close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia

Tax Alerts

TP, IGI, GMS Alerts

abcplatnika.pl

ABC płatnika

Kolejny rok z rzędu zespół ds. PIT KPMG w Polsce przygotował zestawienie, na którym znajdują się informacje istotne z punktu widzenia płatnika.
PPT
Podatkowe podsumowanie tygodnia

Cotygodniowy podcast informujący o ostatnich zmianach w przepisach podatkowych.

Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.06 - 01.07

Odcinek poświęcony następującym tematom:

 • CIT: Połączenie spółek przez przejęcie a 2-letni okres posiadania udziałów
 • VAT: Udostępnienie w ramach konsorcjum pracowników za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT
 • PCC: Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych
 • PIT: Podatek od wartości dodanej należny w innych krajach UE a PIT
 • Pozostałe zagadnienia: Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów

VAT: Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2019 r., czynność polegająca na udostępnieniu pracowników na rzecz lidera konsorcjum za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT. W przedmiotowym stanie faktycznym, na potrzeby świadczonych przez konsorcjum usług księgowych spółka zamierzała udostępnić swoich pracowników na rzecz lidera konsorcjum. Zgodnie z zawartą umową konsorcjum, usługa miała być świadczona nieodpłatnie. Niemniej jednak, spółce będzie przysługiwać udział w zysku w konsorcjum, jak również zwrot kosztów wynagrodzenia udostępnianych pracowników. Zarówno organ podatkowy, jak i WSA zgodnie uznali, że w tym przypadku dojdzie do podlegającego opodatkowaniu VAT odpłatnego świadczenia usług na rzecz lidera konsorcjum. Uzasadniając, WSA wskazał, że skoro spółka oprócz zysku z tytułu udziału w konsorcjum, będzie dodatkowo otrzymywać od lidera równowartość kosztów wynagrodzenia udostępnianych pracowników, należy przyjąć, iż doszło do świadczenia usługi za wynagrodzeniem. Dodatkowe wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów wynagrodzenia pracowników należy potraktować w tym przypadku jako wynagrodzenie za świadczoną usługę. W konsekwencji, czynność ta będzie podlegać VAT, a spółka powinna udokumentować ją fakturą.

Udostępnienie w ramach konsorcjum pracowników za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT

Anna Łyś
ekspert w dziale doradztwa podatkowego

Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.07 - 08.07

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 4 lipca 2019 r., do nabywanej usługi agencyjnej o charakterze pośrednictwa znajdzie zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT. W przedmiotowym stanie faktycznym, w celu wsparcia sprzedaży produktów spółka zawarła z podmiotem powiązanym umowę agencyjną o charakterze pośrednictwa, której istotą było doprowadzenie do zawierania umów sprzedaży produktów spółki, utrzymywanie ciągłego kontaktu z klientami spółki, a także raportowanie do spółki informacji o warunkach panujących na rynku. Wbrew stanowisku spółki, organ podatkowy stwierdził, że o tym czy dane świadczenie ma charakter usług doradczych, usług pośrednictwa, usług zarządzania czy usług reklamowych nie decyduje sposób, w jaki strony nazwały to świadczenie w umowie, lecz jego rzeczywisty charakter. Skoro nabywane przez spółkę usługi noszą szereg cech charakterystycznych dla usług doradczych, reklamowych czy badania rynku, należy uznać, że są usługami podobnymi. Podlegają zatem ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT. Ze stanowiskiem tym zgodził się WSA, podkreślając, że zawierana w stanie faktycznym umowa powinna być interpretowana w świetle jej elementów. Należy przy tym brać pod uwagę wszystkie te elementy, które składają się na wykonanie tej umowy, a nie tylko cel w jakim umowa została zawarta czy jej produkt finalny. Skoro zasadnicze elementy składające się na wykonanie przedmiotowej umowy zawierają w sobie elementy usług wymienionych wprost w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT, świadczone na rzecz spółki usługi podlegają limitacji, o której mowa w tym przepisie.

