Publikacje – COVID-19 | Bezpieczeństwo biznesu

Zarządzanie kryzysowe w obliczu zagrożenia COVID-19 oznacza konieczność zaangażowania szeregu niezależnych umiejętności z różnych obszarów, w celu ułatwienia podjęcia odpowiednich decyzji przez najwyższe kierownictwo. Publikacja KPMG zawiera informacje, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas zarządzania kryzysowego.

Wydatki na darowiznę dla szpitala związaną z pandemią COVID-19 pomniejszą podstawę opodatkowania nawet do kwoty 200% wartości darowizny. W ramach tarczy antykryzysowej zostały wprowadzone specjalne ulgi podatkowe dla podatników, którzy przekażą darowizny na przeciwdziałanie COViD-19. Publikacja KPMG przedstawia główne zasady ich zastosowania.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii dla gospodarki, rząd przygotował pakiet ustaw określanych jako „Tarcza antykryzysowa 1”, w których zawarto rozwiązania lub koncepcje rozwiązań mających na celu wsparcie przedsiębiorstw – niezależnie od ich wielkości i skali działania – których sytuacja ekonomiczno-finansowa jest zagrożona poprzez spadek przychodów, problemy z łańcuchem dostaw, dostępnością pracowników, zagrożeniem utraty płynności lub wypłacalności. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, w której znajdą Państwo podsumowanie dostępnych i planowanych do wdrożenia przez instytucje publiczne form pomocy wynikających z regulacji związanych z „tarczą antykryzysową”.

Posiadanie pracowników, którzy są zaangażowani i wydajni, jest konieczne, aby firma mogła efektywnie planować ciągłość swojego działania. Obecna sytuacja związana z koniecznością wykonywania przez dużą liczbę pracowników swojej pracy zdalnie, rodzi ryzyko związane z zarządzaniem talentami. Publikacja KPMG odpowiada na pytania jak utrzymać zaangażowanie i wydajność w przypadku pracy zdalnej.

W normalnych okolicznościach, audytorzy wewnętrzni i specjaliści ds. zarządzania ryzykiem przygotowywaliby się obecnie do planowania audytu i przeglądu systemu zarządzania ryzykiem (ERM), jednak ten wyjątkowy okres wymaga przeorganizowania priorytetów i wykorzystania umiejętności w zupełnie nowy sposób.

Trudności związane z pozyskaniem pracowników wynikające z charakterystyki polskiego rynku pracy zostały pogłębione pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Proces rekrutacyjny, wdrożenie nowego pracownika oraz wykonywanie zadań zdalnie stały się wyzwaniem wobec konieczności pozostania w domach. W wielu przypadkach pojawiła się również konieczność realizowania nowych zadań, większego wolumenu realizacji obecnych zadań lub konieczność zmiany sposobu ich realizacji, a obecne zasoby ludzkie są niewystarczające, niedostępne lub zbyt obciążone. Pomocna może być technologia robotyzacji procesów biznesowych.

Stan pandemii stawia przed zespołami finansowymi szczególne wyzwania, którym coraz trudniej sprostać ze względu na pogłębiające się braki kadrowe i zwiększoną liczbę zadań. Funkcja finansowa jest obecnie krytyczna dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania – musi dostarczać właściwych informacji o stanie przedsiębiorstwa oraz planować scenariusze na przyszłość. Upewnij się, że Twój zespół finansowy posiada wymagane zasoby, kompetencje i wsparcie wynikające z automatyzacji zadań.

Wzrost zaniepokojenia społeczeństwa zaistniałą sytuacją idzie w parze ze wzrostem zapotrzebowania na informacje oraz zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia. Zorganizowane grupy cyberprzestępcze skutecznie wykorzystują niepewność i obawy związane z pojawieniem się koronawirusa do atakowania osób prywatnych i przedsiębiorstw na przeróżne sposoby. Publikacja KPMG wskazuje na typowe zagrożenia oraz działania, jakie firmy mogą podjąć, aby ograniczyć ryzyko.

Obecna sytuacja rodzi wiele pytań bez odpowiedzi na temat krótko – i długoterminowych konsekwencji dla organizacji, niezależnie od położenia geograficznego czy sektora w którym działają. Zachęcamy Państwa do oceny możliwych scenariuszy, w których koronawirus może mieć wpływ na Państwa zespół, współpracowników, klientów i prowadzoną działalność. W niniejszej publikacji chcemy zwrócić uwagę na kilka praktycznych kwestii istotnych dla menedżerów audytu wewnętrznego, które dotyczą realizacji planu audytu, sposobu wykonywania pracy i zarządzania ich zespołami.

Rosnące obawy dotyczące skali i wpływu pandemii COVID-19, skłaniają przedsiębiorców do wdrożenia natychmiastowych działań, aby firma mogła dalej funkcjonować. CIO i CISO odgrywają istotną rolę w zapewnieniu, aby organizacja mogła działać także w sytuacji, gdy władze wdrażają środki mające na celu przeciwdziałanie pandemii.

Obecna sytuacja związana z COVID-19 wpływa na firmy i gospodarkę. Negatywnie odbija się na globalnych łańcuchach dostaw, zakłóca funkcjonowanie rynków finansowych i codzienną działalność firm. Dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma powinna przygotować się do zarządzania kryzysowego oraz zaplanować ciągłość działania. Pobierz broszurę z listą pytań kontrolnych dla Twojej organizacji i sprawdź, jakie działania należy podjąć w kluczowych obszarach: łańcuch dostaw i operacje, wpływ biznesowy, czynniki finansowe i zewnętrze, kapitał ludzki.