close
Share with your friends

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu

Uczestniczymy w istotnych projektach rynkowych promujących CSR.

Uczestniczymy w istotnych projektach rynkowych promujących CSR.

KPMG w Polsce promuje społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez współpracę z instytucjami dedykowanymi do tego celu, takimi jak np. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Systematycznie dzielimy się naszym doświadczeniem w publikacjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jesteśmy Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

KPMG jest Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) - najstarszej i największej organizacji pozarządowej w Polsce będącej rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

Podpisaliśmy Kartę Różnorodności

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania w te działania wszystkich pracowników i pracownic firmy oraz partnerów biznesowych.

Zostając sygnatariuszem Karty KPMG zadeklarowało stosowanie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w firmie.

Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGC) jest dokumentem dobrowolnym, skierowanym do przedsiębiorstw zaangażowanych w dostosowywanie działań i strategii do dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Jako sygnatariusz, KPMG International jest zobowiązane do corocznego przedstawiania komunikatu na temat postępu (COP) do UNGC, który opisuje w jaki sposób KPMG realizuje zasady Global Compact. Ten raport podkreśla, że profesjonalizm, doświadczenie i wartości firm członkowskich KPMG wpływają na popularyzację zachowań etycznych i odpowiedzialnych społecznie.

Zarówno KPMG International, jak i KPMG w Polsce są sygnatariuszami deklaracji UNGC.

Publikacje

Uczestniczymy w tworzeniu publikacji dotyczących CSR-u:

  • „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
  • Deklaracja Odpowiedzialnego Biznesu – współpraca w ramach prac Komitetu CSR przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej;
  • Współtworzenie Przewodnika Dobrych Praktyk w ramach prac Komitetu CSR przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami KPMG Polsce dotyczącymi kwestii społecznej odpowiedzialności:

  • „Zachowania proekologiczne i poziom zdigitalizowania wśród pracowników biurowych” – 2017 rok
  • „Raport zaangażowania społecznego KPMG” – 2016 rok;
  • "Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego" – 2015 rok;
  • "Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie" – 2014 rok;
  • "Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków" – 2013 rok;
  • "Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce" – 2012 rok.