pracodawcę. Koszt podatkowy pracodawcy stanowić będzie zatem kwota, którą wypłaca on pracownikowi powiększona o zaliczkę na podatek dochodowy. Od podatku odliczyć można tylko składki zapłacone. Przedsiębiorca może więc odliczyć od podatku zapłaconą składkę zdrowotną, a od dochodu zapłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli jednak skorzysta ze zwolnienia ze składki na ZUS, straci prawo do odliczenia jej. Nie będzie mógł również zaliczyć składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodu, zapłaci więc wyższy podatek. Korzyść ze zwolnienia ze składek ZUS będzie więc faktycznie mniejsza. będzie dodatkowo otrzymywać od lidera równowartość kosztów wynagrodzenia udostępnianych pracowników, należy przyjąć, iż doszło do świadczenia usługi za wynagrodzeniem. Dodatkowe wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów wynagrodzenia pracowników należy potraktować w tym przypadku jako wynagrodzenie za świadczoną usługę. W konsekwencji, czynność ta będzie podlegać VAT, a spółka powinna udokumentować ją fakturą.

Dominika Meller, ekspert w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.05 - 11.05

Projekt pytań i odpowiedzi dotyczących informacji TPR za 2019 r.

Wypełnienie formularzy TPR za 2019 r. może stanowić wyzwanie. Dlatego 6 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”. W dokumencie zaproponowano wyjaśnienie wielu istotnych kwestii. Wskazano m.in., że transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 2-9 ustawy o CIT nie podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR. Wyjątkiem są transakcje zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (zwolnienie tzw. „transakcji krajowych”), transakcje te podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR, jednakże zakres wymaganych do przekazania danych jest w tym przypadku ograniczony. Projekt przewiduje również, że w informacjach TPR za 2019 r. należy wykazać wszystkie transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych również te, które zawarte zostały w latach poprzednich, ale w 2019 r. były kontynuowane. Dokument wyjaśnia także, że w przypadku dokonania korekty cen transferowych po złożeniu informacji TPR należy złożyć korektę tej informacji oraz, że informacja TPR może być podpisana przez pełnomocnika. Projekt podlega teraz konsultacjom publicznych, w ramach których Ministerstwo Finansów czeka na uwagi do 22 maja 2020 r.

Patryk Bernardelli, starszy konsultant w KPMG w Polsce

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Ministerstwo Finansów opublikowało projekt pytań i odpowiedzi dotyczących informacji TPR za 2019 r.
 • Poselski projekt w zakresie rozwiązań dla pracowników w okresie pandemii
 • Nowy program wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu
 • Dłuższy termin do wydania interpretacji indywidualnej w związku z koronawirusem
 • Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
   

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.05 - 18.05

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Więcej czasu na wymianę kas fiskalnych
 • Termin na złożenie informacji IFT-1 nie został przedłużony
 • Możliwe odroczenie JPK_V7 i nowej matrycy
 • Odwieszenie terminów procesowych
 • Możliwe wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji

Przedłużenie terminu na wymianę kas fiskalnych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 11 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa przedmiotowe rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminów wymiany kas fiskalnych na kasy on-line. Pierwotnie wymiana kas w przypadku tzw. Grupy I tj. podatników świadczących m.in. usługi związane z wyżywieniem czy dokonujących sprzedaży węgla miała nastąpić 30 czerwca 2020 r., natomiast w przypadku tzw. Grupy II tj. podatników świadczących przykładowo usługi kosmetyczne, miała nastąpić 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem terminy te zostaną przesunięte odpowiednio na 31 grudnia 2020 r. oraz 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiany mają umożliwić dalsze prowadzenie działalności narażonej na trudności w zakresie płynności finansowej w związku z trwającą epidemią COVID-19. Planowane zmiany dotyczyć będą ok. 400 tys. podatników. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Patryk Bernardelli, starszy konsultant w KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.05 - 25.05

Klauzula GAAR a czynności dokonane przed jej wejściem w życie

W ostatnich dniach na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie orzeczenia II FSK 1550/19 z dnia 4 marca 2020 r., w którym NSA orzekł, że posługiwanie się przez fiskusa argumentacją właściwą dla generalnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, celem kwestionowania czynności dokonanych przed jej wprowadzeniem do porządku prawnego, jest niewłaściwe. W uzasadnieniu sąd wskazał wyraźnie, że w okresie po 2004 r., a do czasu wprowadzenia ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu unikania opodatkowania, w systemie polskiego prawa podatkowego nie było unormowań pozwalających na pominięcie lub modyfikację skutków podatkowych działań podatników noszących znamiona unikania opodatkowania. Organy podatkowe mogły kwestionować transakcje podatników na podstawie przepisów o czynnościach pozornych lub o cenach transferowych, jednak przepisy te mogły być stosowane tylko w sposób jaki wynika z ich treści, a żadna z tych regulacji nie stanowi klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, podobnie jak przepisy o kosztach uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Tym samym, NSA zablokował próby zrównywania z klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) innych mechanizmów prawa podatkowego.

