close
Share with your friends

Varsling

Varsling

For å støtte oppunder våre prinsipper for integritet, har KPMG utviklet et robust etikkprogram som blant annet inkluderer en whistle-blowing hotline.

For å støtte oppunder våre prinsipper for integritet, har KPMG utviklet et robust...

Fløyte som henger i sort tau

Ved å sette en høy standard for oss selv og våre kunder viser KPMG sitt tydelige engasjement i forhold til verdier.

Fremfor alt – vi står for integritet

I KPMG skal vi være profesjonelle og etterleve våre krav til uavhengighet. Vi skal alltid agere med objektivitet, kvalitet og god service.

Ved å sette en høy standard for oss selv og våre kunder viser KPMG sitt tydelige engasjement i forhold til verdier: Det

er aldri akseptabelt å gå på akkord med våre standarder. For å støtte oppunder våre prinsipper for integritet har KPMG utviklet et robust etikkprogram som inkluderer en rekke elementer; herunder en whistle-blowing hotline.

Whistle-blowing hotline forenkler rapporteringen av mulig ulovlig, uetisk eller uegnet atferd når de normale kommunikasjonskanaler har vist seg å være lite funksjonelle eller vanskelige. Dette er en hotline som er tilgjengelig for alle våre ansatte i KPMG så vel som våre kunder, oppdragsgivere, leverandører og andre som har et forretningsmessig forhold til KPMG.

Hva skal rapporteres? 

Whistle-blowing hotline er forbeholdt rapportering av ulovlige og kritikkverdige forhold innen følgende områder:

  • Regnskapsføring og intern kontroll 
  • Revisjon (inkl brudd på revisors uavhengighet og ved interessekonflikter) 
  • Økonomisk kriminalitet (inkl misbruk av KPMG midler eller eiendeler) 
  • Bestikkelser

Whistle-blowing hotlinen skal ikke brukes til å fremme formelle klager som er relatert til pris eller kvalitet på KPMGs tjenester. I slike tilfeller henvender man seg til KPMGs kontaktperson på oppdraget.

Hvordan rapportere?

  • Web-basert rapportering via www.clearviewconnects.com
  • Telefonrapportering ved å ringe tollfritt nummer: 800 699 39
  • Brev til: Clearview Connects,P.O Box 11017, Toronto, Ontario, Canada

Både web-siden og telefontjenesten er tilgjengelige hele døgnet, 7 dager i uken. Systemet er etablert med fokus på å sikre konfidensialitet, og vi oppfordrer derfor til å oppgi navn og kontaktinformasjon ved rapportering. Den som rapporterer er sikret anonymitet i alle stadier av prosessen og overfor alle impliserte. Det eneste unntaket fra dette er når det blir nødvendig å informere personer som skal foreta videre undersøkelser rundt de innrapporterte forhold, eller hvis eventuelle rettslige skritt eller forespørsel fra offentlige myndighetene krever fremlegging av fakta i saken.

Dersom man likevel ikke ønsker å oppgi sin identitet,  har man anledning til det. Da mottar man et passord for å få tilgang til ”Clearview Connects case management system”, og det vil være mulig å kommunisere samtidig som full anonymitet opprettholdes.

Hvordan behandles rapporten?

Rapporten vil bli vurdert av KPMGs ombudsmann, høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner. Ombudsmannen er ikke ansatt i KPMG, men er engasjert av selskapet for å foreta undersøkelser rundt innrapporterte forhold og komme med forslag til tiltak. Ombudsmannen vil diskutere innholdet i rapporten med KPMG Norges Risk Management Partner.

Konfidensialitet

KPMG samarbeider med det Canada-baserte Clearview Strategic Partners, en ekstern leverandør av telefon- og web-løsninger for operative hotlines, og en ekstern ombudsmann for å sikre objektiv oppfølging av innrapporterte forhold. Det å benytte eksterne aktører gjør det mulig å ha full konfidensialitet rundt innrapporteringen, samt å sikre anonymiteten til de som ønsker det. I henhold til Personvernloven har den som omfattes av rapporteringen rett til å få vite om varslingen så snart som mulig, og få komme med sin fremstilling av de innrapporterte forhold. Vi vil også gjøre det vi kan for å beholde full diskresjon og anonymitet i denne delen av prosessen.