Sektor bankowy

Audyt wewnętrzny w instytucjach finansowych w czasie pandemii COVID-19

W czasie pandemii instytucje finansowe stoją przed krytycznymi wyzwaniami, na które muszą szybko reagować. COVID-19 stwarza zagrożenie dla zdrowia pracowników, destabilizuje rynki kapitałowe oraz znacząco zwiększa ryzyko finansowe. Istotną rolę w bezpiecznym przeprowadzeniu instytucji przez sytuację kryzysową odgrywa audyt wewnętrzny, który poprzez identyfikację i analizę czynników ryzyka, dostarcza kierownictwu instytucji niezależnej informacji o aktualnej kondycji instytucji i stopniu jej przygotowania do radzenia sobie
z kryzysem.

Wpływ COVID-19 na sprawozdawczość finansową banku

Gospodarcze skutki pandemii COVID-19 będą mieć istotny wpływ na kluczowe pozycje wynikowe i bilansowe banków. Odpowiednie ujęcie księgowe i ujawnienie tego wpływu
w sprawozdaniach finansowych będzie wyzwaniem, w szczególności w środowisku ograniczeń mających na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19. W tekście zaprezentowane zostały kwestie księgowe i sprawozdawcze, które będą wymagały od banków szczególnej uwagi w procesie przygotowania sprawozdań finansowych w trakcie i po pandemii.

Nadchodzące wyzwania regulacyjne dla sektora bankowego

Ze względu na pandemię COVID–19 ostatnie tygodnie stanowiły bezprecedensowe wyzwanie dla wszystkich sektorów gospodarki, w tym dla sektora bankowego. W celu wsparcia banków w tym trudnym czasie nadzorcy przewidzieli odłożenie w czasie wejścia w życia niektórych – lecz nie wszystkich – nowych obowiązków regulacyjnych. W tekście zostały zaprezentowane nowe regulacje, do których banki powinny się w najbliższym czasie dostosować, pomimo zawirowań związanych z COVID–19.

Pakiet Impulsów Nadzorczych w świetle MSSF 9 – usługi KPMG

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzeniającą się epidemią koronowirusa SARS CoV-2
(COVID-19) wpłynie niewątpliwie na sytuację przedsiębiorstw w Polsce i w związku z tym
może mieć przełożenie również na banki, które zapewniają finansowanie ich działalności.
W tym kontekście UKNF opracował pakiet działań dodatkowo wzmacniający odporność
sektora bankowego i możliwość finansowania gospodarki w związku z pandemią, który
został nazwany Pakietem Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN).

 

Wpływ pandemii COVID -19 na stosowanie MSSF 9 w spółkach leasingowych i faktoringowych – usługi KPMG

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzeniającą się epidemią koronowirusa SARS
CoV-2 (COVID-19) wpłynie niewątpliwie na sytuację przedsiębiorstw w Polsce i w związku
z tym może mieć przełożenie również na te podmioty, które zapewniają finansowanie
ich działalności (w tym spółki leasingowe i faktoringowe). W tym kontekście Europejski
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA – European Securities and Market
Authority) wydał stanowisko w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na szacowanie
oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9.

 

Spojrzenie KPMG na bieżące kwestie MSSF 9

Analiza wydanych dotąd wytycznych (IASB, EBA, ESMA) wskazuje jasno, że banki powinny co do zasady w pełni stosować wymagania MSSF 9, przy czym powinny zwrócić szczególną uwagę, czy stosowane do tej chwili rozwiązania nie będą prowadziły do nadmiernego przeszacowania lub zmienności odpisów w świetle rosnącej niepewności związanej z pandemią COVID-19.

W szczególności banki powinny wziąć pod uwagę wpływ standardowo stosowanych automatycznych reguł oraz mechanizmów kontrolnych (np. w ramach monitoringu) i dokonać ich oceny oraz niezbędnych modyfikacji pod kątem dostosowania do bieżącej sytuacji, tak aby nie stały się one źródłem przeszacowanie i/lub niekontrolowanej zmienności ECL.

Biorąc pod uwagę obecne ograniczone informacje i wynikającą z tego dużą niepewność, Banki powinny zwrócić uwagą na odpowiednio ostrożne uwzględnienie krótkoterminowych szoków jak również prawidłowe ujęcie oczekiwań średnio- i długoterminowych.

Banki w swoich oszacowaniach powinny uwzględniać działania antykryzysowe i ich wpływ na sytuację klientów banków.