Patryk Bernardelli, starszy konsultant w KPMG w Polsce

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Tarcza Antykryzysowa 4.0 skierowana do Sejmu
 • Nie można stosować przepisów o klauzuli GAAR do czynności dokonanych przed jej wprowadzeniem
 • Tarcza antykryzysowa nie zawiesza terminów wstecz
 • Danina solidarnościowa do 1 czerwca 2020 r.
 • Procedura odwoławcza ws. Tarczy Finansowej PFR

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.05 - 01.06

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Podmiotem zobowiązanym do pobrania WHT jest faktyczny dysponent wypłacanych środków
 • Świadczenie postojowe nie jest uwzględniane w ewidencji podatkowej
 • Termin na wdrożenie JPK_VAT zostanie przedłużony do 1 października 2020 r.
 • IFT-2R co do zasady należy złożyć do końca maja
 • Podatkowe znaczenie obniżki stóp procentowych

Przedłużanie terminów raportowania w podatku u źródła

od osób prawnych

29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Zgodnie z rozporządzeniem termin na złożenie informacji IFT-2R został przedłużony do końca siódmego (pierwotnie piątego) miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat podlegających raportowaniu. Przedłużenie terminu ma zastosowanie do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. (pierwotnie do 31 stycznia 2020 r.). Przesunięcie terminu nie dotyczy natomiast ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Przedsiębiorcy powinni byli złożyć je do końca maja, co i tak oznaczało przedłużenie terminu, bo zasadniczo obowiązek ten należy wypełnić do końca marca.

Patryk Bernardelli, starszy konsultant w KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.06 - 08.06

Konieczność weryfikacji przedłużenia terminu zwrotu VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 7 maja 2020 r. (sygn. I SA/Łd 831/19) wskazał, iż organy podatkowe nie mogą co do zasady unikać sądowej oceny swoich działań w kwestii przedłużenia terminu zwrotu VAT. W omawianej sprawie, strona wykazała do zwrotu w terminie 60 dni kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Organ uznał za zasadne przedłużenie tego terminu, stwierdzając, że konieczne będzie przeprowadzenie czynności sprawdzających zasadność zwrotu. Strona złożyła zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu. Po złożeniu zażalenia kwota VAT została zwrócona, organ umorzył więc sprawę ze względu na bezzasadność sporu. Strona domagała się jednak zbadania samej legalności przedłużenia terminu do zwrotu. Jej zdaniem umarzanie postępowania przez organ w sytuacji, kiedy nie ma już sporu przyznaje organowi możliwość działania poza kontrolą sądową. WSA przyznał stronie rację. Umarzanie postępowania zażaleniowego przez organ odwoławczy za każdym razem, gdy organ dokona zwrotu VAT, oznaczałoby przyznanie organom podatkowym możliwości działania poza rzeczywistą kontrolą sądową. Dopóki kwestia zasadności zwrotu VAT nie zostanie prawomocnie przesądzona przez sądy administracyjne podatnik ma prawo oczekiwać, że prawidłowość działania organów podatkowych zostanie również przez ten sąd oceniona.

Dominika Meller, ekspert w zespole ds. postępowań podat

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie zgodności polskiej ulgi na złe długi z dyrektywą VAT
 • Tarcza 4.0 uchwalona przez Sejm
 • Organy nie mogą automatycznie umarzać postępowania zażaleniowego dotyczącego zasadności zwrotu VAT
 • Nowe przepisy dotyczące kas wirtualnych
 • Zasady dotyczące przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodu służbowego będącego przedmiotem leasingu

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.06 - 15.06

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej
 • Dopuszczalne połączenie transgraniczne
 • Nowy JPK od 1 października 2020 r.
 • Komisja Europejska notyfikowała ostatni element Tarczy Finansowej
 • Dostawy nieruchomości przez stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego a VAT

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych a interpretacje indywidualne

