1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy mające na celu wsparcie działalności innowacyjnej, znane powszechnie jako Innovation Box (IP-Box). Umożliwiają one skorzystanie z niższej, 5-procentowej stawki podatkowej przez podmioty uzyskujące dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nie kwalifikowanych praw własności intelektualnej w drodze działalności badawczo-rozwojowej. Ustawowe wyliczenie praw własności podlegających preferencji jest dość szerokie, obejmuje przy tym głównie kategorie podlegające specjalnym procedurom rejestracyjnym. Ustawodawca do tej kategorii zaliczył jednak nie tylko patent czy prawo ochronne na wzór użytkowy, ale także autorskie prawo do programu komputerowego. Lista nie obejmuje natomiast np. praw do znaków towarowych.

Włączenie do katalogu autorskich praw do programu komputerowego to niewątpliwie ukłon w stronę branży IT mający na celu wprowadzenie możliwości skorzystania z preferencji podatkowych przez szerszą grupę podmiotów. Jak się okazuje – m.in. przez programistów, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej pracując na kontraktach B2B, wytwarzają programy komputerowe i sprzedają je na rzecz kontrahentów. Potwierdzają to najnowsze interpretacje Dyrektora KIS (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO z dnia 4 lipca 2019 r. oraz sygn. 0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR z 8 lipca 2019 r).

Choć organy podatkowe w powyższych interpretacjach dość zdawkowo odnoszą się do przedstawionych przez wnioskodawców stanów faktycznych, to jednak zgadzają się z prezentowanymi wnioskami, a w przypadku późniejszej z wydanych interpretacji wręcz odstępują od uzasadnienia. W efekcie można dojść do wniosku, że Dyrektor KIS pozostawia ustawodawcy rolę decydenta w kwestii ustalenia, co należy rozumieć przez program komputerowy.

Takie podejście wydaje się spójne z opublikowanymi ostatnio oficjalnymi objaśnieniami, gdzie Ministerstwo Finansów przyznaje, że wprowadzenie definicji autorskiego prawa do programu komputerowego jest obecnie niemożliwe i prowadziłoby do rozbieżności interpretacyjnych. Skoro więc ani Dyrektor KIS, ani MF nie podejmują się interpretacji tego pojęcia, wspominając jedynie o jego szerokim rozumieniu, decyzja, czy uznać coś za program komputerowy, leży po stronie podatnika. 

Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest to zadanie proste. Praca programistów nie zawsze jest przewidywalna i swoim zakresem może obejmować szereg czynności. Programista, realizując dany projekt w ramach kontraktu B2B, może tworzyć określony program komputerowy, ale także zajmować się jego modyfikacją, usprawnianiem czy wprowadzaniem nowych funkcjonalności do programu już działającego. Rodzi się więc pytanie, czy zawsze w takim przypadku mamy do czynienia z powstaniem prawa autorskiego do programu komputerowego. Czy może kolejne działania są podejmowane w nawiązaniu do pierwotnie wykonanej przez programistę pracy i przychody z tym związane mogą stanowić przedmiot preferencji IP-Box. 

Kwestia ta zostanie zapewne rozwiązana na przestrzeni najbliższych miesięcy. Jednakże przychylne dla podatników stanowisko zarówno Ministerstwa Finansów, jak i organów podatkowych z pewnością należy ocenić pozytywnie, nawet pomimo nasuwających się ww. wątpliwości. Jak potwierdzają organy, IP-Box ma zastosowanie u programistów działających na kontraktach B2B prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Regulacja ta może być więc odpowiedzią na preferencje podatkowe związane z obniżonymi kosztami uzyskania przychodów z tytułu pracy twórczej w PIT, które są stosowane tylko do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez dany podmiot gospodarczy.

Warto więc rozważyć opcję zwrócenia się do organów podatkowych o potwierdzenie, że w danym przypadku możliwe jest skorzystanie z preferencji, jakie dają nam przepisy o IP-Box.

Powiązane

Doradztwo podatkowe - sprawdź, jak możemy pomóc

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedz się więcej