Bakgrunn

Ordningen med momskompensasjon er opprettet for å gi offentlige og private enheter som yter bestemte typer tjenester en adgang til å få igjen merverdiavgift pådratt på anskaffelser. Et sentralt formål er at adgangen til kompensasjon skal likestille det å produsere tjenester selv (som ikke utløser MVA), med det å kjøpe inn tjenester (som ofte er belagt med MVA).

I 2017 ble forskriften endret, og det ble åpnet for at borettslag og sameier som er særlig tilrettelagt for helse- og omsorg, også kan få kompensasjon. Dette åpner for eksempel for at et privat borettslag, hvor beboerne i hovedsak har løpende omsorg fra kommunen, kan ha en adgang til kompensasjon. 

Praksis til nå

Det stilles strenge vilkår for å få kompensasjon.  Som nevnt over, må det være snakk om tilrettelagte leiligheter. Videre må beboerne være personer som har fått innvilget heldøgns tjenester fra kommunen. I mange tilfeller fungerer slike borettslag som et alternativ til sykehjemsplass.

Et vilkår som er nevnt i forskriften er at boligene må være tilknyttet en alarmtjeneste. Dette har blitt tolket som et absolutt krav, uavhengig av hvordan beboerne ellers følges opp og ivaretas. 

Finansdepartmentets syn

Finansdepartementet har i et brev av 25. august påpekt at kravet til alarmsystem ikke kan tolkes så strengt som Skatteetaten har fastholdt. Departementet påpeker blant annet at: 

Forskriften § 7a tredje ledd gir etter Finansdepartementets oppfatning rom for tolkning. Skatteetatens fortolkning, som avskjærer kompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier uten alarmsystem, er forankret i en streng tolkning.

Finansdepartementets oppfatning er at kravet i forskriften § 7a tredje ledd til «alarmsystem» er et krav om tilrettelegging. Dette tilretteleggingskravet må anses oppfylt når beboernes vedtak om heldøgns pleie- og omsorgstjenester ivaretas gjennom døgnkontinuerlig bemanning og tilsyn. Denne tolkningen støttes av formålet med utvidelsen i 2017 og reelle hensyn.

Finansdepartementet understreker altså at kompensasjonsadgangen er begrenset til boliger som er tilrettelagte, men påpeker samtidig at graden av tilrettelegging må vurderes konkret. Tilknytning til alarm er, i motsetning til hva Skatteetaten har fastholdt, ikke et absolutt krav. En løsning med kontinuerlig bemanning og tilsyn er, som departementet påpeker, "en større grad av tilrettelegging enn ved installering av et alarmsystem".  

Hva betyr dette

KPMG kjenner til flere konkrete saker hvor Skatteetaten har gitt avslag på kompensasjon, blant annet begrunnet i at det ikke er installert alarm. Vi har og eksempler på selskap som ikke har søkt kompensasjon, nettopp på grunn av spørsmålet om alarm. Vi vil ta opp disse sakene til ny vurdering i nær fremtid, og oppfordrer andre som er i en lignende situasjon til å gjøre det samme.