 

Jak KPMG może pomóc bankom spółdzielczym w związku z sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa

Ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa najbardziej wpływają na średnie,
małe i mikro-przedsiębiorstwa oraz na osoby indywidualne. Może to przełożyć się
na instytucje zapewniające finansowanie temu obszarowi rynku, w tym na banki
spółdzielcze. Powstało szereg planów pomocowych, które mają na celu ograniczenie
negatywnych skutków epidemii dla gospodarki. Z tych programów mogą korzystać
również banki spółdzielcze jako instytucje finansujące polskich przedsiębiorców
w miejscach, gdzie sytuacja może być najtrudniejsza.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI)

Zarządzanie ryzykiem finansowym i wycena papierów nienotowanych w TFI w obliczu kryzysu

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w związku z tym stan epidemii to jedno z najpoważniejszych od wielu lat wyzwań przed jakim stanęła polska i światowa gospodarka. Negatywny wpływ skutków pandemii na otoczenie makroekonomiczne oddziałuje bezpośrednio na kondycję polskich przedsiębiorstw i niesie ze sobą konieczność dostosowania przez zarządzających aktywami dotychczasowych metod zarządzania ryzykiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru monitorowania i zarządzania ryzykiem kredytowym, jak również uwzględnienia aktualnych warunków w modelach wyceny do wartości godziwej. Zagadnienie to nabiera również szczególnego znaczenia w przypadku nienotowanych papierów dłużnych ujmowanych w skorygowanej cenie nabycia, która często (z definicji) nie uwzględnia na czas istotnie podwyższonego ryzyka emitenta oraz może wytwarzać nieprawdziwe postrzeganie produktów wycenianych tą metodą.

KPMG jest gotowe wesprzeć Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych we wszelkich kwestiach związanych z dostosowaniem procesów zarządzania ryzykiem do zmieniającej się sytuacji.

 

Sektor ubezpieczeniowy

Oferta zakładu ubezpieczeń w czasach COVID 19 – ochrona wartości dla klienta i biznesu

Restrykcje związane z pandemią COVID 19 wpływają na budżety gospodarstw domowych. W efekcie wpływają na zdolność klientów firm ubezpieczeniowych do płacenia składek oraz na ich decyzje kontynuacji gromadzenia kapitału. Różne linie produktowe zakładów ubezpieczeń są dotknięte w odmienny sposób. 

Proponujemy wsparcie w wypracowaniu akcji będących odpowiedzią na zaistniałą sytuację skoncentrowanych na dotarciu do wybranych grup klientów z odpowiednią ofertą i komunikacją.

 

System zarządzania w obliczu pandemii COVID 19

Pandemia COVID 19, związane z nią restrykcje oraz wpływ na gospodarkę są wyzwaniem dla systemu zarządzania w firmach ubezpieczeniowych. Doświadczenie pokazuje, że firmy ubezpieczeniowe w różnym stopniu przygotowane były na taki kryzys.

Proponujemy przegląd systemu zarządzania oraz wsparcie w wypracowaniu akcji będących odpowiedzią na zaistniałą sytuację skoncentrowanych wokół zarządzania ryzykiem rynkowym, underwritingowym, ryzykiem operacyjnym związanym z technologią, organizacją planów kontynuacji działania, czy podatnością na fraudy.

 

Wsparcie regulacyjne w obliczu pandemii COVID 19

Pandemia COVID 19, związane z nią restrykcje oraz wpływ na gospodarkę są wyzwaniem dla kondycji finansowej, operacyjnej i kapitałowej firm ubezpieczeniowych. Instytucje nadzorcze i regulacyjne prowadzą i będą prowadziły analizy kondycji rynku i odporności na możliwe negatywne scenariusze rozwoju pandemii i restrykcji wprowadzanych, by jej skutki społeczne mitygować.

Proponujemy wsparcie w kontaktach i analizach przeprowadzanych na prośbę instytucji nadzorczych.

 

Cyfrowa siła robocza w firmie ubezpieczeniowej

Restrykcje wprowadzone do walki z pandemią COVID 19 spowodowały konieczność wprowadzenia pracy zdalnej. Dodatkowo zamknięcie placówek oświatowych powoduje, że w wielu wypadkach praca zdalna, z domu, nie zdaje egzaminu. Wiele kluczowych procesów w firmach ubezpieczeniowych polega na fizycznym kontakcie pracownika z systemami IT, aby procesy te prowadzić i zapewniać kontrolę. Pojawiły się też nowe obowiązki i zadania. Zapewnienie kontynuacji działalności w tych warunkach wymaga dodatkowego wysiłku, kosztów a czasem jest wręcz niemożliwe.

Proponujemy wsparcie polegające na wdrożeniu botów wykonujących rutynowe prace. Boty te mogłyby, przy niewielkim wysiłku związanym z wdrożeniem, zapewnić kontynuację procesów, docelowo kontrole do procesów. Są też one zdolne do pracy w trybie 24/7.