Do usługi agencyjnej o charakterze pośrednictwa znajdzie zastosowanie ograniczenie z art. 15e Ustawy o CIT

Anna Łyś
ekspert w dziale doradztwa podatkowego

 • CIT: Do usługi agencyjnej o charakterze pośrednictwa znajdzie zastosowanie ograniczenie z art. 15e Ustawy o CIT
 • VAT: Ważne zmiany w rozliczeniu VAT transakcji międzynarodowych
 • Ochrona interesów podatnika: Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów dotyczących podatku u źródła
 • PIT: Skutki podatkowe w PIT częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej wniesionego do spółki komandytowej
 • Pozostałe zagadnienia: Przekazanie majątku spółki po jej likwidacji nie skutkuje powstaniem przychodu

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.07 - 15.07

 • Ochrona interesów podatnika: Wykładnia przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania w kontekście przepisów Konstytucji RP
 • CIT: Umorzenie zobowiązań na podstawie ugody generuje przychód
 • PIT: Zerowy PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia od 1 sierpnia 2019 r.
 • Podatki lokalne: Odpisy amortyzacyjne a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych
 • Pozostałe zagadnienia: Pełnienie funkcji członka zarządu przez udziałowca spółki dominującej bez wynagrodzenia

W ostatnich dniach Senat przyjął ustawę wprowadzającą tzw. „Zerowy PIT” dla młodych pracowników. omawiane zwolnienie (tzw. „Zerowy PIT”) dotyczyć będzie przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 PLN, czyli do wysokości górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej gdzie stosuje się 18 proc. stawkę podatkową. Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Z uwagi na planowane wejście w życie ustawy nowelizującej od 1 sierpnia br., w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 PLN. Niemniej jednak, należy zaznaczyć, iż do katalogu przychodów, które nie znalazły się w zakresie nowego zwolnienia należą przysporzenia z tytułu m.in. umowy o dzieło czy też prowadzenia działalności gospodarczej czy też przychody z innych źródeł. Co istotne, wprowadzone zwolnienie od podatku części przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście przez osoby do 26. roku życia, nie będzie jednocześnie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

„Zerowy PIT” tylko dla wybranych rodzajów przychodów

Grzegorz Grochowina
starszy menedżer w zespole GMS – PIT

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.07 - 22.07

W dniu 16 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz obniżenia kosztów pracy poprzez co najmniej dwukrotne podniesienie wysokości kosztów uzyskania przychodów pracowników. Po zmianach skala podatkowa będzie się składała w praktyce z 4 stawek – z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny solidarnościowej. Projekt ustawy przewiduje również ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT. W przypadku standardowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy u jednego pracodawcy, obecnie ich wysokość wynosi 1335 zł rocznie. Po zmianach będzie to kwota 3 000 zł rocznie. Należy zaznaczyć, iż wysokość kosztów uzyskania przychodów co do zasady nie była waloryzowana już od ponad dekady. Co w warunkach inflacji, która za ostatnie 10 lat wyniosła około 20 proc. oraz przy niemal dwukrotnym wzroście płacy minimalnej w tym samym okresie, w praktyce skutkuje tym, iż zamrożenie kwoty kosztów uzyskania przychodów, stanowiło realną podwyżkę podatku dla pracowników.

Pierwsze zmiany w stawkach podatku PIT od ponad 10 lat

Grzegorz Grochowina
starszy menedżer w zespole GMS – PIT

 • Ochrona interesów podatnika: Ustawa dotycząca zatorów wprowadza też zmiany w podatkach
 • CIT: Usługi zarządzania kategoriami zakupowymi a art. 15e ustawy CIT
 • PIT: Zmiana stawek podatku PIT
 • VAT: Kradzież towarów nie pozbawia prawa do odliczenia
 • Pozostałe zagadnienia: Koszt usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.07 - 29.07

 • CIT: Usługi oddelegowania pracowników w kontekście limitu usług niematerialnych
 • VAT: Cesję uprawnień należy rozliczyć tak samo jak dostawę
 • PIT: Bezpłatne udostępnianie przez pracodawcę noclegów pracownikom w czasie oddelegowania
 • Ochrona interesów podatnika: Projekt objaśnień w zakresie wyboru formy opodatkowania w PIT/CIT
 • Pozostałe zagadnienia: Zarządzanie dostawami i zamówieniami podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 25 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że w przypadku usług zarządzania dostawami i zamówieniami obejmujące m.in. planowanie terminów dostaw, identyfikację zapotrzebowania, zarządzanie czasem realizacji zamówień, organizowanie logistyki czy budowanie relacji handlowych z dostawcami cechy charakterystyczne dla usług doradczych i zarządczych mają charakter przeważający. W konsekwencji koszty tych usług podlegać będą ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Usługi te nie są również bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu lub świadczeniem usługi, ponieważ nie wpływają one na finalną cenę danego produktu, lecz odnoszą się do całokształtu działalności spółki.

Umowy agencyjne a limit kosztów usług niematerialnych

Patryk Bernardelli
ekspert w zespole ds. podatku dochodowego
od osób prawnych

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.07 - 05.08

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 lipca 2019 r. zwrócił uwagę, iż jeśli zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wygasa w określonym terminie, to po tym terminie nie można uznać, iż mamy do czynienia z wciąż obowiązującym zezwoleniem. W analizowanej sprawie, Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w 1999 r., które to zezwolenie zostało wydane w formie decyzji administracyjnej. Decyzja ta określała czas jego obowiązywania – do 15 kwietnia 2017 r. Wraz z upływem tego terminu, nie można dojść do wniosku, iż to zezwolenie czasowe przekształciło się w zezwolenie obowiązujące na czas nieokreślony, tj. do czasu funkcjonowania SSE. W konsekwencji, po jego wygaśnięciu, Spółka nie jest uprawniona do dalszego korzystania ze zwolnienia podatkowego. Sytuacja mogłaby wyglądać inaczej, jeżeli Spółka uzyskałaby decyzję zmieniającą okres, na który zostało wydane zezwolenie – dopóki w tym zakresie nie nastąpi żadna zmiana, brak jest podstaw do tego, aby Spółka korzystała ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Kwestia obowiązywania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydanego na czas oznaczony

Natalia Stępień
ekspert w zespole ds. międzynarodowego
prawa podatkowego

 • CIT: Odsetki od kredytu wypłaconego przed zmianą przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji
 • Ulgi i dotacje: Kwestia obowiązywania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydanego na czas oznaczony
 • PCC: Od 2020 r. nie będzie pobierany podatek PCC od sprzedaży kryptowalut
 • VAT: Rozliczenie nakładów z tytułu prac adaptacyjnych stanowi świadczenie usług
 • Pozostałe zagadnienia: Kryty kort tenisowy stanowi budowlę sportową w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.08 - 12.08

 • CIT: Kalkulacja limitu kosztów finansowania dłużnego
 • Ochrona interesów podatnika: Umowa o współdziałanie podatnika z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ceny transferowe: Przepisy wprowadzające uproszczoną procedurę APA wykreślone z projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dot. podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
 • VAT: MF pracuje nad nowym wykazem podatników VAT
 • Pozostałe zagadnienia: Nabycie w celu dalszej odsprzedaży to nie pośrednictwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 sierpnia 2019 r. wskazał, iż przepisy art. 15c ust. 1 oraz ust. 14 ustawy o CIT powinny być interpretowane w ten sposób, że wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega ta część kosztów finansowania dłużnego, która przekracza łączną kwotę sumy 3 mln zł oraz 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów podatkowych pomniejszonych o wartość zaliczonych do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Sąd wskazał, iż powyższa konkluzja wynika z wykładni art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT – treść tego przepisu potwierdza, iż ograniczeń wynikających z ust. 1 cytowanego artykułu nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 mln zł – Sąd doprecyzował przy tym, iż przytoczona część tego przepisu jest kluczowa, bowiem ma zastosowanie w każdej sytuacji.

Kalkulacja limitu kosztów finansowania dłużnego

Natalia Stępień
ekspert w zespole ds. międzynarodowego
prawa podatkowego

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.08 - 19.08

 • CIT: Połączenie spółek komandytowych a CIT
 • Ochrona interesów podatnika: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.
 • VAT: Stawka VAT przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Podatki lokalne: Hale namiotowe magazynowe dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy klasyfikować jako budowle
 • Pozostałe zagadnienia: Ograniczenia dotyczące odpisów amortyzacyjnych u następcy prawnego

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 390/19), w wyniku przeprowadzenia transakcji połączenia dwóch spółek komandytowych, po stronie nowej spółki powstanie podlegający opodatkowaniu przychód. W przedmiotowym stanie faktycznym, dwie spółki komandytowe planowały dokonać transakcji połączenia poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej. W wyniku połączenia, na nowo powstałą spółkę przejdzie majątek łączących się spółek w zamian za udziały nowej spółki. Spółki komandytowe z kolei przestaną istnieć. Zarówno organ podatkowy, jak i WSA nie zgodziły się z argumentacją podatnika, że transakcja połączenia spółek osobowych pozostanie dla nowo powstałej spółki neutralna podatkowo. Jak zauważył WSA, skoro nowo powstała spółka otrzyma majątek łączonych spółek, po jej stronie powstanie konkretne przysporzenie majątkowe powiększające jej aktywa. Spółka uzyska zatem definitywny, mierzalny przyrost majątku, który spełnia warunki uznania go za przychód w rozumieniu ustawy o CIT.

Połączenie spółek komandytowych a CIT

Anna Łyś
ekspert podatkowy
w dziale doradztwa podatkowego

Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.08 - 26.08

 • CIT: Zapłata wekslem własnym w kontekście definicji finansowania dłużnego zawartej w ustawie o CIT
 • VAT: Mechanizm odwrotnego obciążenia wyklucza obowiązek korekty
 • Ochrona interesów podatnika: Nowy projekt w sprawie podwójnego opodatkowania
 • PIT: Zakres znaczeniowy pojęcia „nieodpłatne świadczenie” na gruncie ustawy PIT
 • Pozostałe zagadnienia: Kara za nienależyte wywiązanie się ze zobowiązania nie stanowi kosztu uzyskania przychodów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 sierpnia 2019 r., sygn. III SA/Wa 2774/18, przyjrzał się bliżej definicji finansowania dłużnego, zawartej w ustawie o CIT. Sprawa dotyczyła ustalenia czy zapłata wekslem własnym za zakupiony od spółek jawnych i przedsiębiorców towar może zostać uznana za finansowanie dłużne na gruncie ustawy o CIT. Sąd doszedł do wniosku, iż definicja zawarta w polskich przepisach jest definicją znacznie węższą od definicji zawartej w Dyrektywie ATAD, co wskazuje na niewłaściwą implementację tejże Dyrektywy. Okoliczność ta nie może szkodzić podatnikowi – w sytuacji, w której polski ustawodawca dokonał niewłaściwej implementacji Dyrektywy, podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Dokonując literalnej wykładni art. 15c ust. 12 ustawy o CIT należy dojść do wniosku, iż finansowanie dłużne polega na otrzymaniu środków finansowych. Wystawienie weksla własnego nie wiąże się z otrzymaniem środków finansowych, przez co nie może być objęte dyspozycją przepisów art. 15c i 15ca ustawy o CIT – nie stanowi ono bowiem finansowania dłużnego.

