• dr Jacek Drosik, autor |

Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych nie są zjawiskiem nadzwyczajnym, ich wystąpienie przewidział ustawodawca w art. 15 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalając Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na podjęcie w ich przypadku uchwały. Przyczyną sprzecznych poglądów judykatury w świetle tego przepisu jest prawo, którego stanowienie, zwłaszcza w ostatnich latach, przebiega bardzo szybko. Procesu wykładni tych przepisów zajmuje lata i przez ten czas podatnicy pozostają w niepewności co do ich zobowiązań podatkowych.

Geneza problemu

Podatnik zamierzał nabyć wierzytelność. Cesja poza dyskontem nie przewidywała żadnego wynagrodzenia. Zanim doszło do transakcji podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, zadając w szczególności pytanie – czy transakcja podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT czy też podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)? W obydwu przypadkach ewentualny obowiązek podatkowy ciążył na nabywcy wierzytelności, przy czym transakcja podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega opodatkowaniu PCC i odwrotnie - jeżeli transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT nabywca wierzytelności powinien rozliczy PCC.

Istota sporu

Zdaniem podatnika transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, dlatego należy ją opodatkować podatkiem PCC. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, stwierdzając, że cesja podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT (interpretacja z dnia 20 stycznia 2021 roku, znak: 0111-KDIB3-1.4012.817.2020.4.WN), wobec czego nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC (interpretacja z dnia 22 stycznia 2021 roku, znak 0111-KDIB2-2.4014.232.2020.4.MZ). 

Rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji

Podatnik na interpretacje indywidualne w podatku VAT jak i PCC wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach..

Skład orzekający rozpoznający sprawę podatku PCC wyrokiem z dnia 13 maja 2021 roku (sygn. akt I SA/Gl 471/21) skargę uwzględnił, co oznacza, że transakcja nie podlega opodatkowaniu podankiem VAT, lecz PCC. Co istotne, inny jednak skład orzekający tego samego sądu wydał w dniu 14 maja 2021 roku wyrok (sygn. akt I SA/Gl 455/21), mocą którego skargę oddalił, co oznacza, że ta transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a nie PCC.