W wyroku z dnia 22 maja 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 445/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mogą być przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Zdaniem Sądu, przepisy te stanowią część przepisów prawa podatkowego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa. Mimo, że nie wpływają one bezpośrednio na powstanie obowiązku czy zobowiązania podatkowego to jednak należy zauważyć, że brak spełniania warunków co do których odnoszą się te przepisy, podlega m.in. sankcjom karno-skarbowym. Tym samym podatnik ma interes prawny w uzyskaniu w tym przedmiocie interpretacji indywidualnej. Zwłaszcza, że brzmienie przepisów nie jest jednoznaczne i powoduje szereg wątpliwości interpretacyjnych. Wreszcie Sąd zauważył, że w objaśnieniach dotyczących tych przepisów, Minister Finansów podkreślił, że zastosowanie się przez podatnika do tych objaśnień skutkuje objęciem go taką samą ochroną jak w przypadku interpretacji indywidualnych. Niezrozumiałe jest zatem, dlaczego sama regulacja nie mogłaby być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W konsekwencji Sąd uchylił postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej kryterium głównej korzyści w rozumieniu przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Po wcześniejszych niekorzystnych wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2019 r. sygnatura akt I SA/Po 825/19) jest to kolejny wyrok korzystny dla podatnika (wcześniej np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. sygnatura akt III SA/Wa 2423/19).

Patryk Bernardelli, starszy konsultant w KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.06 - 22.06

Kolejne zmiany w podatkach w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 czyli tzw. Tarczę 4.0. Ustawa reguluje przede wszystkim zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, a także uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla firm chcących odbudować równowagę. Ustawa zawiera jednak również szereg zmian przepisów podatkowych w tym m.in. możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizn w formie laptopów i tabletów (nie starszych niż 3 lata) przekazanych wybranym podmiotom od 1 stycznia do 30 września 2020 r., zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., odroczenie wejścia w życie nowego JPK_V7 do 1 października 2020 r. czy możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii. Ustawa przewiduje także korzystne zmiany w zasadach dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Możliwe będzie m.in. ubieganie się o takie dofinansowanie nawet w przypadku braku przestoju ekonomicznego lub obniżenia etatów pracowników. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta. Co do zasady nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w zespole ds. PIT

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Kolejne zmiany w podatkach w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0
 • Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych
 • JPK_V7: pytania i odpowiedzi
 • Sposób rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej
 • Pakiet zmian podatkowych podpisany przez Prezydenta

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.06 - 29.06

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • Wypłaty na rzecz nierezydenta nieprzekraczające 2 mln zł rocznie nie wymagają dodatkowej weryfikacji
 • Przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych
 • Nowe zasady WHT odroczone do 31 grudnia 2020 r.
 • Kwestia zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy VAT do usług prawnych świadczonych na rzecz funduszy inwestycyjnych
 • Skutki podatkowe w PIT dokonania warunkowej umowy cesji wierzytelności

Wypłaty na rzecz nierezydenta nieprzekraczające 2 mln zł rocznie a należyta staranność

W wyroku z dnia 23 czerwca 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2400/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że kwestia weryfikacji podatnika pod kątem spełniania warunków do skorzystania z preferencji w zryczałtowanym podatku dochodowym, została uregulowana w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT, który dotyczy tylko i wyłącznie wypłat przekraczających kwotę 2 000 000 zł na rzecz nierezydenta w danym roku podatkowym. W konsekwencji, w przypadku gdy wypłaty na rzecz jednego nierezydenta nie przekraczają tej kwoty, to płatnik posiadający certyfikat rezydencji podatnika, przy potrącaniu w Polsce podatku u źródła nie musi weryfikować statusu odbiorcy należności, w szczególności czy zagraniczna firma jest rzeczywistym odbiorcą należności oraz czy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie rezydencji. Sprawa dotyczyła spółki radiowej, która sprzedając czas reklamowy na antenie, nabywała też usługi niematerialne za granicą. Kupowała m.in. reklamy od kontrahenta z siedzibą w Irlandii, dzięki czemu informacje o spółce docierały do użytkowników portalu społecznościowego. Kupowała także usługi zarządcze od firm brytyjskich oraz usługi badania rynku od podmiotów z Czech. Każdy z kontrahentów przekazał spółce certyfikat rezydencji, co przed 2019 r. oznaczałoby definitywnie, że płatności za zagraniczne usługi byłyby opodatkowane za granicą. Wyrok przeczy dotychczasowemu, niekorzystnemu podejściu organów podatkowych. Jest jednak za wcześnie aby mówić o ukształtowaniu się linii orzeczniczej w tym zakresie.

Patryk Bernardelli, starszy konsultant w KPMG w Polsce

01.04.2020 | Pakiet ustaw w ramach „Tarczy antykryzysowej” wszedł w życie | Tax Alert

06.04.2020 | Pakiety pomocowe dla przedsiębiorców oferowane przez Gminy i Miasta – podatki i opłaty lokalne | Tax Alert

06.04.2020 | Zniesienie ceł i VAT na przywóz sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej wykorzystywanych w walce z COVID-19 | Tax Alert

09.04.2020 | Nowelizacja „Tarczy antykryzysowej” przyjęta przez Sejm | Tax Alert

Publikacja przedstawia opis najważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone przez Ustawę o zmianie niektórych ustaw celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa wprowadza zmiany w szeregu aktów prawnych, w tym m.in. ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych czy ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14.04.2020 | Wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie – „Tarcza finansowa” | Tax Alert

8 kwietnia 2020 r. Premier RP Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przedstawił główne założenia „Tarczy finansowej” – nowych instrumentów wsparcia finansowego, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy odczuwający skutki kryzysu spowodowanego przez COVID-19.

17.04.2020 | Ustawa nowelizująca „Tarczę antykryzysową” skierowana do podpisu Prezydenta | Tax Alert

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Sejm po przyjęciu części poprawek Senatu uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: „Ustawa”). Ustawa stanowi nowelizację tzw. „Tarczy antykryzysowej”, a także wprowadza do ustawy o systemie instytucji rozwoju instrumenty dotyczące tzw. „Tarczy finansowej”.

28.04.2020 | Interpretacja ogólna dotycząca poboru podatku u źródła (WHT) przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta | Tax Alert

24 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym została opublikowana wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od wypłaty niektórych należności dokonywanych przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta.

04.05.2020 | Kolejna nowelizacja przepisów o tzw. Tarczy antykryzysowej przyjęta przez Sejm | Tax Alert

04.05.2020 | Uruchomienie Tarczy Finansowej PFR dla MŚP | Tax Alert

W poniedziałek 27 kwietnia br. Komisja Europejska („KE”) wydała zgodę dla Tarczy Finansowej Polskiego Fundusz Rozwoju S.A. dla Małych i Średnich Firm oraz („Tarcza Finansowa PFR dla MŚP”, „Program”) oraz Mikrofirm. Składanie wniosków o subwencje finansowe w ramach Programu jest możliwe od 29 kwietnia br., poprzez bankowość elektroniczną banków współpracujących z PFR w zakresie realizacji Programu.

07.05.2020 | Zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji podatkowej przyjęte przez Sejm | Tax Alert

6 maja 2020 r. na posiedzeniu Sejmu przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”).

18.05.2020 | Ustawa o tzw. „Tarczy antykryzysowej 3.0” weszła w życie | Tax Alert

22.05.2020 | Uproszczenia celne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 | Tax Alert

Sytuacja związana z pandemią COVID 19 spowodowała znaczące utrudnienia dla przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym. Z tego względu organy celne zdecydowały się wprowadzić szereg uproszczeń dla przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych z nich.

26.05.2020 | Projekt ustawy o „Tarczy Antykryzysowej 4.0” skierowany do Sejmu | Tax Alert

22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (dalej: „Projekt” lub „Tarcza 4.0”).

27.05.2020 | Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników | Tax Alert

W dniu 22 maja 2020 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt Tarczy 4.0”), stanowiący nowelizację tzw. „Tarczy antykryzysowej”, a więc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa antykryzysowa”).

01.06.2020 | Nowy Jednolity Plik Kontrolny VAT zostanie przesunięty na 1 października 2020 r. | Tax Alert

01.06.2020 | Regulacja art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie jest substytutem klauzuli antyabuzywnej – wyrok NSA o sygn. II FSK 1550/19 | Tax Alert

18.06.2020 | Prezydent podpisał ustawę o zmianach w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji Podatkowej | Tax Alert

16 czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”).

23.06.2020 | „Tarcza Antykryzysowa 4.0” skierowana do podpisu Prezydenta | Tax Alert

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: „Ustawa” lub „Tarcza 4.0”).

24.06.2020 | Ustawa implementująca Dyrektywę ATAD2 z podpisem Prezydenta | Tax Alert

W dniu 22 czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”).

30.06.2020 | Dyrektywa VAT tzw. Quick Fixes zostanie wprowadzona w Polsce od 1 lipca 2020 r. | Tax Alert

17.06.2020 | Nowe zasady delegowania pracowników od 30 lipca 2020 r. | Global Mobility Servies Alert

W dniu 15 czerwca br. na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.