• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Pracodawca będzie mógł posiadać informację dotyczące szczepień pracowników i zachorowań na COVID-19

Opublikowano pierwsze informację do projektu ustawy w sprawie dostępu przez pracodawcę do wiedzy o fakcie zaszczepienia przez pracownika.

Na stronie Rady Ministrów opublikowano pierwsze informacje na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono ogólne omówienie toczących się prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Zdrowia, projektodawca omawianego rozwiązania, wskazuje, iż nowela ma w szczególności na celu wspieranie działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej ochrony w zakładach pracy, które są miejscem w którym dochodzi do zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Według upublicznionych informacji projekt ustawy przewiduje wprowadzenie przepisów umożliwiających pracodawcom pozyskiwanie informacji nie tylko dotyczących zaszczepienia pracowników, ale również faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Co więcej, zgodnie z dostępnymi danymi na temat projektowanej ustawy pracodawca będzie mógł delegować do pracy pracownika poza jego stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny. Dotyczy to jedynie pracownika, który:

  • przekazał informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub
  • co do którego pracodawca pozyskał informację o nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub
  • posiada ważny pozytywy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

W założeniach wspomniano również, iż pracodawca będzie miał prawo uzyskać ww. informacje przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę.

Wskazano, iż w celu weryfikacji statusu zdrowotnego będzie możliwe stosowanie aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywanie zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia.

Należy zaznaczyć, iż powyższe informacje stanowią pierwsze, ogólne założenia rozwiązań ustawy, co oznacza, iż ostateczna treść przyjętych przepisów może różnić się od obecnie proponowanych. Będziemy na bieżąco informować o pracach związanych z tym projektem ustawy.