close
Share with your friends

Regulatorisk rådgivning

Regulatorisk rådgivning – bank og finans

KPMG har spisskompetanse på eksisterende regulatoriske krav som finansinstitusjoner og verdipapirforetak er underlagt.

KPMG har spisskompetanse på eksisterende regulatoriske krav.

Finansbransjen er underlagt en omfattende mengde ulike regulatoriske krav. 

Det pågår et kontinuerlig endringsarbeid i det regulatoriske rammeverket for banker, verdipapirforetak, forsikring og kapitalforvaltning. Utviklingen går i retning mot flere og mer detaljerte krav kombinert med økte sanksjonsmuligheter og tettere oppfølging fra tilsynsmyndighetenes side. Reguleringer i EU gjøres gjeldende nasjonalt, uten at det er et konsekvent en-til-en forhold mellom norske og europeiske lover og regler. Til sammen skaper dette et krevende regulatorisk landskap å tilpasse seg og manøvrere i, og et behov for riktig kompetanse og egnede prosesser og systemer for å sikre kostnadseffektiv etterlevelse. 

Våre medarbeidere i Norge og i KPMGs internasjonale nettverk besitter betydelig bransjeerfaring fra bank & finans, spisskompetanse på eksisterende regelverk og kontinuerlig oppdatert innsikt i nye regulatoriske rammebetingelser. Vi tilbyr bistand relatert til bl.a.: 

 • Finansforetaksloven
 • Finansavtaleloven
 • Verdipapirhandeloven
 • Soliditetsregelverk for banker, finansieringsinstitusjoner og verdipapirforetak (Basel III, CRD IV, CRR)
 • Solvens- og kapitalkrav for forsikring (Solvens II)
 • MIFID II /MIFIR
 • Likviditetsforskriften
 • Godtgjørelsesforskriften
 • Forskrift om store engasjement
 • IKT-forskriften
 • Anti hvitvask-bestemmelsene
 • BRRD / Krisehåndteringsdirektivet
 • PSD2
 • AIFMD
 • GDPR
 • EMIR

Tjenestene våre omfatter regulatorisk rådgivning og spesialtilpasset opplæring av styre og ledelse, rådgivning innen compliance, risikostyring og internkontroll, herunder gapanalyser og modenhetsanalyser, utvikling og implementering av rammeverk, i tillegg til kvantitativ spesialistrådgivning, prosjektledelse og outsourcingstjenester.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud