Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stosowanie dotychczasowych zasad dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku od kwot wypłat należności podlegających podatkowi u źródła przekraczających 2 mln zł, do których stosuje się rozporządzenie wyłączające lub ograniczające zastosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z dnia 9 lipca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK) Wnioskodawca, który z własnych środków wpłacił podatek u źródła („WHT”) z tytułu:

  • rat leasingowych zapłaconych na rzecz zagranicznych leasingodawców z tytułu leasingu finansowego i operacyjnego urządzeń przemysłowych oraz
  • usług nabywanych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej,

jest uprawniony do zwrotu nadpłaconego WHT na podstawie „starych” zasad, wynikających z przepisów z Ordynacji podatkowej.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku wnioskodawca, prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej, świadczy usługi w zakresie przewozów lotniczych, krajowych i zagranicznych. Spółka leasinguje samoloty pasażerskie oraz silniki samolotowe w oparciu o umowy leasingu operacyjnego i finansowego oraz nabywa usługi od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.

Wnioskodawca, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dot. WHT  (które weszły w życie z dniem 1 stycznia
2019 r.), w związku z płatnościami na rzecz zagranicznych leasingodawców oraz usługodawców dokonuje procesów weryfikacji kontrahentów, aby do dokonywanych płatności móc zastosować preferencyjną stawkę/zwolnienie z WHT, wynikające z właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do czasu zakończenia procedur weryfikacyjnych zagranicznych kontrahentów/zebrania odpowiednich dokumentów, Spółka z własnych środków będzie ponosić koszt WHT od dokonywanych płatności. W przypadku pozytywnej weryfikacji kontrahenta, spółka zamierza wystąpić do organu z wnioskiem o zwrot nadpłaconego WHT.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że skoro – zgodnie z rozporządzeniem wydanym do znowelizowanych przepisów WHT – stosowanie nowych zasad poboru WHT w przypadku m.in. płatności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzeń przemysłowych oraz płatności na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej jest bezterminowo zawieszone, spółka nie powinna być zobowiązana do stosowania nowych przepisów dot. zwrotu nadpłaconego WHT (dodatkowe przepisy dodane do ustawy o CIT – art. 28b) w przypadku ww. należności. W związku z powyższym, zastosowanie powinny mieć ogólne zasady dot. zwrotu nadpłaconego podatku wynikające z Ordynacji podatkowej.

Dyrektor KIS potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, wskazując, że zarówno w przypadku płatności powyżej limitu 2 mln zł oraz poniżej 2 mln zł z tytułów, co do których zgodnie z rozporządzeniem nowe zasady poboru WHT nie znajdą zastosowania, wniosek o zwrot nadpłaconego WHT powinien zostać złożony na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, nie zaś na podstawie znowelizowanych przepisów dot. WHT.

Zatem w przypadku płatności rat leasingowych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzeń przemysłowych oraz z tytułu płatności za usługi na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej, niezależnie od limitu dokonanych płatności, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku spółka powinna złożyć na podstawie „starych” przepisów dot. zwrotu nadpłaconego podatku, tj. wynikających z Ordynacji podatkowej, przy założeniu, że zagraniczni kontrahenci są rzeczywistymi beneficjentami wypłacanych przez spółkę należności (BO) oraz że Spółka posiada niezbędną dokumentację (m. in. certyfikat rezydencji kontrahenta).