Verdivurdering og modellering | KPMG | NO
close
Share with your friends

Verdivurdering og modellering

Verdivurdering og modellering

KPMG Deals Advisory leverer et bredt spekter verdivurderingstjenester og finansiell modellering.

KPMG leverer et bredt spekter verdivurderingstjenester og finansiell modellering.

Våre rådgivere bruker tid på å forstå selskapet, og kombinerer teknisk ekspertise med bransjekunnskap. Vi har erfaring med både store, multinasjonale selskaper, børsnoterte og private, samt mindre, lokale og nyoppstartede virksomheter.

Verdivurderinger 

Behovet for verdsettelser i forbindelse med transaksjoner og lovpålagte krav samt regnskapsstandarder øker. Selskaper har av ulike grunner behov for verdivurderinger. Det kan gjelde regnskaps- eller skattemessige problemstillinger, eller som grunnlag for å treffe beslutninger. Verdivurderinger gjennomføres vanligvis ved kjøps- og salgssituasjoner, generasjonsskifte og restruktureringer, eller for å følge en verdiutvikling på et selskap som ikke har jevnlig omsetning i et effektivt marked. Verdivurderinger kan være aktuelt ved

Regnskaps-/skatteformål

 • Merverdiallokeringer (PPA)
 • Verdivurdering i forbindelse med fisjon, tingsinnskudd, konserninterne transaksjoner (asl. § 2-6/3-8)
 • Insentiv-/opsjonsordninger
 • Impairmentvurderinger 

Andre formål 

 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Fairness opinions
 • Generasjonsskifte
 • Følge verdiutvikling over tid
 • Rettstvister
 • Bytteforhold ved fusjon 

Finansiell modellering

Våre eksperter har lang erfaring innen finansiell modellering og leverer modelleringstjenester som kvalitetssikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget rundt strategiske valg. Våre leveranser inkluderer:

 • Scenarioanalyser
 • Forecast-modeller
 • Impairmentmodeller
 • Arbeidskapitalanalyser
 • Investeringsanalyser

Objektive og uavhengige vurderinger

Verdivurderinger er mer enn bare finansiell modellering og metodikk. Våre rådgivere er spesialister på verdivurderinger og har et etablert faglig rammeverk, kompetanse, samt praktisk erfaring. De sørger for at ledelsen får objektive og uavhengige vurderinger av viktige verdiparametre.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter