Wsparcie w doborze źródeł finansowania i dotacji

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w związku z tym stan epidemii to poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki. Aby złagodzić negatywne skutki pandemii rząd przygotował pakiet osłonowy dla firm. Zobacz, jak możemy pomóc Ci z niego skorzystać.

ZOBACZ WIĘCEJ

Hotline podatkowy

W toku bieżącej działalności każdej firmy mogą pojawić się problemy prawno-podatkowe, wymagające natychmiastowej i skutecznej pomocy. Skorzystaj z szybkich i pewnych porad doświadczonych ekspertów w ramach usługi Hotline Podatkowy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wniosek o dofinansowanie na raz, dwa, trzy

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa regulująca szereg form wymiernego finansowego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. KPMG oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowań zarówno dla dużych firm jak i dla podmiotów z sektora MŚP.

Płynność – gdzie jej szukać w podatkach?

Pandemia stanowi dla przedsiębiorców poważne wyzwanie nie tylko biznesowe, lecz także podatkowo-księgowe. Dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa wywiera bowiem ogromny wpływ na naszą codzienną aktywność zawodową. Konieczne może być sięganie po niewykorzystywane dotychczas instrumenty prawne i podatkowe. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na podjęcie szeregu czynności, zmierzających do ograniczenia lub odroczenia płatności należności publicznoprawnych, w tym podatków i składek ZUS.

Mobilność pracowników w czasie pandemii

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpływa na firmy i gospodarkę. Negatywnie odbija się na globalnym rynku pracy oraz przepływie pracowników. Prowadzenie międzynarodowych projektów w obecnym szczególnym czasie generuje nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoła. My wiemy jak tego dokonać.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ulga na złe długi w podatku VAT

W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą priorytetową. Jeżeli kontrahenci zalegają z płatnościami, możesz skorzystać z ulgi na złe długi przewidzianej w ustawie o VAT.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zachęty B+R efektywnym wsparciem w czasach kryzysu

Uwolnienie dodatkowych środków jest remedium na kryzys, jaki w dobie pandemii wykorzystują rządy na całym świecie. Krajowe i unijne instytucje proponują  dodatkowe mechanizmy i rozszerzanie obecnych programów skierowanych do przedsiębiorców. W ramach wsparcia innowacyjności firmy mogą ubiegać się o liczne dofinansowania i ulgi podatkowe.

Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

Od 2018 roku obowiązuje w Polsce tzw. podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych obejmujących w szczególności centra handlowe, biurowce które wynajmują powierzchnię innym podmiotom. Podatek ten podlega odliczeniu od wartości podatku dochodowego obliczonego od dochodu. Podatnik, który prawidłowo kalkulował swoje zobowiązania podatkowe za dany rok i ustalał na poziomie rynkowym swoje koszty i przychody, zwłaszcza koszty pozyskanego finansowania, może uzyskać zwrot podatku minimalnego od nieruchomości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tarcza antykryzysowa – kompleksowe usługi KPMG

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, w której znajdą Państwo podsumowanie dostępnych i planowanych do wdrożenia form pomocy dla przedsiębiorców wynikających z regulacji związanych z „tarczą antykryzysową”,  których sytuacja ekonomiczno-finansowa jest zagrożona poprzez spadek przychodów, problemy z łańcuchem dostaw, dostępnością pracowników, zagrożeniem utraty płynności lub wypłacalności.

Elektroniczny obieg faktur

Niezależnie od branży, firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów spowodowanym ograniczeniem popytu na towary i usługi czy też zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Dużym ułatwieniem w tej kryzysowej sytuacji może być wdrożenie elektronicznego obiegu faktur.
 

Renegocjacja warunków prowadzenia działalności w SSE

Podatnik, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy CIT korzysta ze zwolnienia z podatku CIT od przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub decyzji o wsparciu. Aby możliwe było skorzystanie z ww. zwolnienia podatnik musi spełnić szereg warunków, w tym utrzymać określony poziom zatrudnienia, co w obliczu pandemii COVID-19 może być istotnie utrudnione dla wielu przedsiębiorców.

Poprawa płynności finansowej w podatkach

W czasie pandemii firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów czy zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Płynność finansowa wielu firm jest zagrożona. Właśnie w tej kryzysowej sytuacji warto skorzystać z rozwiązań jakie dają przepisy ustaw o VAT i CIT.

ZOBACZ WIĘCEJ

Polska Strefa Inwestycji

Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji. Zobacz, jak możemy pomóc zidentyfikować Ci koszty kwalifikowalne do skorzystania z ulgi.

ZOBACZ WIĘCEJ