close
Share with your friends

Antihvitvasking

Antihvitvasking

Hyppigere flyt av penger på tvers av landegrenser øker risikoen for at finansinstitusjoner og selskaper blir brukt som et ledd i hvitvasking.

Hyppigere flyt av penger på tvers av land øker risikoen for å bli involvert i hvitvasking.

Myndigheter i flere land skjerper fokuset på hvitvasking og flere finansinstitusjoner bøtelegges for brudd på internasjonal anti-hvitvaskings- og sanksjonsregler. Med større internasjonal tilstedeværelse er selskaper gjenstand for flere lovverk og overvåkes av andre tilsynsmyndigheter. Manglende kunnskap og etterlevelse kan utsette selskapet for bøteleggelse, gransking fra tilsynsmyndigheter og omdømmetap.

Et effektivt anti-hvitvaskingsrammeverk bygger på en risikobasert tilnærming hvor selskapet definerer prosesser og kontroller for å møte de risikoene selskapet har identifisert og står overfor. Dette er den foretrukne metodikken internasjonalt og fra norske tilsynsmyndigheter. Våre erfarne konsulenter benytter vår utprøvde metodikk i gjennomføring av risikoanalyser, designer og implementerer anti-hvitvaskingspolicy, gjennomfører periodisk gjennomgang og oppdatering av kundefiler, definerer effektive filtre for transaksjonsovervåkning, utfører GAP-analyser på eksisterende rammeverk eller gjennomfører opplæring av selskapets ansatte i antihvitvasking. Ved å benytte seg av KPMG vil selskap et redusere risikoen for å bli brukt som et ledd i hvitvasking og terrorfinansiering, øke fokuset på de nevnte risikoer internt i selskapet og effektivisere etterlevelsen av hvitvasking- og sanksjonsregelverket.

KPMG tilbyr tjenester innen

System og kontroller

  • Risikoanalyse og utarbeidelse av policy- og prosedyredokumenter.
  • Uavhengig analyse av selskapets antihvitvaskingsrammeverk.
  • Evaluering og implementering av transaksjonsovervåkning.
  • Internrevisjon på anti-hvitvasking.
  • Kurs og opplæring.

Fokus på datakvalitet

  • Periodisk kontroll (tilbakeblikksanalyse) og oppdatering av kundeinformasjon.
  • Corporate Intelligence – Bakgrunnssjekk av personer og selskaper mot internasjonale databaser for å identifisere eventuelle sanksjonerte enheter eller PEPer, eller identifisere kompliserte eierstrukturer.

Hendelseshåndtering

  • Etterforskning av hendelser i forbindelse med mistenkelige transaksjoner, sanksjonsetterlevelse eller henvendelser fra myndigheter vedrørende hvitvasking.

Beslutningsprosesser og rapportering

  • Evaluere effektiviteten av selskapets beslutningsmatrise og rapportering til ledelsen.
  • Evaluere kvalitet på MT-rapporter til Økokrim

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud