Skattemyndighetene har varslet at det kommer en ny MVA-melding med virkning fra 1. januar 2022. MVA-meldingen skal baseres på standard SAF-T koder og det vil være mulig å levere MVA-meldingen direkte fra regnskapssystemet. I tillegg til dette moderniserer skattemyndighetene andre deler innenfor avgiftsområdet.  

Den nye MVA-meldingen

Dagens MVA-melding har 19 poster til utfylling og kan leveres direkte fra regnskapssystemet til Altinn eller leveres ved manuell utfylling i Altinn. 

Den nye MVA-meldingen har flere poster som kan fylles ut og vil være basert på 25 standard SAF-T koder. I tillegg til rapportering av SAF-T koder skal følgende også spesifiseres særskilt ved rapportering av merverdiavgift:

  • Tap på krav
  • Justeringer etter justeringsreglene
  • Tilbakeføring
  • Uttak

Det legges opp til mulighet til å legge inn kommentarer til de ulike postene i MVA-meldingen.

Innlevering av MVA-meldingen

Den nye MVA-meldingen vil stille krav til at regnskapet er tilpasset til Standard SAF-T koder eller mappes til kodene nevnt nedenfor i vedlegget.

Den foretrukne løsningen vil være innlevering fra "system til system", dvs. levering direkte fra regnskapssystemet til skattemyndighetene. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å levere MVA-meldingen manuelt ved å logge seg på skattemyndighetens portal og fylle ut MVA-meldingen der. For eksempel vil dette være et alternativ for virksomheter med fellesregistreringer og avgiftspliktige som ikke har mulighet til å levere MVA-meldingen via regnskapssystemet.

Siden "system-til system" innsendelse er skattemyndighetene foretrukne løsning for å unngå feil i rapporteringen, kan det være slik at avgiftspliktige foretak som sender MVA-meldingen via portalen må påregne hyppigere kontroller fra myndighetene.

Videre vil det ikke lenger være mulig å sende inn tilleggsmelding til MVA-meldingen, men kun korrigert melding.

Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

Skattedirektoratet sendte 26. august 2021 et forslag på høring om ny opplysningsplikt for virksomheter etter skatteforvaltningsloven kapittel 7. Det er bl.a. opplyst i høringsnotatet at forslaget vil gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å tilpasse virkemiddelbruken og målrette kontrolltiltak mot næringsdrivende for å redusere omfanget av unndragelser.

Opplysningsplikten gjelder den enkelte salgs- og kjøpstransaksjon med opplysninger om fakturanummer, dokumentasjonsdato, angivelse av partene i transaksjonen med navn og organisasjonsnummer, samt opplysninger om vederlag og merverdiavgift. Det skal ikke rapporteres hva den enkelte transaksjon gjelder.

 

Forslaget innebærer endringer i skatteforvaltningsloven §§ 7-5 og 7-12, skatteforvaltningsforskriften § 7-5 og bokføringsforskriften §§ 3-1 og 5-1. Det tas sikte på at endringene trer i kraft i 2024. For mer informasjon om høringsnotatet se:  

https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/horing/2021/salgsmelding/horingsnotat-rapportering-om-salgs-og-kjopstransaksjoner.pdf

Hva kan KPMG bistå med?

Vi kan bistå med gjennomgang av den nye MVA-meldingene og SAF-T koder som rapporteringen fra 2022 skal baseres på.

Vi kan også bistå med mapping av eksisterende MVA-koder til de nye SAF-T kodene, herunder bistå med validering av mapping utført av dere. Hvis din virksomhet ennå ikke er SAF-T-kompatibel, kan KPMG også bistå med en SAF-T-implementering.  

Hvis du vil sende inn MVA-meldingen direkte fra regnskapssystemet ditt, vil KPMG kunne validere MVA-meldingene for deg. Enten i en implementeringsfase eller før innsending til skattemyndighetene. Ta gjerne kontakt med oss ​​for en samtale både knyttet til den nye MVA-meldingen og til SAF-T.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål!

Manager Evelina Fransson
E-post: evelina.fransson@kpmg.no
Telefon: +47 9093 7775

Director/Advokat Jardar Aavik Skarprud
E-post: jardar.aavik.skarprud@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9237

Director/Advokat Kjerstin Ongre
E-post: kjerstin.ongre@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9458