close
Share with your friends

Wsparcie w doborze źródeł finansowania i dotacji

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w związku z tym stan epidemii to poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki. Aby złagodzić negatywne skutki pandemii rząd przygotował pakiet osłonowy dla firm. Zobacz, jak możemy pomóc Ci z niego skorzystać.

ZOBACZ WIĘCEJ

Hotline podatkowy

W toku bieżącej działalności każdej firmy mogą pojawić się problemy prawno-podatkowe, wymagające natychmiastowej i skutecznej pomocy. Skorzystaj z szybkich i pewnych porad doświadczonych ekspertów w ramach usługi Hotline Podatkowy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wniosek o dofinansowanie na raz, dwa, trzy

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa regulująca szereg form wymiernego finansowego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. KPMG oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowań zarówno dla dużych firm jak i dla podmiotów z sektora MŚP.

ZOBACZ WIĘCEJ

Płynność – gdzie jej szukać w podatkach?

Pandemia stanowi dla przedsiębiorców poważne wyzwanie nie tylko biznesowe, lecz także podatkowo-księgowe. Dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa wywiera bowiem ogromny wpływ na naszą codzienną aktywność zawodową. Konieczne może być sięganie po niewykorzystywane dotychczas instrumenty prawne i podatkowe. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na podjęcie szeregu czynności, zmierzających do ograniczenia lub odroczenia płatności należności publicznoprawnych, w tym podatków i składek ZUS.

Mobilność pracowników w czasie pandemii

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpływa na firmy i gospodarkę. Negatywnie odbija się na globalnym rynku pracy oraz przepływie pracowników. Prowadzenie międzynarodowych projektów w obecnym szczególnym czasie generuje nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoła. My wiemy jak tego dokonać.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ulga na złe długi w podatku VAT

W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą priorytetową. Jeżeli kontrahenci zalegają z płatnościami, możesz skorzystać z ulgi na złe długi przewidzianej w ustawie o VAT.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zachęty B+R efektywnym wsparciem w czasach kryzysu

Uwolnienie dodatkowych środków jest remedium na kryzys, jaki w dobie pandemii wykorzystują rządy na całym świecie. Krajowe i unijne instytucje proponują  dodatkowe mechanizmy i rozszerzanie obecnych programów skierowanych do przedsiębiorców. W ramach wsparcia innowacyjności firmy mogą ubiegać się o liczne dofinansowania i ulgi podatkowe.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

Od 2018 roku obowiązuje w Polsce tzw. podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych obejmujących w szczególności centra handlowe, biurowce które wynajmują powierzchnię innym podmiotom. Podatek ten podlega odliczeniu od wartości podatku dochodowego obliczonego od dochodu. Podatnik, który prawidłowo kalkulował swoje zobowiązania podatkowe za dany rok i ustalał na poziomie rynkowym swoje koszty i przychody, zwłaszcza koszty pozyskanego finansowania, może uzyskać zwrot podatku minimalnego od nieruchomości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Elektroniczny obieg faktur

Niezależnie od branży, firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów spowodowanym ograniczeniem popytu na towary i usługi czy też zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Dużym ułatwieniem w tej kryzysowej sytuacji może być wdrożenie elektronicznego obiegu faktur.
 

Renegocjacja warunków prowadzenia działalności w SSE

Podatnik, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy CIT korzysta ze zwolnienia z podatku CIT od przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub decyzji o wsparciu. Aby możliwe było skorzystanie z ww. zwolnienia podatnik musi spełnić szereg warunków, w tym utrzymać określony poziom zatrudnienia, co w obliczu pandemii COVID-19 może być istotnie utrudnione dla wielu przedsiębiorców.

Poprawa płynności finansowej w podatkach

W czasie pandemii firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów czy zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Płynność finansowa wielu firm jest zagrożona. Właśnie w tej kryzysowej sytuacji warto skorzystać z rozwiązań jakie dają przepisy ustaw o VAT i CIT.

ZOBACZ WIĘCEJ

Polska Strefa Inwestycji

Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji. Zobacz, jak możemy pomóc zidentyfikować Ci koszty kwalifikowalne do skorzystania z ulgi.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tarcza antykryzysowa – kompleksowe usługi KPMG

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, w której znajdą Państwo podsumowanie dostępnych i planowanych do wdrożenia form pomocy dla przedsiębiorców wynikających z regulacji związanych z „tarczą antykryzysową”,  których sytuacja ekonomiczno-finansowa jest zagrożona poprzez spadek przychodów, problemy z łańcuchem dostaw, dostępnością pracowników, zagrożeniem utraty płynności lub wypłacalności.