Zapłata wekslem własnym w kontekście definicji finansowania dłużnego zawartej w ustawie o CIT

Natalia Stępień
ekspert w zespole
ds. międzynarodowego prawa podatkowego

Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.08-02.09

 • VAT: Na potrzeby ZCP działalność nie musi być kontynuowana
 • CIT: Wsparcie w sprzedaży nie podlega limitowi kosztów usług niematerialnych
 • PIT: Niższy PIT od 1 października br.
 • Ochrona interesów podatnika: Objaśnienia podatkowe w zakresie daniny solidarnościowej
 • Pozostałe zagadnienia: Darowizna może stanowić koszt podatkowy

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 14 sierpnia 2019 r. zgodził się z podatnikiem, że darowizna może stanowić koszt podatkowy wbrew literalnemu wyłączeniu w ustawie o CIT (art. 16 ust. 1 pkt 14). Organ zgodził się, że darowizna miała charakter ekwiwalentny, gdyż obdarowany zobowiązał się do budowy obiektu edukacyjnego na otrzymanej nieruchomości gruntowej. Dyrektor KIS przy tym wskazał, że w doktrynie przyjmuje się, iż dla prawidłowej oceny umowy, ważny jest jej właściwy charakter, rzeczywista treść i cel oraz zgodny zamiar stron. Tym samym organ uznał, że na potrzeby rozpoznania kosztu podatkowego należy odejść od cywilistycznego rozumienia umowy darowizny. Ponadto, w interpretacji organ przychylił się do argumentacji związanej z dokonaniem darowizny w ramach realizacji polityki CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Organ podkreślił, iż zawarta umowa ma wymiar strategiczny dla Spółki, która prowadzi społecznie odpowiedzialny biznes. Organ podsumował, iż wskazana przez wnioskodawcę chęć unormowania stosunków sąsiedzkich, wsparcie rozwoju wspólnego otoczenia i przestrzeni dla planowanej inwestycji budowlanej oraz przekazanie nieruchomości w celu rozwoju danego obszaru i umożliwienie społeczności dostępu do placówki edukacyjnej, świadczy o zobowiązaniach wzajemnych stron oraz o działaniach wnioskodawcy na rzecz lokalnej społeczności w celu realizacji strategii CSR.

Darowizna działki w ramach CSR stanowi koszt podatkowy

Iwona Krzemińska
ekspert w zespole ds. podatku dochodowego
od osób prawnych

Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.09-09.09

 • CIT: Rozliczanie strat poniesionych przez zagraniczny zakład spółki na gruncie ustawy o CIT
 • VAT: Usługi w zakresie prowadzonej platformy sprzedażowej długów  podlegają zwolnieniu
 • PIT: Nowe wzory zeznania PIT-CFC i PIT-CFI
 • CIT: Wypłata na rzecz spółki siostry, której udziałowcem jest spółka z siedzibą w USA podlega podatkowi u źródła
 • Pozostałe zagadnienia: Obowiązek poboru podatku u źródła od najmu urządzeń przemysłowych

Dyrektor KIS wydał negatywną interpretację prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła. Podatnik w przedmiotowej interpretacji pytał, czy w związku z dokonywaniem płatności przez spółkę z tytułu najmu wózków, po stronie spółki, jako płatnika, powstał obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku (WHT). Organ nie zgodził się z podatnikiem, że specjalistyczne wózki nie stanowią urządzeń handlowych (ani przemysłowych ani transportowych) w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Organ podkreślił, że na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) w przypadku pojęć niezdefiniowanych w umowie, takich jak urządzenie przemysłowe, handlowe lub naukowe, ich znaczenia należy poszukiwać w przepisach prawa podatkowego państwa dokonującego wykładni postanowień UPO (w niniejszej sprawie Polski). Organ nie miał wątpliwości, iż na gruncie polskiego prawa podatkowego specjalistyczne wózki kwiatowe mieszczą się w pojęciu urządzenia przemysłowego. Tym samym również na gruncie UPO zawartej miedzy Polską a Holandią urządzenia przemysłowe podlegają podatkowi u źródła.

