close
Share with your friends

Stosowanie i promowanie rozwiązań służących wspieraniu społeczności lokalnych, ochronie i szerzeniu wiedzy o środowisku naturalnym, działaniu na rzecz przedsiębiorczości, a także wspieranie inicjatyw związanych z kulturą, czyli Corporate Cultural Responsibility (CCR), są wpisane w wartości i kulturę organizacyjną KPMG.

Podsumowaniem działań KPMG z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu jest „Raport zrównoważonego rozwoju KPMG w Polsce” przedstawiający szerokie spektrum działań KPMG w Polsce według pięciu obszarów transformacyjnych Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych znanych jako zasada 5P: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership.

Wsparcie społeczności lokalnych

KPMG wspiera grupy społeczne potrzebujące pomocy – dzieci, osoby starsze, ubogie, chore poprzez organizację inicjatyw na ich rzecz.

Promocja zdrowia

We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa firma KPMG organizuje „Akcję Krwiodawstwa”. Wiosną i latem KPMG zachęca także pracowników, aby zamienili samochód na rower (akcja „Bike2work”).

Wolontariat KPMG

KPMG od lat wspiera pracowników w realizacji projektów społecznych w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego. Ponadto firma bierze udział w globalnej inicjatywie KPMG Global Service Day. Pracownicy KPMG aktywnie uczestniczą w pracach wolontariackich w schroniskach dla zwierząt, oraz prowadzą prace porządkowe w ogrodach kwiatowych w Wilanowie.

KPMG dba o środowisko naturalne

KPMG w Polsce promuje odpowiedzialność za środowisko naturalne i działa na jego rzecz.

KPMG wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015, a także działa w oparciu o międzynarodową normę ISO 26000.

Wszystkie inicjatywy środowiskowe w KPMG w Polsce objęte są programem EcoKPMG, którego celem jest optymalizacja zużycia zasobów naturalnych, edukacja pracowników i ich rodzin w zakresie ochrony środowiska. KPMG jest również inicjatorem akcji społeczno-ekologicznej „No printing Day”, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do powstrzymania się od drukowania na jeden symboliczny dzień.

KPMG angażuje się w inicjatywy kulturalne

KPMG w Polsce wspiera inicjatywy kulturalne w ramach Corporate Cultural Responsibility w celu szerzenia i propagowania kultury. Wśród inicjatyw znalazły się takie działania jak: ufundowanie neonu Muzeum Narodowego w Warszawie, czy też obchody 150-lecia Teatru Śląskiego.

KPMG działa na rzecz przedsiębiorczości

KPMG prowadzi szereg aktywności wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Firma aktywnie uczestniczy w kongresach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach branżowych o wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym. Eksperci KPMG prowadzą prelekcje lub moderują panele i sesje tematyczne zarówno podczas eventów i konferencji organizowanych przez KPMG, jak i będących pod patronatem KPMG. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to wydarzenie, którego wyłącznym organizatorem jest KPMG w Polsce. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w kraju, w którym biorą udział przedstawiciele kadry zarządzającej.

KPMG dzieli się wiedzą i doświadczeniem

KPMG przygotowuje publikacje i opiniotwórcze opracowania merytoryczne dotyczące różnych gałęzi gospodarki. KPMG współpracuje również z izbami handlowymi i stowarzyszeniami branżowymi.

KPMG w Polsce od lat wspiera Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) świadcząc na ich rzecz nieodpłatne profesjonalne usługi audytorskie i doradcze oraz angażuje się w organizowane przez OPP akcje społeczne.

KPMG tworzy i udostępnia treści i narzędzia przydatne dla biznesu m.in. webcasty, podcasty, e-learningi, blogi tematyczne, narzędzia interaktywne oraz system subskrypcyjny KPMG.

Kampania „Zaczytani”

KPMG jest głównym partnerem ogólnopolskiej kampanii „Zaczytani”, powołanej przez Fundację „Rozwój”. Głównym celem akcji jest tworzenie bibliotek dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach, w świetlicach oraz rodzinnych domach dziecka i hospicjach.

Więcej o akcji na stronie zaczytani.org

KPMG promuje społeczną odpowiedzialność biznesu

KPMG w Polsce promuje społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez współpracę z instytucjami dedykowanymi do tego celu, takimi jak np. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

KPMG od 2012 roku uczestniczy w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dbając tym samych o rozwój społecznej odpowiedzialności w organizacjach w Polsce, a także jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2013 r. Deklarując tym samym politykę równego traktowania oraz zarządzanie różnorodnością w firmie.

KPMG International jest sygnatariuszem ONZGC od 2002 roku. Zobowiązane jest tym samym kierować się dziesięcioma podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.