Våre fokusområder | KPMG | NO
close
Share with your friends

Våre fokusområder

Våre fokusområder

FNs bærekraftsmål er vårt kompass.

FNs bærekraftsmål er vårt kompass.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling. Gjennom de 17 prioriterte målene skal mennesker over hele verden kunne bidra til å utrette ekstraordinære ting frem mot 2030; som å utrydde fattigdom, styrke økonomisk utvikling, utjevne sosiale ulikheter, øke levestandard og livskvalitet, begrense klimaendringer og beskytte planeten. Bærekraftmålene er et kompass som hjelper næringslivet med å navigere og utføre aktiviteter i tråd med målene. 

I KPMG bruker vi bærekraftmålene som et rammeverk for vår strategi og tiltaksplan for samfunnsansvar og ansvarlig forretningspraksis. Våre fire utvalgte mål er: God utdanning, Likestilling mellom kjønnene, Mindre ulikhet og Liv under vann. Vi prioriterer våre ressurser, prosjekter og støtte innenfor disse fire områdene. 

Bærekraftsmål 4: God utdanning 
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. 

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet 
Redusere ulikhet i og mellom land. 

Bærekraftsmål 14: Liv under vann 
Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.