Płatnik ma obowiązek pobrać WHT od najmu urządzeń przemysłowych

Iwona Krzemińska
ekspert w zespole ds. podatku dochodowego
od osób prawnych

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.09-16.09

 • VAT: Zadania własne gminy w ramach edukacji a opodatkowanie VAT
 • CIT: Koszt usług refakturowanych w kontekście limitu usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT
 • Podatek od nieruchomości: Warunki stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • PIT: 50% koszty uzyskania przychodów
 • Pozostałe zagadnienia: Pojęcie usług ciągłych w ustawie o VAT

W wyroku z dnia 10 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że wynagrodzenie, w stosunku do którego pracownikowi przysługują 50% koszty uzyskania przychodów to wynagrodzenie za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich pracownika do utworu a nie za czas pracy poświęcony na jego stworzenie. W konsekwencji istotne jest przede wszystkim wykazanie, że utwór faktycznie powstał, a nie to ile czasu na jego wytworzenie poświęcił pracownik. Co istotne Sąd zaznaczył, że podwyższone koszty mogą zostać zastosowane również w przypadku premii uznaniowej, pod warunkiem, że stanowi ona część wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich. Kwestia uznaniowości tej premii nie ma w tym przypadku istotnego znaczenia.

Przesłanki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Patryk Bernardelli
ekspert w zespole ds. podatku dochodowego
od osób prawnych

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.09-23.09

 • CIT: Limit usług niematerialnych a usługa najmu szyldów
 • PIT: Moment rozpoznania przychodu ze sprzedaży udziałów na gruncie ustawy o PIT
 • VAT: Odliczenie VAT od samochodów służbowych
 • CIT: Nabycie udziałów a wydatek na cele statutowe podatnika
 • Pozostałe zagadnienia: Pojęcie kosztów nabytej energii elektrycznej na potrzeby obliczenia progu energochłonności

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 września 2019 r. zajął się kwestią zasad obliczania progu energochłonności, o którym mowa w art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Spółka stała na stanowisku, iż do obliczenia progu energochłonności należy brać pod uwagę całkowity koszt energii elektrycznej wraz z wszelkimi opłatami dodatkowymi, tj. całość kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej bez VAT. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Sąd, który zwrócił uwagę, iż do kosztów nabytej energii elektrycznej zaliczyć można jedynie koszt samej energii elektrycznej, bez dodatkowych opłat. Wynika to z implementowanych przepisów, zgodnie z którymi pojęcie „udziału kosztów wykorzystywanej energii elektrycznej” dotyczy jedynie energii elektrycznej wraz z podatkami, z wyjątkiem podatku VAT oraz dodatkowych opłat. Koszty dodatkowych opłat, w tym m. in. opłaty dystrybucyjne, nie są podatkami, stąd też nie można ich zakwalifikować do kosztów nabycia energii elektrycznej.

Obliczenie progu energochłonności na gruncie ustawy o podatku akcyzowym

Natalia Stępień
ekspert w zespole
ds. podatku międzynarodowego prawa podatkowego

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.09-30.09

 • VAT: Bezumowne korzystanie z lokalu bez zgody wynajmującego nie podlega VAT
 • CIT: Definicja nadwyżki kosztów finansowania dłużnego na gruncie ustawy o CIT
 • PIT: Ustawa obniżająca PIT już w Dzienniku Ustaw
 • Akcyza: Ewidencja wyrobów akcyzowych bez obowiązku stosowania pieczątek
 • Pozostałe zagadnienia: Usługa oddelegowania pracowników w celu pełnienia funkcji kierowniczych podlega limitowi usług niematerialnych

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 19 września 2019 r., należność za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę nie podlega opodatkowaniu VAT w przypadku gdy wynajmujący nie wyraża zgody na zajmowanie lokalu. W przedmiotowym stanie faktycznym, wynajmujący wielokrotnie wzywał najemcę do opuszczenia należącego do niego lokalu, obciążając go opłatami z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Wreszcie, wytoczył powództwo o wydanie nieruchomości i eksmisję. Rozstrzygając sprawę WSA zaznaczył, że, gdyby wynajmujący tolerował bezumowne korzystanie z nieruchomości przez najemcę, opłaty z tego tytułu podlegałyby opodatkowaniu VAT. W analizowanej sprawie jednak spółka podjęła konkretne działania mające na celu rozwiązanie umowy najmu i odzyskanie nieruchomości, gdy najemca przestał płacić czynsz. Należy zatem przyjąć, że opłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mają charakter odszkodowawczy, a w konsekwencji pozostają poza VAT.

