Real Estate Flash News

Real Estate Flash News to alert informujący o aktualnych, istotnych orzeczeniach i interpretacjach podatkowych dotyczących problematyki opodatkowania nieruchomości.

Monitorujemy i informujemy Państwa o wynikach spraw toczących się przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi z zakresu szeroko rozumianego opodatkowania nieruchomości, wskazując na podejście organów do różnych zagadnień z tym związanych.

15.12.2016

Fiskus nieprawidłowo dopatruje się istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) przy transakcjach nieruchomościowych

Organy podatkowe i sądy administracyjne coraz częściej przyjmują niekorzystne dla podatników stanowisko w sprawie kwalifikacji transakcji zbycia nieruchomości jako zbycie ZCP (niepodlegające VAT), a nie jako zbycie składników majątkowych. Skutkiem takiego przekwalifikowania transakcji przez organ podatkowy jest utrata prawa do zwrotu podatku VAT przez nabywcę oraz naliczenie zobowiązania z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nadzieją na zmianę powyższego podejścia fiskusa może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., w którym Sąd uznał za błędne stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z którym zakup dwóch zabudowanych działek można uznać za zakup ZCP na gruncie VAT. W ocenie NSA dla oceny czy przedmiot transakcji stanowi ZCP, należy przeanalizować czy stanowi on zespół składników materialnych i niematerialnych zdolny do prowadzenia działalności w składzie, w jakim jest on zbywany na rzecz drugiego podmiotu na dzień transakcji (a nie dopiero w połączeniu z zakładem nabywcy czy uzupełnieniu o dodatkowe składniki).