• Renata Kulpa, autor |
 • Anna Panek, autor |

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, który m.in. przewiduje zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

W marcu 2021 roku do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. W dniu 17 marca 2021 roku odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, a obecnie projekt został skierowany do dalszych prac.

Projekt ustawy przewiduje szereg zmian m.in. w zakresie ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. W uzasadnieniu do projekt ustawy wskazano, iż „[…] projektowane zmiany polegają na zmianie brzmienia przepisów ustawy będących konsekwencją uchylenia odniesienia do DFE (dobrowolnych funduszy emerytalnych) oraz PTE (powszechne towarzystwa emerytalne) , a także na doprecyzowaniu obowiązujących regulacji umożliwiających systematyczne oszczędzanie na cele emerytalne”.

Poniżej prezentujemy najważniejsze projektowane zmiany w zakresie ustawy o PPK.

Zmiany w definicjach

Projekt ustawy między innymi przewiduje nadanie nowego brzmienia definicji instytucji finansowej oraz podmiotu zatrudniającego. Zgodnie z projektowanymi zmianami za instytucję finansową uznany będzie fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, fundusz emerytalny zarządzany przez pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10 .

W odniesieniu natomiast do podmiotu zatrudniającego planuje się rozszerzenie katalogu podmiotów, które są uznawane za podmiot zatrudniający. Zgodnie z projektowanymi zmianami za podmiot zatrudniający będzie uznawany:

a) pracodawca, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w lit. f,

b) nakładca - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b,

c) rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c,

d) zleceniodawca - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w lit. f,

e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e; oraz

f) płatnik, jeżeli pracodawca lub zleceniodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego.

Nowy obowiązek podmiotów wyłączonych ze stosowania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują katalog podmiotów, które są wyłączone spod stosowania ustawy o PPK (art. 13 ust. 1 ustawy o PPK), są to m.in.:
 

 1. mikroprzedsiębiorcy po spełnieniu określonych warunków (więcej informacji o wyłączeniu mikroprzedsiębiorców spod regulacji PPK możecie Państwo znaleźć w naszej publikacji „Mikroprzedsiębiorca – kiedy jest zwolniony z obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych”

 2. podmioty zatrudniające będące osobami fizycznymi, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tych podmiotów, osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tych osób.

Projekt ustawy przewiduje, iż podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o PPK, nie stosuje jej przepisów, na wezwanie PFR będzie zobowiązany do przekazania do PFR oświadczenia o spełnianiu warunków uprawniających go do niestosowania ustawy o PPK.
 

Obowiązek informacyjny osoby zatrudnionej wobec podmiotu zatrudniającego

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, iż w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, uczestnik PPK zobowiązany jest do złożenia podmiotowi zatrudniającemu (a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających - podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK), oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.

Projektowane przepisy przewidują natomiast zmianę terminu, w jakim osoba zatrudniona zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Zgodnie z projektowanymi przepisami, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przekazania tych informacji w terminie 7 dni, ale liczonych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.
 

Pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wpłaty do PPK dokonywane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK (art. 28 ustawy o PPK).

Projekt ustawy przewiduje zmianę polegającą na tym, iż pierwsze wpłaty mają być obliczane i pobierane począwszy od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty maja być dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
 

Nowe przepisy odnoszące się do zwrotu wpłat nienależnie dokonanych w całości lub w części

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie do ustawy PPK postanowień odnoszących się do zwrotu wpłat dokonywanych do PPK, wpłat powitalnych lub dopłat rocznych w sytuacji, gdy zostały one wpłacone niezależnie w całości lub w części. Zwrot będzie odbywał się na rzecz finansującego daną wpłatę, wpłatę powitalną lub dopłatę roczną.

Nowe kary dla instytucji finansowych

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie nowych przepisów umożliwiających nałożenie na instytucję finansową kary finansowej. Zgodnie z projektowanymi zmianami, jeżeli wybrana instytucja finansowa nie wykonuje obowiązków przekazywania okresowych sprawozdań i informacji:
 

 1. organowi nadzoru (w zakresie kwartalnych informacji dotyczących PPK, jak i okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących swojej działalności i sytuacji finansowej),

 2. uczestnikowi PPK (w zakresie m.in. obowiązku poinformowania uczestnika PPK o warunkach uczestniczenia w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego, a także osoby zatrudnionej, związanych z uczestnictwem w PPK, jak również w zakresie obowiązku udostępnienia uczestnikowi PPK informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK w postaci elektronicznej) lub wykonuje je nienależycie, organ nadzoru będzie uprawniony do nałożenia na nią kary pieniężnej w wysokości do 3 000 000 zł.

Taką samą karę organ nadzoru będzie mógł nałożyć na instytucję finansową, na wniosek PFR, gdy ta nie będzie wykonywała obowiązków przekazywania informacji do ewidencji PPK określonych w ustawie o PPK (m.in. obowiązek zgłoszenia umowy o zarządzenie do ewidencji PPK, obowiązek zgłoszenia informacji o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych do ewidencji PPK) lub będzie wykonywała te obowiązki w sposób nienależyty.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy.
 

 • Renata Kulpa

  Renata Kulpa

  autor, of Counsel, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Anna Panek

  Anna Panek

  autor, Junior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Blog articles