Pandemia COVID-19 znacząco wpływa na gospodarki i życie ludzi na całym świecie. Sytuacja zmienia się codziennie, a skala pandemii i wynikających z niej działań może okazać się nieporównywalna do czegokolwiek, z czym mieliśmy do czynienia w XXI w.

Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdania finansowego staje się dzisiaj jeszcze bardziej kluczowe niż było do tej pory.  Odpowiednie ujęcie księgowe i ujawnienie wpływu pandemii w sprawozdaniach finansowych jest wyzwaniem z uwagi na niepewność i zmienność otoczenia gospodarczego, ale także dlatego, że wpływ ten może być rozległy i dotyczyć wielu kluczowych informacji, w tym oceny zdolności do kontynuowania działalności i wyceny wielu aktywów i zobowiązań jednostki.

Żeby to dobrze i sprawnie przeprowadzić potrzebna jest także ścisła współpraca z biegłym rewidentem.

KPMG w Polsce służy Państwu pomocą i oferuje swoje usługi. Eksperci naszej firmy chętnie podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem i kompetencjami. Aby ułatwić komitetom audytu monitorowanie tego, w jaki sposób firma radzi sobie z tą nadzwyczajną sytuacją zachęcamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami.

COVID-19. Sprawozdawczość finansowa za 2020 rok. Perspektywa Komitetów Audytu

Gospodarcze skutki pandemii COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na sytuację wielu przedsiębiorstw i w konsekwencji na kluczowe informacje prezentowane w ich sprawozdaniach finansowych. Odpowiednie ujęcie księgowe i ujawnienie tego wpływu w sprawozdaniach finansowych jest wyzwaniem z uwagi na niepewność i zmienność otoczenia gospodarczego.

Śródroczna sprawozdawczość finansowa (COVID-19)

Przygotowywanie śródrocznych sprawozdań finansowych w 2020 r. może wymagać więcej niż tylko zwykłej aktualizacji od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego a inwestorzy i inni użytkownicy mogą oczekiwać informacji wykraczających poza zakres ujawnień prezentowany dotychczas. W niniejszej publikacji przedstawiamy wybrane obszary, które jednostki powinny poddać analizie przy sporządzaniu tych sprawozdań.

Priorytety Komitetów Audytu w obliczu pandemii COVID-19

Publikacja przedstawia syntetyczne omówienie kluczowych z punktu widzenia komitetów audytu kwestii – wpływ na: sprawozdanie finansowe, badanie sprawozdania finansowego oraz biznes.

Pandemia COVID-19 – Skutki dla sprawozdań finansowych za 2019 rok. Perspektywa Komitetów Audytu

Publikacja przedstawia w jaki sposób podejść i jakie aspekty rozważyć w dokonywaniu oceny działań zarządu podjętych w celu odzwierciedlenia skutków obecnych zdarzeń w przygotowywanych sprawozdaniach finansowych.

Pandemia COVID-19. Wpływ na biznes

Publikacja przedstawia wyzwania, przed jakimi stoją firmy i jak mogą zareagować w sytuacji, która może okazać się długotrwałym okresem niepewności.

***

Zachęcamy także do korzystania z centrum zasobów KPMG International, na którym umieszczane są interpretacje dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na raporty finansowe za okresy sprawozdawcze kończące się po 1 stycznia 2020 r. przygotowane zgodnie z MSSF. Zasoby te są na bieżąco uzupełniane.