Płatności za usługi hostingu nie podlegają WHT

  • Marcin Szałwiński, autor |

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Łd 799/19) płatności dokonywane przez polską spółkę na rzecz kontrahenta amerykańskiego z tytułu usług hostingu i składowania danych nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT czy w rozumieniu polsko – amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO).

Wyrok wydany został w wyniku wniesienia przez podatnika skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 września 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.314.2019.2.JK). 

Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy przedstawionym we wniosku, podatnik będący polskim rezydentem podatkowym nabywa od amerykańskiego podmiotu powiązanego szeroko rozumiane usługi hostingowe. W ocenie wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do poboru podatku u źródła od przedmiotowych płatności, gdyż usługi hostingowe nie są objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz postanowieniami UPO.

Z powyższym nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, gdyż w jego ocenie płatności z tytułu hostingu stanowią należności licencyjne w rozumieniu zarówno art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT jak i art. 13 ust. 1 i 2 UPO jako opłaty za prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. W ocenie organu, takim urządzeniem są także zagraniczne serwery, które wnioskodawca użytkował w związku z umową z amerykańskim podmiotem powiązanym.

W wyniku wniesionej przez wnioskodawcę skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał spółce rację i uchylił zaskarżona interpretację.

W ocenie sądu, organ: „(…) dokonał błędnej wykładni pojęcia "urządzenia przemysłowego" wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., uznając, że pojęcie to należy rozumieć maksymalnie szeroko, w znaczeniu pojęcia "ICS equipment", czyli "industrial, "comercial", jako stanowiącego pewną nierozłączną kategorię międzynarodowego prawa podatkowego, a w konsekwencji, kwalifikując do kategorii "urządzeń przemysłowych" wymienione przez skarżącą zasoby serwerowni tj. urządzenia serwerowe, pamięci masowej.

Tym samym stanowisko organu przedstawione w zaskarżonej interpretacji jest błędne, gdyż nie uwzględnia istoty usługi hostingu, która związana jest z udostępnieniem danej przestrzeni dyskowej. Ponadto, właścicielem i jednocześnie użytkownikiem serwera jest usługodawca, nie zaś usługobiorca. W związku z powyższym, płatności z tytułu usług udostępnienia przez usługodawcę określonej objętości zasobów dyskowych (serwerów) w celu hostingu danych nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu ustawy o CIT czy UPO. 

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd w Warszawie z dnia 6 listopada 2019 r. (sygn. akt akt III SA/Wa 958/19), czy Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1120/17).

Przedmiotowe wyroki stanowią odpowiedź sądów administracyjnych na forsowaną przez organy wydające interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego maksymalnie szeroką wykładnię pojęcia „urządzenia przemysłowego”, prowadzącą do opodatkowania usług hostingu jako należności licencyjnych. 

Interesting