Bezumowne korzystanie z lokalu bez zgody wynajmującego nie podlega VAT

Anna Łyś
ekspert podatkowy
w dziale doradztwa podatkowego

Tax Alert
Tax Alerts

Publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana w prawie lub orzecznictwie.

Tax Alert: 03.07.2019

W piątek wieczorem (28 czerwca 2019 r.) Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. dotyczące daty obowiązywania nowych przepisów o podatku u źródła. Wejście znowelizowanych regulacji zostało przesunięte na początek 2020 roku. Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą stosowali dotychczasowe zasady.

Tax Alert: 05.07.2019

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej do polskiej ustawy o VAT, zmiany w zakresie rozliczania niektórych transakcji międzynarodowych wynikające z Dyrektywy UE 2018/1910 (tzw. pakiet „quick fixes”). Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

Tax Alert: 08.08.2019

W dniu 31 lipca 2019 r. został ogłoszony projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, który zawiera m.in. przepisy wprowadzające nowy mechanizm współpracy podatników z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), tj. umowę o współdziałanie.

Tax Alert: 27.08.2019

Publikacja przedstawia opis najważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone przez Ustawę o zmianie niektórych ustaw celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa wprowadza zmiany w szeregu aktów prawnych, w tym m.in. ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych czy ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tax Alert: 24.09.2019

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od 1 listopada 2019 r. w życie wchodzą przepisy w zakresie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przy sprzedaży wybranych towarów i usług. W stosunku do projektu zmian, w uchwalonej wersji przepisów pojawiło się kilka istotnych modyfikacji

Transfer Pircing Alerts
Transfer Pricing Alerts

Publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana.

TP Alert: 23.07.2019

W opublikowanych wyjaśnieniach Ministerstwo Finansów informuje m.in. jakiego okresu może dotyczyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, jaka jest jego dopuszczalna forma, w jaki sposób należy je złożyć, jakie są jego wymagane elementy oraz jak należy je wysłać i podpisać.

TP Alert: 08.08.2019

Na początku sierpnia 2019 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: „Projekt ustawy” lub „Projekt”) – brak w niej jednak przepisów dotyczących zapowiadanych wcześniej tzw. uproszczonych APA.

IGI Alert
Innovation, Grants & Incentives Alerts

Najważniejsze informacje o aktualnych zmianach w zakresie innowacji, ulg i dotacji.

IGI Alert: 07.08.2019

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

IGI Alert: 27.09.2019

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

GMS Alert
Global Mobile Services Alerts

Publikacje wydawane ad hoc, gdy tylko pojawia się ważna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana w prawie lub orzecznictwie.

GMS Alert: 15.07.2019

Omawiane zwolnienie (tzw. „Zerowy PIT”) dotyczyć będzie przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 PLN, czyli do wysokości górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej gdzie stosuje się 18 proc. stawkę podatkową.

GMS Alert: 26.09.2019

W dniu 19 września br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), która wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podniesienia wysokości kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z Ustawą obniżeniu ulegnie najniższa stawka podatku PIT wynikająca ze skali podatkowej, z 18 proc. do 17 proc. przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 85 528 zł.

ABC płatnika
ABC płatnika

Kolejny rok z rzędu zespół ds. PIT KPMG w Polsce przygotował zestawienie, na którym znajdują się informacje istotne z punktu widzenia płatnika.

Wyślij zapytanie ofertowe (RFP)
Wyślij zapytanie ofertowe (RFP)

Skorzystaj z RFP, aby podać szczegółowe informacje na temat wymaganych usług.